ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริมาส เฮงรัศมี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาศักยภาพของบ้านเอื้ออาทรในการรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาศักยภาพทางกายภาพของที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองของผู้อยู่อาศัย
4 โครงการการศึกษาศักยภาพทางกายภาพของที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองของผู้อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กับเครื่องทำน้ำอุ่นแบบติดผนัง สำหรับอาคารพักอาศัย 6 ชั้น ในพื้นที่เมืองพัทยาในมุมมองของสถาปัตยกรรมยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาศักยภาพทางกายภาพของที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองของผู้อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กับเครื่องทำน้ำอุ่นแบบติดผนัง สำหรับอาคารพักอาศัย 6 ชั้น ในพื้นที่เมืองพัทยาในมุมมองของสถาปัตยกรรมยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนในประเทศไทย