ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร สิวราวุฒิ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
2 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
3 คัคนางค์ มณีศรี 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
6 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
7 ธวัชชัย สันติสุข 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 อุทัย บุญประเสริฐ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
17 วิไล ชินธเนศ 1
18 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 ไววิทย์ พุทธารี 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
24 Pornpimol Muanjai 1
25 Walaisiri Muangsiri 1
26 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
29 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
30 สมพร พรมดี 1
31 สุวิชา ทองสิมา 1
32 วัลลภ แย้มเหมือน 1
33 สายฝน ควรผดุง 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 Wilai Anomasiri 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 Boonchai Sangpetngam 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 Vanida Chantarateptawan 1
72 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
73 ศิริชัย ศิริกายะ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 Rajalida Lipikorn 1
77 Yeshey Penjor 1
78 กำจัด มงคลกุล 1
79 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 ๋Janes, Gavin W. 1
84 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
85 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
86 นภสร โกวรรธนะกุล 1
87 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 Phanphen Wattanaarsakit 1
93 วินัย งามแสง 1
94 ประคอง ชอบเสียง 1
95 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
96 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
99 Puttipongse Varavudhi 1
100 Kitpramuk Tantayaporn 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 Naiyana Chaiyabutr 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 พรรณี กาญจนพลู 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
110 สุมา เมืองใย 1
111 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 Suchin Arunsawatwong 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 Thada Jirajaras 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
143 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 Acom Sornsute 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
150 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1