ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรินทร ไชยศักดา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirintorn Chaisakda 26
2 กษิติธร ภูภราดัย 23
3 Kasititorn Pooparadai 20
4 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 11
5 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 9
6 ปัญชลี พึ่งพิศ 9
7 Puncharee Pungpit 8
8 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 8
9 Wanwisa Srikram 7
10 Orachat Leingpeboon 7
11 Chadamas Thuvasethakul 7
12 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 6
13 Kalaya Udomvitid 6
14 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 6
15 สุมาวสี ศาลาสุข 6
16 กัลยา อุดมวิทิต 6
17 พรรณี พนิตประชา 5
18 Pannee Panitpracha 4
19 Thaweesak Koanantakool 4
20 Sumavasee Salasuk 4
21 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 4
22 ปณิตา ล่ำซำ 4
23 วทัญญู พุทธรักษา 3
24 Jirapon Tubtimhin 3
25 วันดี กริชอนันต์ 3
26 จิรพล ทับทิมหิน 3
27 Nonthawat Magroodin 3
28 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 3
29 Panita Lamsam 3
30 กาญจนา วานิชกร 2
31 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 2
32 กษมา กองสมัคร 2
33 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 2
34 วัลภา สูญราช 2
35 Kasama Kongsmak 2
36 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 2
37 Watanyoo Putharaksa 2
38 จินตนา พัฒนาธรชัย 2
39 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 2
40 Jintana Pattanatornchai 2
41 Wanlapha Sunrat 2
42 Wandee Krichanan 2
43 พิธุมา พันธุ์ทวี 2
44 Jiraporn Jaroenpool 2
45 Jiraporn Tangpoolcharoen 1
46 Weerawan Charoensub 1
47 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
48 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
49 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
50 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
51 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
52 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 1
53 บัญชา ดอกไม้ 1
54 Bancha Dokmai 1
55 ณพิชญา เทพรอด 1
56 Ratchanee Iemthanon 1
57 ทิพยา ตังหงส์ 1
58 Phumisak Smutkupt 1
59 Kunakorn Charoenwong 1
60 Kardsiri Kantikittikun 1
61 Manoo Ordeedolchest 1
62 Pituma Puntawee 1
63 มลุลี พรโชคชัย 1
64 Malulee Pornchockchai 1
65 สกุณา แซ่ซึ่ง 1
66 อัจฉริยา รักษ์รอด 1
67 Nahpihtchaya Tebrod 1
68 เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ 1
69 Kanchana Wanichkorn 1
70 ฑุณา ทับทิมหิน 1
71 ดิเรก เจริญผล 1
72 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
73 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
74 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
75 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
76 อัครพล ฮวบเจริญ 1
77 จำรัส สว่างสมุทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 4
4 2551 6
5 2550 1
6 2548 2
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 4
10 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 แนวโน้มภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2020 จากมุมมองของต่างประเทศ
6 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
7 ทิศทางและแนวโน้มของการติดตามข่าวออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
8 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
9 นโยบายด้าน ICT ของต่างประเทศ
10 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
11 ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
12 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
13 รายงานสรุปและฐานข้อมูลผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2549
14 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
15 รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
16 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2550
17 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
ปี พ.ศ. 2548
18 Thailand ICT Indicators 2005
19 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
20 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
21 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2546
22 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ SMEs ไทย
ปี พ.ศ. 2546
23 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2545
24 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
25 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
ปี พ.ศ. 2545
26 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
27 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2544
28 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
29 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ปี พ.ศ. 2544
30 กรอบแนวคิดและความเป็นมาของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
31 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Society) : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2544