ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรวัลภ์ เรืองช่วย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ
ปี พ.ศ. 2560
2 การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ
3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดทางด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2559
4 การศึกษามาตรฐานการใช้คอนกรีตรีไซเคิลทดแทนมวลรวมในผลิตภัณฑ์คอนกรีต
5 แบบจำลองความเสี่ยงการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กปฐมวัย
6 แนวทางการเสริมไอโอดีนโดยการจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันการขาดไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารสำหรับอุปกรณ์ทานอาหารของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2558
8 นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่ายางพาราอย่างยั่งยืน
9 การพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารสำหรับอุปกรณ์ทานอาหารของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2557
10 การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
11 การปรับตัวทางมิติเศรษฐศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมของชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนล่าง กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
12 แนวทางการลดการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
13 การปรับตัวทางมิติเศรษฐศาสตร์ต่อปัญหาน้าท่วมของชุมชนลุ่มน้ามูล ตอนล่าง กรณีศึกษา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
14 การรีไซเคิลน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราในชุมชนด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบกลั่นน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
16 การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
17 การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน ในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จังหวัดสมุทรสาคร
18 การปรับปรุงปริมาณไนโตรเจนในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งใบ
19 การปรับปรุงปริมาณไนโตรเจนในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งใบ
20 การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2551
21 การปรับปรุงปริมาณไนโตรเจนในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งใบ
22 การศึกษาปริมาณ จำแนกประเภทและแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี
23 การศึกษาปริมาณ จำแนกประเภทและแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน ในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี
24 การปรับปรุงปริมาณไนโตรเจนในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งใบ
25 การปรับปรุงปริมาณไนโตรเจนในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งใบ
26 การศึกษาปริมาณ จำแนกประเภท และแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน ในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2541
27 การศึกษาผลของน้ำฝนต่อการเคลื่อนตัวของสารรังสีและธาตุอาหารในดิน