ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร ศศิมณฑลกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สิริพร ศศิมณฑลสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพิตร สมาหิโต 9
2 อำพร ศรียาภัย 8
3 นันทวัน เทียนแก้ว 6
4 ราตรี เรืองไทย 5
5 วัลลีย์ ภัทโรภาส 4
6 อุดร รัตนภักดิ์ 4
7 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 3
8 ศิริชัย ศรีพรหม 3
9 บรรจบ ภิรมย์คำ 3
10 อิษฎี กุฏอินทร์ 3
11 อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ 3
12 คมกริช เชาว์พานิช 2
13 สมภิยา สมถวิล 2
14 รศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
15 ราตรี สินธุนาวา 2
16 นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 1
17 นายนิรอมลี มะกาเจ 1
18 ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ 1
19 ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ 1
20 วิมลมาศ ประชากุล 1
21 อ.ชิตินทรีย์ บุญมา 1
22 ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ 1
23 ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 1
24 วินัย พูลศรี 1
25 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 1
26 มยุรี ถนอมสุข 1
27 รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต 1
28 บัณฑิต เทียบทอง 1
29 สรายุทธ์ น้อยเกษม 1
30 อ.เอกวิทย์ 1
31 ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
32 รศ.วัลลีย์ 1
33 ผศ.เพิ่มศักดิ์ 1
34 ธารินทร์ ก้านเหลือง 1
35 อรอุมา บุณยารมย์ 1
36 ไพลิน เผือกประคอง 1
37 ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล 1
38 ดร. ชาคริต เอี่ยมจำรัส 1
39 นวรัชต์ อุตรารัชต์กิจ 1
40 ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ 1
41 อภิลักษณ์ เทียนทอง 1
42 ชลาธิป สมาหิโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ปี
2 แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ปี พ.ศ. 2554
4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกีฬาในองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2553
5 การทดลองสร้างอุปกรณ์แสดงปริมาณการเผาผลาญพลังงานของการปั่นจักรยาน
6 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
7 ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระดับ LDL-C และการป้องกันโรคหัวใจของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทดลอง BBL ปีการศึกษา 2552
ปี พ.ศ. 2552
9 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
10 เปรียบเทียบผลของการฟื้นสภาพภายหลังการออกกำลังกายอย่างหนัก โดยวิธีการนวดด้วยหินร้อนนั่งแช่ในอ่างน้ำวง และปั่นจักรยาน
ปี พ.ศ. 2551
11 ผลของการแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นภายหลังการออกกำลังกายที่มีต่อการป้องกันและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2549
12 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี