ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริกุล วะสี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิริกุล วสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรัตน์ มงคลพร 13
2 กรุง สีตะธนี 8
3 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
4 สุนันทา จันทกูล 7
5 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
6 สมศิริ แสงโชติ 7
7 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 6
8 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
9 อุทัย วิชัย 3
10 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 3
11 อัมพร ทองปลิว 2
12 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
13 อรสา ดิสถาพร 2
14 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
15 สุจินต์ ภัทรภูวดล 2
16 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
17 Sirikul Wasee 2
18 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
19 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
20 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
21 ลาวัณย์ ไกรเดช 2
22 ทศพล สุเณรุ 2
23 กรุง สิตะธานี 2
24 จันทรวิภา ธนะโสภณ 2
25 สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 2
26 เพื่อแก้ว หัสดิเสวี 2
27 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
28 ทศพล พรพรหม 1
29 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
30 สมพร อิศวิลานนท์ 1
31 ปวีณา มนตรี 1
32 จารึก สิงหปรีชา 1
33 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
34 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
35 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
36 วารุณี ธนะแพสย์ 1
37 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
38 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
39 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
40 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
41 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
42 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
43 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
44 ดร. อุทัย วิชัย 1
45 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
46 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
47 เสกสรร ธาตุไพบูลย์ 1
48 Jun Abe 1
49 Pornpan Pooprompan 1
50 Peerasak Srinives 1
51 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
52 Theerayut Toojinda 1
53 Sontichai Chanprame 1
54 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
55 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
56 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
57 วราภา มหากาญจนกุล 1
58 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
59 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
60 ธงชัย มาลา 1
61 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
62 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
63 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
64 วารุณี วารัญญานนท์ 1
65 จิตต์พร เครือเนตร 1
66 ดร. จริยา วิสิทธิ์พานิช 1
67 นิติ ชูเชิด 1
68 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
69 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
70 เรณุมาศ มาอุ่น 1
71 ปาริชาติ พรมโชติ 1
72 จิตติพร เครือเนตร 1
73 จิราภา จอมไธสงค์ 1
74 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
75 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
76 สกว. 1
77 ดรอุทัย วิชัย 1
78 อรนัดดา ชิณศรี 1
79 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
80 สาโรช โศภีรักข์ 1
81 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
82 สิริกร กาญจนสุนทร 1
83 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
84 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
85 นิภา ชื่นป้อม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 3
7 2552 1
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
11 2545 7
12 2544 1
13 1086 1
14 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์
4 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
6 โครงการศึกษาความเผ็ดของพริกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2555
7 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในบริเวณ col-co2 ยีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริก Capsicum chinense PBC 932
9 การศึกษาปริมาณสาร Capsaicinoid, Capsiate, Capsanthin, Beta-carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
10 พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก)เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
11 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
12 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
13 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
14 การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในประชากรพริกลูกผสม F6 และ F7 ของ Capsicum annuum พันธุ์บางช้าง และ C. chinense PBC932
15 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2552
16 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2551
17 การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ
18 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
19 โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2550
20 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
21 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose in Capsicum
ปี พ.ศ. 2549
22 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
ปี พ.ศ. 2545
23 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
25 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
26 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
29 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
30 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 แก้ไขชื่อโครงการ