ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย กาญจนวาสี 5
2 อภิชาติ คำบุญเรือง 5
3 รพีภัทร รักสลาม 5
4 นิภาพร กุลสมบูรณ์ 5
5 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 4
6 พรรณทิภา คำพรหม 4
7 ปวีณา คำพุกกะ 3
8 สันต์ สุวทันพรกูล 3
9 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 3
10 วัชราภรณ์ เขื่อนวัง 3
11 ญาณิศา บุญจิตร์ 2
12 ปรวรรณ อ่ำช่วย 2
13 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 2
14 ชลดา ทองเชียง 2
15 พักตร์วิภา หน่อสุวรรณ 2
16 สมเกียรติ แซ่เต็ง 2
17 ยุวรี ผลพันธิน 2
18 ศิริเดช สุชีวะ 2
19 พรรณิกา สุวรรณอำไพ 2
20 พัชริกา ปันล้น 2
21 วิริทธิพล อังก์วราปิยทัช 1
22 ชลธิดา ดวงงามยิ่ง 1
23 วราภรณ์ แย้มทิม 1
24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1
25 อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 1
26 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 1
27 นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ 1
28 อโนมา โรจนาพงษ์ 1
29 พรรณวดี ยืนยงค์นาน 1
30 พรศรี ฉิมแก้ว 1
31 สุจิตรา วันทอง 1
32 เด่นดาว ชลวิทย์ 1
33 ปิยวดี ฆายะนานนท์ 1
34 สร้อยสน สกลรักษ์ 1
35 จันทนา เริ่มสินธุ์ 1
36 อังคณา จรรยา 1
37 พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล 1
38 อ้อมอารี สุวรรณศรี 1
39 ไผ่ วสยางกูร 1
40 หทัยนันท์ ตาลเจริญ 1
41 เกียรติชัย ด้วงเอียด 1
42 สิริกร โตสติ 1
43 อุษณี ลลิตผสาน 1
44 ธนภณ บุญพลอย 1
45 พิชิต ธรรมรักษ์ 1
46 ทัศวรรณ คำทองสุข 1
47 เมธินี หน่อคำ 1
48 พรพิมล พาราษฎร์ 1
49 จริยาพร ทองดี 1
50 สุธาสินี ด้วงโต้ด 1
51 วไลกรณ์ แก้วคำ 1
52 กัลยา ตากูล 1
53 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
54 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
56 ศิริกานต์ คุสินธุ์ 1
57 ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ 1
58 ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ 1
59 รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ 1
60 วัลลภา บุญรอด 1
61 กาญจนา ทองหล้า 1
62 ศาลินา บุญเกื้อ 1
63 ณัฐดนัย ประภัสโรทัย 1
64 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
65 ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต 1
66 สุชาดา ปุญปัน 1
67 รัชนี อรัญนาค 1
68 วิชุดา กิจธรธรรม 1
69 นภเกตน์ นิลธวัช 1
70 ณัฐิกา เพ็งลี 1
71 ณัฐพล แจ้งอักษร 1
72 เพ็ญศิริ อิ่มอุดม 1
73 ธนากร จันทนากร 1
74 ฐาปณัฐ อุดมศรี 1
75 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
76 อัจฉริยา กุดหอม 1
77 ธาราทิพย์ พุ่มชุมพล 1
78 กาญจนา พวงจิตต์ 1
79 วิไลลักษณ์ เดชะ 1
80 บพิตร อิสระ 1
81 นันทินี เครือจันทร์ 1
82 สุภาวดี คำนาดี 1
83 สโรชา หะรังศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 7
4 2555 7
5 2554 9
6 2553 13
7 2552 13
8 2551 16
9 2550 8
10 2549 9
11 2548 4
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาครู
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์วิธีการส่งเสริมใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การสร้างเสริมการรู้จักตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบสอบและการประเมินแบบชื่นชม
4 การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการสอบคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์กระบวนการและปัจจัยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาครุศาสตร์: การวิจัยพหุกรณีศึกษา
6 การวิเคราะห์การรับรู้และศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล
7 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะนักวิจัยของนักเรียนทหาร: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเหล่าทัพ
9 การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและชีวิตจริงเพื่อระบุปัญหาและการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
10 กระบวนการและผลของการศึกษาบทเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ของครู: การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
11 การศึกษาทักษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิจัยแบบผสมวิธี
ปี พ.ศ. 2555
12 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความกล้าหาญทางจริยธรรมของครู : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครู
13 การวิจัยและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู โดยใช้แนวคิดการพิจารณางานโดยเพื่อนอย่างมีปฏิสัมพันธ์
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลงานวิจัยของครูโดยมีคุณลักษณะความเป็นนักวิจัยของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
15 การวิเคราะห์ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีต่อการตอบสนองของนักเรียน
16 ผลของการประยุกต์การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อสมรรถนะครูในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
17 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความกล้าหาญทางจริยธรรมของครู : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครู
18 การวิจัยและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู โดยใช้แนวคิดการพิจารณางานโดยเพื่อนอย่างมีปฏิสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2554
19 การพัฒนาแบบวัดความตระหนักต่อโลกของนักเรียนมัธยมศึกษา : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามตัวแปรเพศ
20 การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา
21 การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
22 การเพิ่มผลลัพธ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยตำรวจโดยการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ในบทความวิจัย : การทดลองภาคสนาม
23 ผลของการฝึกการอนุมานสาเหตุตามหลักธรรมเรื่องความเพียรที่มีต่อความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
24 การนำเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
25 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
26 การวิเคราะห์ความเชื่ออำนาจในตน การรับรู้ความสามารถของตน และการเห็นคุณค่าในตนเองของครูตามโมเดลวงจรวิชาชีพครู : การวิจัยผสานวิธี
27 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปี พ.ศ. 2553
28 การพัฒนารูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อเสริมสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย
29 ความต้องการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวิเคราะห์จำแนก
30 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบของกระบวนการเสริมพลังอำนาครู : การวิจัยแบบผสม
31 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
32 การใช้การวิจัยแบบผสมเพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเชื่อมั่นและพฤติกรรมการสอนของครูที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
33 การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียนเอกชน
34 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมชีวิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์และประเมินพหุระดับ
35 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิจัยเชิงศึกษาเปรียบเทียบ
36 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการคิดอภิมานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
37 การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การทดลองแบบพหุกรณีศึกษา
38 กระบวนทัศน์ใหม่ของความสำนึกต่อชุมชนของครู : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ และพหุกรณีศึกษา
39 การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
40 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน :
ปี พ.ศ. 2552
41 การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมวินัยของครูและการเรียนรู้ของโรงเรียน
42 การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และแผนกลยุทธ์องค์กรวิชาชีพครูของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค อี ดี เอฟ อาร์
43 การเสริมสร้างคุณธรรมผ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 : การวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา
44 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
45 ผลของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน : การวิเคราะห์อภิมานข้ามวัฒนธรรม
46 การวิจัยกรณีศึกษากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัญจรของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48 การเสริมสร้างคุณธรรมผ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 : การวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา
49 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
50 การวิจัยกรณีศึกษากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัญจรของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมวินัยของครูและการเรียนรู้ของโรงเรียน
52 ผลของการจัดการเรียนการสอน ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน : การวิเคราะห์อภิมานข้ามวัฒนธรรม
53 การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และแผนกลยุทธ์องค์กรวิชาชีพครูของประเทศไทย โดยใช้เทคนิค อี ดี เอฟ อาร์
ปี พ.ศ. 2551
54 ผลของการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
55 การวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการปฏิบัติดีที่สุด
56 การวิจัยและพัฒนากระบวนการกำกับตนเองสำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
57 การวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
58 การวิเคราะห์สภาพและแนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี
59 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสองภาษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา
60 ผลของการประเมินตนเองด้านพฤติกรรมจริยธรรมที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอน
61 การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
62 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่นำไปสู่การพัฒนาการพึ่งตนเองตามหลักนาถกรณธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
63 สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา
64 ผลของการประเมินตนเองด้านพฤติกรรมจริยธรรม ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอน
65 ผลของการใช้การวิจัยก่อรูป ในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
66 การวิเคราะห์สภาพและแนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี
67 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษา : การวิเคราะห์ถดถอยแบบกำหนดลำดับขั้น
68 การวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการปฏิบัติดีที่สุด
69 การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการสาระท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
70 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมวินัยของนักเรียน : พหุกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
72 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
73 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : กรณีศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
74 การศึกษาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนร่วม : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
75 ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง
76 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
77 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนของผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝัน : พหุกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
78 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
79 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและแนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
80 การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
81 อิทธิพลของคุณลักษณะครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความเชื่อในความสามารถแห่งตนด้านการสอนวิทยาศาสตร์ : การวิจัยแบบผสมผสาน
82 สภาพ ปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา
83 การคาดการณ์อนาคตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ
84 การพัฒนาตัวบ่งชี้ลักษณะของการบ้านที่ดีและอิทธิพลของการบ้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
85 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนทั่วไป : การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
86 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
87 ตัวบ่งชี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
88 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89 การพัฒนาเครื่องมือและโมเดลการวัดประสิทธิผลการเป็นพี่เลี้ยงทางการพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก
90 การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทย