ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร สธนเสาวภาคย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 14
2 ชิดชม ฮิรางะ 10
3 วราภา มหากาญจนกุล 9
4 จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร 7
5 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 6
6 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 6
7 สุขเกษม สิทธิพจน์ 6
8 สันติ ทิพยางค์ 5
9 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 5
10 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 5
11 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 5
12 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 4
13 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 4
14 สมคิด ธรรมรัตน์ 4
15 ปรีชา ภูวไพรศิริศาล 3
16 สุดสาย ตรีวานิช 3
17 ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 3
18 ประมวล ทรายทอง 3
19 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 3
20 สานิต เก้าเอี้ยน 2
21 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 2
22 อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล 2
23 วารุณี วารัญญานนท์ 2
24 ธนิตย์เทพ หงษ์ดุสิต 2
25 นางสมคิด ธรรมรัตน์ 2
26 อะเคื้อ บุญญสิริ 2
27 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 2
28 วินัศ ภูมินาถ 2
29 ทนิฐ หงษ์ดุสิต 2
30 วันชัย พันธ์ทวี 2
31 ปทุมพร ฉิมเอนก 2
32 งามจิตร โล่วิทูร 2
33 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 2
34 รัศมี ศุภศรี 2
35 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 2
36 สุภาพร อิสริโยดม 2
37 อุดม ก๊กผล 1
38 ศักดิ์ชัย ปิยะสาธุกิจ 1
39 ไชยยงค์ หาราช 1
40 วรินทร ชวศิริ 1
41 อนุศิษฐ์ ธำรงรัตนศิลป์ 1
42 พัชรี ตั้งตระกูล 1
43 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
44 วิภา สุโรจนะเมธากุล 1
45 พิศมัย ศรีชาเยช 1
46 มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด 1
47 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
48 วรรณดี สุทธินรากร 1
49 ภัทราภรณ์ ชูอินทร์ 1
50 อภิญญา จุฑางกูร 1
51 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
52 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
53 ดร.นิภา โชคสัจจะวาที 1
54 บุญมา นิยมวิทย์ 1
55 วิภาวดี อ้นท้วม 1
56 กาญจนารัตน์ ทวีสุข 1
57 ธีระ ทองเผือก 1
58 ธนาภรณ์ บริสุทธิ์ 1
59 นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา 1
60 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 4
6 2549 3
7 2548 3
8 2547 5
9 2546 2
10 2545 3
11 2544 1
12 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
6 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 Study on the Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus mannii
8 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก
9 การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป
10 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา
12 หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการหน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2548
14 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
15 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
16 โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
17 การผลิตวุ้นเส้นระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
18 การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยี และทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ
19 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
20 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
21 โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย
ปี พ.ศ. 2546
22 โครงการการผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
23 โรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย
ปี พ.ศ. 2545
24 นำผลไม้และน้ำผักชนิดผงดื่มทันที
25 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชุหมักจากสับปะรด
26 โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค กลุ่มพืช (ธัญชาติ ถั่ว เมล็ดพืช และผลตภัณฑ์)
ปี พ.ศ. 2544
27 โครงการวุ้นจากผลิตผลเกษตรและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร