ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริภัทร์ พราหมณีย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก
ปี พ.ศ. 2555
2 ศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรด กลุ่ม Cayenne โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
4 การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด
5 การโคลน การหาลำดับเบส และการแสดงออกของยีน SoNHX1 ที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มจากอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
7 การจำแนกโซมาโคลนของอ้อยที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสโดยเครื่องหมาย SSR และ RAPD และการวิเคราะห์เซลล์พันธุศาสตร์
8 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบโรคใบขาวอ้อยอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2552
9 การโคลน การหาลำดับเบสของยีน และการแสดงออกของยีน SoNHX1 ที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มจากอ้อย
10 การศึกษาการเจริญเติมโต ปริมาณแป้ง และการแสดงออกของยีนสังเคราะห์แป้งในมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50
ปี พ.ศ. 2551
11 ชดโครงการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2550
12 การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
13 การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ"
14 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 : การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ