ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริขจร ตังควัฒนา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิริขจร ตังควัฒนา, 2513-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การติดตามลักษณะเปลี่ยนแปลงของตับแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับ
2 การติดตามลักษณะเปลี่ยนแปลงของตับแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2557
3 Innovative Strategles for Sustainable Control of Helminth Zoonoses through Socio Ecosystem Based Interventions
4 การประเมินประสิทธิภาพขนาดของยาพราซิควอนเทลในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในแมว
5 ความชุกของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ในอำเภอหนองเรือ หนองนาคำ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2556
6 การเปลี่ยนแปลงของตับและทางเดินน้ำดีแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับจากก่อนและภายหลังการรักษา : การศึกษาด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ
7 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
8 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
ปี พ.ศ. 2555
9 การเปลี่ยนแปลงของตับและทางเดินน้ำดีแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับจากก่อนและภายหลังการรักษา : การศึกษาด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ
ปี พ.ศ. 2554
10 การแสดงออกของ Matrix Metalloproteinaise (MMP) ในเนื้องอกTransmissible VENEREALTumor (TVT)
11 การศึกษาเทคนิคการวินิจฉัยเนื้องอกเต้านมสุนัขด้วยวิธีจุลพยาธิพยาธิอิมมูโนฮีสโตเคมี
12 การแสดงออกของ Matrix Metalloproteinaise (MMP) ในเนื้องอกTransmissible Venereal Tumor (TVT)
13 การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ ทัศนคติและการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
15 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
16 ความหลากหลายของหอยและพืชที่เป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
17 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
18 การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
19 การทดสอบประสิทธิภาพของใบฝรั่งในการต้านเชื้อบิดในไก่เนื้อ
20 การแสดงออกของ Matrix Metalloproteinaise (MMP) ในเนื้องอกTransmissible Venereal Tumor (TVT)
21 การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA
22 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
ปี พ.ศ. 2552
23 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
24 การเผ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
25 การเผ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
26 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวกับคนในอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
27 การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ [Opisthorchis viverrini] ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2550
28 อัตราความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opissthorchis viesrrini ในสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในคน ในจังหวัดขอนแก่น
29 การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
30 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ในสัตว์ทดลอง
31 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverini ในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2544
32 การใช้ผลผลิตของอองโคยีน c-erbB-2 และซัพเพรสเซอร์ยีน p21 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมสุนัข
33 การใช้ผลผลิตของอองโคยีน c-~ierb~iB-2 และซัพเพรสเซอร์ยีน ~ip21~i ในการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมสุนัข
34 การใช้ผลผลิตของอองโคยีน C-erbB-2 และซัพเพรสเซอร์ยีน p21 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมสุนัข
ปี พ.ศ. 2543
35 วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย
ปี พ.ศ. 2542
36 ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ