ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริมา สิตะรุโน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของวัยรุ่นตอนปลายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
2 สำรวจช่องว่างของสมรรถนะเภสัชกรในการให้บริบาลทางด้านเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไตตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในผู้ป่วยโรคไต
3 การสำรวจแนวโน้มในการศึกษาต่อ รวมถึงแรงจูงใจและอุปสรรคที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 - 6 และผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการมีเภสัชกรประจำบ้านบนหอผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2559
5 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แนวทางการบริหารยาทางหลอดเลือดดำ และความเข้ากันของยาฉีดในการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการควบคุมค่า INR ให้อยู่ในช่วงที่ให้ผลดีต่อการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์