ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
2 งบประมาณแผ่นดิน 1
3 สุภัค มหัทธนพรรค 1
4 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
5 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
6 โครงการ IRPUS ประจำปีการศึกษา 2550 1
7 จากโครงการ IRPUS ประจำปีการศึกษา 2552 1
8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2552 1
9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
10 งบประมาณรายได้ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2551. 1
11 วาสนา ณ ฝั้น 1
12 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
13 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553 1
14 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2552 1
15 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2552 1
16 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551 1
17 ” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติงบประมาณแผ่นดิน โครงการนวมินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 1
18 ได้รับทุนสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2553 1
19 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
20 ดวงพร เปรมจิต 1
21 IRPUS 1
22 งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2551 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 5
6 2551 10
7 2550 2
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเขตกรรมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวนาที่ลุ่ม และนาที่สูง ในจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ความหลากชนิดของไผ่ที่สำรวจพบในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบกับการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของไคโตซานต่อคุณภาพบางประการและปริมาณสารเผ็ดร้อนของพริกระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างกลยุทธ์การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา
5 โครงการเทคโนโลยีพลังงานชุมชนในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนจังหวัดพะเยา
6 การลดวิกฤตน้ำเสีย อันเนื่องมาจากฟาร์มปศุสัตว์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จ.พะเยา
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
ปี พ.ศ. 2552
8 การปลูกพืชด้วยระบบการให้น้ำใต้ผิวดินโดยใช้เซรามิครูพรุน.
9 การผลิตวัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
11 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา สุโขทัย
12 การผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เชิงชีวภาพจากเส้นใยของไคโตซานระดับนาโนร่วมกับรงควัตถุจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
13 Effect of Low Temperature on seed Germination, Seedling Emergence, Leaf Area and Photosynthesis in Sorghum Cultivars (Sorghum Bicolor (L.) Moench.).
14 การเลี้ยงพืชป่าในกระถางในกระถางร่วมกับระบบการให้น้ำใต้ผิวกิน: กรณีศึกษาของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
15 ความหลากหลายของพืชวงศ์กกและพืชวงศ์หญ้าในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
16 การประยุกต์ใช้ระบบการให้น้ำเพื่อปลูกผักสวนครัวในกระถางปลูกแบบประหยัดน้ำ.
17 การปลูกพืชโดยใช้ระบบการให้น้ำใต้ผิวดินในพื้นที่แผ่นดินถล่ม
18 การชะลอการเน่าเสียของถั่วลิสงฝักสดโดยการดัดแปลงบรรยากาศร่วมกับการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ.
19 การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทรายในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน
20 การลดวิกฤตน้ำเสียอันเนื่องมาจากฟาร์มปศุสัตว์โดยการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมแบบไหลใต้ผิวดินแนวดิ่งและโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ: กรณีศึกษาของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จ. พะเยา
21 แกะรอยอารยธรรมอาหารจากพื้นที่ชุ่มน้ำสู่ครัวไทย: การสำรวจและการศึกษาคุณสมบัติของพืชผักพื้นบ้านในเขตชุมชนรอบหนองเล็งทราย
22 การผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชีวภาพต้นแบบจากรงควัตถุที่สกัดจากใบของถั่วปากอ้า
ปี พ.ศ. 2550
23 การศึกษาการเน่าเสียของถั่งลิสงฝักสดและการป้องกันโดยการดัดแปลงบรรยากาศและการใช้สารต้านเชื้อจากธรรมชาติ
24 การชะลอการเน่าเสียของถั่วลิสงฝักสดโดยการดัดแปลงบรรยากาศร่วมกับการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การชะลอการเกิดกลิ่นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะขนส่ง
26 ผลของชุดปุ๋ย 5 กรรมวิธีต่อการเติบโตทางด้านลำต้นและใบของเสาวรส
27 การเลี้ยงพืชป่าในกระถางร่วมกับระบบการให้น้ำใต้ผิวดิน: กรณีศึกษาของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
28 The Diversity of Wild Edible Plants in Naresuan University at Phayao
29 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ผักป่าและผักพื้นบ้านบริเวณพื้นที่ในเขตป่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.
30 การชะลอการเกิดกลิ่นเหม็นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะขนส่ง
31 การศึกษาการเน่าเสียของถั่วลิสฝักสดและการป้องกันโดยการดัดแปลงบรรยากาศและการใช้สารต้านเชื้อจากธรรมชาติ
32 ความหลากหลายและการใชhประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านในเขตชุมชนรอบกว๊านพะเยา