ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร สิวราวุฒิ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
2 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
3 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
4 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
5 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
6 Pornpimol Muanjai 1
7 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 วาสนา เสียงดัง 1
10 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
11 สำเริง แย้มโสภี 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
14 วัลลภ แย้มเหมือน 1
15 สุวิชา ทองสิมา 1
16 สายฝน ควรผดุง 1
17 สมพร พรมดี 1
18 Varunee Padmasankh 1
19 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
20 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
29 กมลชนก ยวดยง 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 เอกชัย อดุลยธรรม 1
32 Walaisiri Muangsiri 1
33 Thada Jirajaras 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
37 ธวัชชัย สันติสุข 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
39 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
40 Srilert Chotpantarat 1
41 ศิริชัย ศิริกายะ 1
42 Chalermpol Leevailoj 1
43 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
44 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
45 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
48 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
49 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
59 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 วิไล ชินธเนศ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
70 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 วิมล เหมะจันทร 1
79 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
80 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
81 ละอองทิพย์ เหมะ 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 Puttipongse Varavudhi 1
84 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
85 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
86 สุมา เมืองใย 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 ประคอง ชอบเสียง 1
89 ชอุ่ม มลิลา 1
90 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
91 Chakkaphan Sutthirat 1
92 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
93 พรรณี กาญจนพลู 1
94 Naiyana Chaiyabutr 1
95 Sompol Sanguanrungsirikul 1
96 Sumphan Wongseripipatana 1
97 Supa Chantharasakul 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 Panee Boonthavi 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
110 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 มยุรี ตันติสิระ 1
113 ๋Janes, Gavin W. 1
114 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
115 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
116 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
117 Chariya Uiyyasathian 1
118 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
119 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
120 Anawatch Mitpratan 1
121 Kasidit Nootong 1
122 Waraporn Siriterm 1
123 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
124 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
125 Pantharee Boonsatorn 1
126 สมชัย วัฒนการุณ 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
129 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
130 Acom Sornsute 1
131 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
132 สิทธิพร แอกทอง 1
133 Chayaporn Supachartwong 1
134 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 Yeshey Penjor 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 สุมิตรา พูลทอง 1
141 Phanphen Wattanaarsakit 1
142 วินัย งามแสง 1
143 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
149 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1