ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรินาฏ นิภาพร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรดา ฉิมน้อย 4
2 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 3
3 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
4 Sirinard Nipaporn 2
5 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
6 วราภรณ์ ปวงกันทา 2
7 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
8 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
9 วรรณภา บำรุงเขต 2
10 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
11 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
12 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
13 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
14 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
15 ทัศนีย์ ญาณะ 2
16 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
17 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
18 พฤกษา บุกบุญ 2
19 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
20 Weerasak putthasri 1
21 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
22 Rapeepong Suphanchaimat 1
23 Yaowaluk Wanwong 1
24 ปิยะฉัตร สมทรง 1
25 จิราลักษณ์ นนทารักษ์ 1
26 Jiraluck Nontarak 1
27 Piyachat Somsong 1
28 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
29 สตพร จุลชู 1
30 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
31 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
32 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 1
33 Sataporn Julchoo 1
34 Waraporn Poungkantha 1
35 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
36 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
37 Titiporn Tuangratananon 1
38 Hathairat Kosiyaporn 1
39 ไม่มีข้อมูล 1
40 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
42 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
43 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
44 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
45 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
46 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
47 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
48 พัฒนาวิไล อินใหม 1
49 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
50 พัชนี ธรรมวันนา 1
51 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
52 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
53 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
54 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
55 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
56 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
57 Sombat Muengtaweepongsa 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2555 1
4 543 7