ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร สิวราวุฒิ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
2 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
3 Chonticha Srisawang 1
4 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
5 วินัย งามแสง 1
6 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 Kasidit Nootong 1
12 Waraporn Siriterm 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 Anawatch Mitpratan 1
15 สิทธิพร แอกทอง 1
16 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
17 Chayaporn Supachartwong 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 กำจัด มงคลกุล 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 รุ่งราวี ทองกันยา 1
31 สุมิตรา พูลทอง 1
32 Yeshey Penjor 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 Thada Jirajaras 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 กมลชนก ยวดยง 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
50 ไววิทย์ พุทธารี 1
51 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 Suchin Arunsawatwong 1
58 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
59 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 Acom Sornsute 1
62 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
76 ละอองทิพย์ เหมะ 1
77 อุทัย บุญประเสริฐ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
89 Boonchai Sangpetngam 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 สมพร พรมดี 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 วาสนา เสียงดัง 1
101 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
102 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
103 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 Chalermpol Leevailoj 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
118 Vimolmas Lipipun 1
119 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 Panee Boonthavi 1
133 Kittisak Likhitwitayawuid 1
134 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
140 Srilert Chotpantarat 1
141 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
142 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
143 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1