ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 4
3 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 4
4 มนัญญา เพียรเจริญ 3
5 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 2
6 พนิดา อติเวทิน 2
7 อภิชัย ดาวราย 2
8 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
9 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 2
10 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
11 อารมณ์ รัศมิทัต 2
12 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 2
13 รมณี สงวนดีกุล 2
14 ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข 2
15 เพ็ญศรี ตังคณะสิงห์ 1
16 สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 1
17 สุวัฒนา จึงวิวัฒนาภรณ์ 1
18 จริยา เล็กประยูร 1
19 ศิริพงษ์ บุญส่ง 1
20 สุรีรัตน์ โพธิโชติ 1
21 อิสระ อินตะนัย 1
22 มณีรัตน์ รัศมีโสรัจ 1
23 ภานุวรรณ จันทวรรณกูร 1
24 ทรรศนีย์ ไชยวงศ์ 1
25 สุรชัย ลีพิทักษ์รัตน์ 1
26 สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ 1
27 อังคณา เชวงภูษิต 1
28 ปิยรัตน์ นาควิโรจน์ 1
29 สุรพล วิเศษสรรค์ 1
30 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
31 นภาพร แก้วดวงดี 1
32 พิษณุ นิมาชัยกุล 1
33 พิทักษ์ พลนุรักษ์ 1
34 สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 1
35 วีรยุทธ มีพรหม 1
36 ไพรัช สายเชื้อ 1
37 สมาน แก้วไวยุทธ 1
38 ศรีวิไล ผ่องอุดม 1
39 เกศรา จีระจรรยา 1
40 อัจฉราพร เกตุกระทุ่ม 1
41 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
42 อุษาวดี ถาวระ 1
43 คงศักดิ์ ธาตุทอง 1
44 ขนิษฐา ธิติปวัตน์ 1
45 ดวงแข นุกูลกิจ 1
46 กันทิมา ศรีปัญญา 1
47 เกรียงไกร เลิศทัศนีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2544 1
7 2539 3
8 2536 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2530 5
12 2528 2
13 2527 5
14 2525 1
15 2523 1
16 2522 1
17 2520 1
18 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
3 การควบคุมแมลงศัตรูโดยใช้ serine proteinase inhibitors สกัดจากพืช
ปี พ.ศ. 2552
4 การเลือกสร้างรังและระยะการเจริญของผึ้งมิ้ม Apis florea และผึ้งม้าน Apis andreniformis ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
5 การผลิตนางพญาและการผสมเทียมในผึ้งมิ้ม
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาโรคของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
7 การศึกษาโรคของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 การวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกของผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
9 การเป็นพิษของเมนทอล ไทมอล และน้ำมันสะเดาต่อไรศัตรูผึ้ง Tropilaelaps clareae และส่วนตกค้างในน้ำผึ้ง
10 ไวน์น้ำผึ้งผสมมะเกี๋ยงและการเปลี่ยนแปลงของไวน์ระหว่างการหมักและบ่มโดยใช้ยีสต์บางสายพันธุ์
11 การสำรวจหาประสิทธิภาพของสายพันธุ์ต่างๆ ของ Bacillus thuringiensis ในการควบคุม หนอนผี้เสื้อกินไขผึ้งขนาดเล็ก Achroia grisella และ หนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดใหญ่ Galleria mellonella
ปี พ.ศ. 2536
12 อัลตราสตรัคเจอร์ของตาประกอบของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และผึ้งหลวง (Apis dorsata)
ปี พ.ศ. 2534
13 การถนอมรักษารอยัลเยลลีโดยการแช่แข็งและการทำแห้งเยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2532
14 การผลิตและผสมเทียมนางพญาผึ้งโพรง (Apis cerana fabricius)
ปี พ.ศ. 2530
15 การเลี้ยงผึ้งและผลผลิตน้ำผึ้งของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ที่นำไปเลี้ยงในสวนผลไม้
16 การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง (Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae) ในผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera)
17 อนุกรมวิธานและปัจจัยทางนิเวศบางประการของปลวก ในจังหวัดจันทบุรี-ตราด
18 ผลของอุณหภูมิต่อความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) และผึ้งโพรง (Apis cerane F.)
19 การวางกับดักผีเสื้อหนอนใยผักโดยการใช้ สารสังเคราะห์เฟอโรโมน
ปี พ.ศ. 2528
20 การศึกษาความชอบของยุง Armigeres subalbatus ในการกินน้ำหวานและผลต่อการวางไข่
21 การประเมินผลของการใช้สารสังเคราะห์เฟอโรโมนส์เพศ Z,E-9,12-TDDA และ Z-9-TDOL กับผีเสื้อหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hubner) ในแปลงทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
22 การศึกษาความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงทดแทนบางชนิดต่อยุงก้นปล่อง, Anopheles (Cellia) dirus และ An. (Cel.) minimus
23 ความเป็นพิษของสารกำจัดลูกน้ำชนิดเอเบทและฟิลาริโอลต่อปลาหางนกยูง Poecilia reticulata Peters และปลานิล Tilapia nilotica Linn
24 ศักยภาพของการอยู่รอดและผลผลิตน้ำผึ้งของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ที่นำไปเลี้ยงในสวนยาง
25 การศึกษาระดับความไวของลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles (Cellia) dirus Peyton & Harrison และ Anopheles (Cellia) minimus Theobald ต่อ Bacillus thuringiensis var. israelensis
26 การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงสาบตามชุมชนในบางจังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
27 ความเป็นพิษของ Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H-14 และ Bacillus sphaericus var. fusiformis สายพันธุ์ 1593 ต่อลูกน้ำยุง Aedes aegypti (Linn.) และ Culex quinquefasciatus Say
ปี พ.ศ. 2523
28 การศึกษาทางชีวภาพและประสิทธิภาพของไฮดรา, Hydra littoralis ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย, Aedes aegypti และยุงบ้าน, Culex quinquefasciatus
ปี พ.ศ. 2522
29 การศึกษาความเป็นพิษของจูวิไนล์ฮอร์โมนสังเคราะห์มีโทปรีน ต่อยุงลาย, Aedes aegypti และยุงบ้าน, Culex pipiens quinquefasciatus
ปี พ.ศ. 2520
30 การศึกษาความเป็นพิษและพิษตกค้างของยาฆ่าแมลง ประเภทออร์แกโนคลอรีนบางชนิด กับลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti (Linnaeus) และลูกน้ำยุงบ้าน, Culex quinquefasciatus Say