ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริกุล วะสี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิริกุล วสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรัตน์ มงคลพร 13
2 กรุง สีตะธนี 8
3 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
4 สุนันทา จันทกูล 7
5 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
6 สมศิริ แสงโชติ 7
7 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 6
8 อุทัย วิชัย 3
9 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 3
10 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
11 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
12 ลาวัณย์ ไกรเดช 2
13 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
14 อัมพร ทองปลิว 2
15 อรสา ดิสถาพร 2
16 เพื่อแก้ว หัสดิเสวี 2
17 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
18 สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 2
19 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
20 Sirikul Wasee 2
21 จันทรวิภา ธนะโสภณ 2
22 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
23 สุจินต์ ภัทรภูวดล 2
24 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
25 ทศพล สุเณรุ 2
26 กรุง สิตะธานี 2
27 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
28 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
29 วารุณี วารัญญานนท์ 1
30 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
31 นิติ ชูเชิด 1
32 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
33 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
34 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
35 วราภา มหากาญจนกุล 1
36 ดร. อุทัย วิชัย 1
37 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
38 ดร. จริยา วิสิทธิ์พานิช 1
39 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
40 จิตต์พร เครือเนตร 1
41 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
42 สิริกร กาญจนสุนทร 1
43 สาโรช โศภีรักข์ 1
44 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
45 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
46 อรนัดดา ชิณศรี 1
47 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
48 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
49 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
50 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
51 ธงชัย มาลา 1
52 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
53 เรณุมาศ มาอุ่น 1
54 ปาริชาติ พรมโชติ 1
55 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
56 ทศพล พรพรหม 1
57 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
58 เสกสรร ธาตุไพบูลย์ 1
59 วารุณี ธนะแพสย์ 1
60 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
61 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
62 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
63 นิภา ชื่นป้อม 1
64 สกว. 1
65 จิตติพร เครือเนตร 1
66 จิราภา จอมไธสงค์ 1
67 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
68 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
69 ดรอุทัย วิชัย 1
70 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
71 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
72 Peerasak Srinives 1
73 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
74 Theerayut Toojinda 1
75 Sontichai Chanprame 1
76 Pornpan Pooprompan 1
77 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
78 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
79 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
80 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
81 ปวีณา มนตรี 1
82 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
83 สมพร อิศวิลานนท์ 1
84 จารึก สิงหปรีชา 1
85 Jun Abe 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 3
7 2552 1
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
11 2545 7
12 2544 1
13 1086 1
14 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์
4 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
6 โครงการศึกษาความเผ็ดของพริกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2555
7 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในบริเวณ col-co2 ยีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริก Capsicum chinense PBC 932
9 การศึกษาปริมาณสาร Capsaicinoid, Capsiate, Capsanthin, Beta-carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
10 พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก)เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
11 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
12 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
13 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
14 การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในประชากรพริกลูกผสม F6 และ F7 ของ Capsicum annuum พันธุ์บางช้าง และ C. chinense PBC932
15 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2552
16 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2551
17 การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ
18 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
19 โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2550
20 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
21 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose in Capsicum
ปี พ.ศ. 2549
22 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
ปี พ.ศ. 2545
23 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
25 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
26 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
29 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
30 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 แก้ไขชื่อโครงการ