ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรินาฏ นิภาพร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรดา ฉิมน้อย 3
2 พฤกษา บุกบุญ 2
3 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
4 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
5 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
6 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
7 ทัศนีย์ ญาณะ 2
8 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
9 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
11 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
12 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
13 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
14 วรรณภา บำรุงเขต 1
15 Sombat Muengtaweepongsa 1
16 ยาใจ อภิบุญโยภาส 1
17 พัชนี ธรรมวันนา 1
18 Piyachat Somsong 1
19 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
20 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
21 Jiraluck Nontarak 1
22 Sirinard Nipaporn 1
23 จิราลักษณ์ นนทารักษ์ 1
24 ปิยะฉัตร สมทรง 1
25 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 1
26 พัฒนาวิไล อินใหม 1
27 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
28 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
29 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
30 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
32 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
34 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
35 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
36 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
37 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
38 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
39 ไม่มีข้อมูล 1
40 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2553 1
5 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินตามนโยบายบริหารจัดการร่วมสามกองทุน
ปี พ.ศ. 2556
2 การประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3 การประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
4 ประสบการณ์ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการรับบริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2553
6 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2552
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล