ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร ทิพย์คง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ ไชยโส 5
2 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 3
3 ชานนท์ จันทรา 2
4 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 2
5 วารุณี ลัภนโชคดี 2
6 ชีพสุมน รังสยาธร 2
7 กิตติพร ปัญญาภิญโญผล 2
8 อรพรรณ ตันบรรจง 2
9 ประภัสสร ลุประสงค์ 2
10 ชนะ วันหนุน 2
11 สุดารัตน์ สารสว่าง 1
12 น.ส.กิติพร ปัญญาภิญโญผล 1
13 นฤมล ยุตาคม 1
14 นายวิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 1
15 เรณุมาศ มาอุ่น 1
16 โสภาพรรณ เวชากุล 1
17 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 1
18 ชาญชัย ขันติศิริ 1
19 เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 1
20 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 1
21 กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ 1
22 พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ 1
23 ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ 1
24 วิชาญ มะวิญธร 1
25 สุรางค์ ธรรมโวหาร 1
26 ศริญญา ภูบาล 1
27 องค์ลออ อ่านทอง 1
28 วีรยุทธ แจ่มแจ้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 4
4 2552 2
5 2551 1
6 2544 1
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษา
4 การศึกษาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "การคูณ" โดยการคัดสรรกลวิธีการสอน โรงเรียนวัดถนน จังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง "การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" โดยใช้การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "เศษส่วนของพหุนาม" โดยการคัดสรรกลวิธีการสอนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปรผัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2552
10 ผลการต้อนรับน้องใหม่ที่มีต่อความเครียดของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตียมทหาร
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
ปี พ.ศ. 2544
13 การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 4 ปีแรก(พ.ศ.2539-2542)