ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรินาฏ นิภาพร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรดา ฉิมน้อย 4
2 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 3
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
4 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
5 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
6 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
8 พฤกษา บุกบุญ 2
9 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
10 ทัศนีย์ ญาณะ 2
11 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
12 วรรณภา บำรุงเขต 2
13 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
14 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
15 Sirinard Nipaporn 2
16 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
17 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
18 วราภรณ์ ปวงกันทา 2
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
20 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
21 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
22 Hathairat Kosiyaporn 1
23 สตพร จุลชู 1
24 Rapeepong Suphanchaimat 1
25 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
26 Weerasak putthasri 1
27 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
28 Yaowaluk Wanwong 1
29 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
30 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
32 Piyachat Somsong 1
33 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
34 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
35 Waraporn Poungkantha 1
36 Sataporn Julchoo 1
37 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
38 Titiporn Tuangratananon 1
39 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
41 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
42 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
43 พัฒนาวิไล อินใหม 1
44 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
45 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
46 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
48 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
49 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
50 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 1
51 จิราลักษณ์ นนทารักษ์ 1
52 ปิยะฉัตร สมทรง 1
53 Sombat Muengtaweepongsa 1
54 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
55 พัชนี ธรรมวันนา 1
56 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
57 Jiraluck Nontarak 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2555 1
4 543 7