ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร โตนดแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Siriporn Tanodekaew 30
2 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 19
3 Somruethai Channasanon 18
4 Paweena Uppanan 8
5 ปวีณา อุปนันต์ 8
6 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 6
7 Wiwaporn Soodsawang 6
8 วิวาภร สุดแสวง 6
9 Naruporn Monmaturapoj 6
10 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 5
11 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 5
12 Boonlom Thavornyutikarn 5
13 วนิดา จันทร์วิกูล 5
14 Wanida Janvikul 5
15 Kajee Pilakasiri 4
16 ขจี ปิลกศิริ 4
17 ปัทมาภรณ์ โมลี 3
18 ดวงกมล ศรีเงินยวง 3
19 นภดล แสงจันทร์ 3
20 Duangkamol Sringernyuang 3
21 Patamaporn Molee 3
22 Noppadon Sangjun 3
23 จันทิมา รุ่งเรืองชัย 2
24 อารยา เสงี่ยมพงษ์ 2
25 Arraya Sangiampong 2
26 Jantima Roongruangchai 2
27 Duangporn Phulsuksombati 2
28 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 2
29 Malinee Prasitsilp 2
30 Somporn Swasdison 1
31 สกุณญา กลิ่นมณฑา 1
32 Rujiporn Prateepasen 1
33 Sakulya Kinmonta 1
34 สมพร สวัสดิสรรพ์ 1
35 Sukitaya Veeranondha 1
36 J.S. Higgins 1
37 N. Clarke 1
38 ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ 1
39 รุจิพร ประทีปเสน 1
40 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
41 Prayuth Chokrungvaranont 1
42 อภิชัย อังสพัทธ์ 1
43 พุดตาน ตันวัชรพันธ์ 1
44 ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์ 1
45 Noppadol Sangjun 1
46 Wimol Sirimaharaj 1
47 Puttan Tanvatcharaphan 1
48 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
49 Supakanok Thongyai 1
50 วิมล ศิริมหาราช 1
51 Apichai Angspatt 1
52 Thanawit Pothsree 1
53 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
54 Pawadee Methacanon 1
55 Kongkiat Kongsuwan 1
56 พล พลเสน 1
57 Patcharee Ngamviriyavong 1
58 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
59 อัศวิน คนชม 1
60 Wichit Tharanon 1
61 Kriskrai Sitthiseripratip 1
62 วิจิตร ธรานนท์ 1
63 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
64 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
65 Naruporn Kanchanarat 1
66 H. Sheardown 1
67 M. Hakim 1
68 D.J. Carlson 1
69 Sirirat Wacharawichanant 1
70 Z. Li 1
71 M. Griffith 1
72 นฤภร กาญจนรัตน์ 1
73 Jintamai Suwanprateeb 1
74 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
75 F. Li 1
76 ศุภกนก ทองใหญ่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 6
3 2552 6
4 2551 3
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Synthesis of GTMAC modified chitin–PAA gel and evaluation of its biological properties
2 การพัฒนาเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดใหม่เพื่องานทางทันตกรรม
3 Efficacy of chitin-PAA-GTMAC gel in promoting wound healing: animal study
ปี พ.ศ. 2553
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
6 Effect of Glass Preparation on Mechanical Properties of Glass Ionomer Cements
7 Mechanical properties of Glass Ionomer Cements Doped TiO2
8 Factors Influencing Compressive Strength of Glass Ionomer Cement
9 Comparative study between Chitin/Polyacrylic acid(PAA) dressing, lipido-colloid absorbent dressing and alginate wound dressing: A pilot study in the treatment of partial thickness wound
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม
11 EFFECT OF QUATERNARY AMMONIUM MODIFIED CHITIN-PAA GELS ON HUMAN DERMAL FIBROBLAST CULTURED IN THREE-DIMENSIONAL COLLAGEN GEL
12 The efficiency in wound healing of chitin derivatives: animal study
13 Effect of Glass and Polyacid Preparations on the Strength of Glass Ionomer Cements for Dental Applications
14 Comparison of the efficacy of Chitin-PAA hydrogel and IntrasiteTM Gel in deep wound healing of Wistar rats by routine histological and indirect immunoperoxidase staining method
15 An evaluation of wound healing efficiency of Chitin–PAA–GTMAC hydrogel compared with the commercial product (Intrasite? Gel) in Wistar rats microscopically by routine histological and immunohistochemical technique
ปี พ.ศ. 2551
16 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
17 The curing efficiency and Mechanical Properties of Light Activated Acrylic Resin
18 Recruitment of multiple cell lines by collagen-synthetic copolymer matrices in corneal regeneration
ปี พ.ศ. 2550
19 The development of light-cured acrylic resin for bone replacement
20 Effect of Glass and Polyacid Preparations on the Compressive Strength of Glass ionomer Cements
ปี พ.ศ. 2549
21 การศึกษาและพัฒนากาวสำหรับการถ่ายชั้นฟิล์มบางจากเวเฟอร์
22 Study on Antimicrobial Activities of Quaternary Ammonium Modified Chitin-PAA Gels
23 Xylan/Polyvinyl alcohol blend and its performance as hydrogel
24 วิทยาการวัสดุการแพทย์ เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2548
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
26 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
27 Thermal properties of epoxy cured resin and its performance as solar-roofing adhesive
ปี พ.ศ. 2547
28 Spinodal decomposition as a probe to measure the effects on molecular motion in poly(styrene-co-acrylonitrile) and poly (methyl methacrylate) blends after mixing with a low molar mass liquid crystal or commercial lubricant
29 Preparation of acrylic grafted chitin for wound dressing application
ปี พ.ศ. 2546
30 Preparation and characterization of maleic-modified xylan/PVA hydrogel
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Preparation of acrylic grafted chitin for wound dressing application
32 Xylan/polyvinyl alcohol blend and its performance as hydrogel
33 Synthesis of GTMAC modified chitin-PAA gel and evaluation of its biological properties
34 Efficacy of chitin-PAA-GTMAC gel in promoting wound healing: Animal study
35 Improving flexural strength of resin modified glass-ionomer cement by poly(alkenoic acid) modifications
36 PLA-HA scaffolds: Preparation and bioactivity
37 Comparative study of the flexural strength and flexural modulus of local made orthodontic resins: A pilot study
38 Preparation and degradation study of photocurable oligolactide-HA composite: A potential resin for stereolithography application