ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร สิวราวุฒิ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
2 ประธาน ดาบเพชร 1
3 Thada Jirajaras 1
4 อวย เกตุสิงห์ 1
5 กมลชนก ยวดยง 1
6 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
7 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
8 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 เอกชัย อดุลยธรรม 1
11 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
14 Pornpimol Muanjai 1
15 Varunee Padmasankh 1
16 Walaisiri Muangsiri 1
17 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 Suchin Arunsawatwong 1
20 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
21 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 Acom Sornsute 1
24 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 Thanathon Sesuk 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
40 Somying Tumwasorn 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 อุทัย บุญประเสริฐ 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
46 วิไล ชินธเนศ 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
49 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
50 Boonchai Sangpetngam 1
51 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 คัคนางค์ มณีศรี 1
58 สมพร พรมดี 1
59 สุวิชา ทองสิมา 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 สำเริง แย้มโสภี 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 ธวัชชัย สันติสุข 1
75 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 มยุรี ตันติสิระ 1
78 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
79 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
80 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
81 Vimolmas Lipipun 1
82 Supa Chantharasakul 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 ละอองทิพย์ เหมะ 1
90 Kitpramuk Tantayaporn 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 Sumphan Wongseripipatana 1
95 Panee Boonthavi 1
96 Vanida Chantarateptawan 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
105 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
106 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 Kittisak Likhitwitayawuid 1
109 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
110 วัฒนชัย สมิทธากร 1
111 Wilai Anomasiri 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 Chonticha Srisawang 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 วินัย งามแสง 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 Phanphen Wattanaarsakit 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 Kasidit Nootong 1
126 Waraporn Siriterm 1
127 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
139 วิมล เหมะจันทร 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 Yeshey Penjor 1
146 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1