ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานสูงและซัลเฟอร์ต่ำด้วยกระบวนการบำบัดด้วยไบโอวอชเชอร์
2 การศึกษาการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวานภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ
3 การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพต้นแบบเพื่อผลิดไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
4 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแท่งจากกลีเซอรีนที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว
5 การศึกษาการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวานภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ
6 การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพต้นแบบเพื่อผลิดไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
7 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแท่งจากกลีเซอรีนที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2554
8 การผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานสูงและซัลเฟอร์ต่ำด้วยกระบวนการบำบัดด้วยไบโอวอชเชอร์ II
9 สมรรถนะการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟตด์จากแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรอง
ปี พ.ศ. 2553
10 การผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานสูงและซัลเฟอร์ต่ำด้วยกระบวนการบำบัดด้วยไบโอวอชเชอร์
11 การศึกษาสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ในแก๊ซชีวภาพของหอฟอกอากาศชีวภาพ
12 การศึกษาการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวานภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ
13 การศึกษาการนำละอองซังข้าวโพดมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักด้วยกระบวนการหมักแบบเติมอากาศประสิทธิภาพสูง (ทุน IRPUS)
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวานภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ
15 การพัฒนาระบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อบำบัดสารอินทรีย์ระเหยจากอุตสาหกรรม
16 การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพต้นแบบเพื่อผลิดไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพต้นแบบเพื่อผลิดไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
18 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแท่งจากกลีเซอรีนที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว
19 การประเมินศักยภาพของวัสดุเหลือทางเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุบรรจุในไบโอทริกกิ้งฟิลเตอร์เพื่อบำบัดสารอินทรีย์ระเหยโทลูอิน
ปี พ.ศ. 2550
20 การประเมินศักยภาพของวัสดุเหลือทางเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุบรรจุในไบโอทริกกิ้งฟิลเตอร์เพื่อบำบัดสารอินทรีย์ระเหยโทลูอิน
21 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแท่งจากกลีเซอรีนที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การผลิตไบโอดีเซลด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแพคเบดโดยใช้เอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง