ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรินาฏ นิภาพร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรดา ฉิมน้อย 4
2 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 3
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
4 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
5 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
6 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
8 พฤกษา บุกบุญ 2
9 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
10 ทัศนีย์ ญาณะ 2
11 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
12 วรรณภา บำรุงเขต 2
13 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
14 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
15 Sirinard Nipaporn 2
16 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
17 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
18 วราภรณ์ ปวงกันทา 2
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
20 Titiporn Tuangratananon 1
21 Waraporn Poungkantha 1
22 สตพร จุลชู 1
23 Sataporn Julchoo 1
24 Yaowaluk Wanwong 1
25 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
26 Hathairat Kosiyaporn 1
27 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
28 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
29 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
32 Weerasak putthasri 1
33 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
34 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
35 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
36 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
37 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
39 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
40 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
41 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
42 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
43 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
44 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
45 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
46 พัฒนาวิไล อินใหม 1
47 ไม่มีข้อมูล 1
48 พัชนี ธรรมวันนา 1
49 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
50 Jiraluck Nontarak 1
51 Piyachat Somsong 1
52 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
53 ปิยะฉัตร สมทรง 1
54 จิราลักษณ์ นนทารักษ์ 1
55 Sombat Muengtaweepongsa 1
56 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 1
57 Rapeepong Suphanchaimat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2555 1
4 543 7