ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริวรรณ เดียวสุรินทร์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน
ปี พ.ศ. 2544
2 รูปแบบความร่วมมือกันจัดบริการสาธารณสุขระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลตำบลบ้านพรุก่อนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2542
3 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ (ภาคแรก)
4 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ