ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirapat Pratontep 22
2 เพลินพิศ พงษ์ประยูร 15
3 สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 15
4 ศุภนุช รสจันทร์ 15
5 นิรัน เปี่ยมใย 15
6 วรรณา เลาวกุล 11
7 ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 11
8 ธนาวุธ โนราช 11
9 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 6
10 วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ 6
11 อานนท์ จินดาดวง 5
12 หทัยรัตน์ การีเวทย์ 4
13 จิติ หนูแก้ว 4
14 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 3
15 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 3
16 Teerakiat Kerdcharoen 3
17 Don Klaitabtim 3
18 Phimwipha Piyakulawat 3
19 Jiti Nukeaw 3
20 อุดม อัศวาภิรมย์ 3
21 ธัญญารัตน สวัสดิ์สุข 3
22 ดอน คล้ายทับทิม 3
23 Thanyarat Sawatsuk 3
24 ชัยยุทธ แซ่กัง 3
25 Udom Asawapirom 3
26 Chaiyuth Sae-kung 3
27 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
28 วันทนา เกิดนิยม 2
29 วิน บรรจงปรุ 2
30 พัฐสุดา ดวงแก้ว 2
31 Anusit Keawprajak 2
32 Pattasuda Duangkaew 2
33 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
34 Alongkot Treetong 2
35 Wantana Koetniyom 2
36 Tanakorn Osotchan 2
37 อลงกต ตรีทอง 2
38 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
39 Waraporn Wongsukkab 2
40 Gamolwan Thumcharean 2
41 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
42 นิยม โฮ่งสิทธิ์ 1
43 Kanjana Saeteaw 1
44 Supanit Pomtheeraphat 1
45 Panita Lamsam 1
46 Patsuda Duangkaew 1
47 Gamolwan Tumcharem 1
48 Kalaya Udomvitid 1
49 Supab Choopun 1
50 Pongsri Mangkorntong 1
51 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
52 กัลยา อุดมวิทิต 1
53 Sanpet Nilphai 1
54 ปณิตา ล่ำซำ 1
55 Niyom Hongsith 1
56 Rungroj Maolanon 1
57 สรรเพชญ นิลผาย 1
58 นิธิ อัตถิ 1
59 Sureeporn Uttiya 1
60 Jean-Claude Wittmann 1
61 Christian Chaumont 1
62 Santi Vatanayon 1
63 สุรีย์พร อุทธิยา 1
64 นิกร มังกรทอง 1
65 สันติ วัฒนายน 1
66 Martin Brinkmann 1
67 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
68 อัมพร โพธิ์ใย 1
69 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
70 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
71 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
72 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
73 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
74 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
75 Rungtawee Piyananjaratsri 1
76 Onanong Chamlek 1
77 Apirak Pankiew 1
78 Charndet Hruanun 1
79 Amporn Poyai 1
80 N. Somwang 1
81 S. Porntheeraphat 1
82 อรอนงค์ แช่มเล็ก 1
83 S. Sophitpan 1
84 นิมิต สมหวัง 1
85 Win Bunjongpru 1
86 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
87 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
88 Siwaporn Meejoo Smith 1
89 Satit Puttipipatkhachorn 1
90 Suranan Anantachaisilp 1
91 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
92 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
93 Tippavan Hongkacharn 1
94 Wiriya Suwannet 1
95 Annop Klumcheun 1
96 Sakon Rahong 1
97 Pisit Singjai 1
98 Annop Klamchuen 1
99 Anon Chindadung 1
100 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
101 สุภาพ ชูพันธ์ 1
102 เคสุเกะ ฟูคายา 1
103 สากล ระหงษ์ 1
104 เรวัตร ใจสุทธิ 1
105 วิริยา สุวรรณเนตร 1
106 Rawat Jaisutti 1
107 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
108 Keisuke Fukaya 1
109 Apinan Soottitantawat 1
110 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 1
111 ผ่องศรี มังกรทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 11
8 2550 3
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการสแกนภาพของเข็มกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมใช้แล้ว โดยท่อนาโนคาร์บอนสังเคราะห์จากโลหะคะตะลีสนิกเกิลที่เตรียมด้วยวิธีชุบด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นและสารพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
5 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
6 Performance Improvement of Zinc Oxide Photoanode-Based Dye-Sensitized Solar Cells by Multi-Walled Carbon Nanotube
7 Effect of Co-solvents on Structural and Morphological Properties of P3HT:PCBM Thin Films for Polymer Solar Cells
8 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
ปี พ.ศ. 2552
9 เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์
10 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
11 Structural, Optical and Photovoltaic Properties of ZnO-MWCNTs Electrodes
12 Fabrication of superhydrophilic nanostructured surface by thermal annealing of titanium thin films in air
ปี พ.ศ. 2551
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
14 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
15 Effect of Structural Transformation on the Gas-Sensing Properties of Phthalocyanine Thin Films
16 Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films
17 Feature Difference of Interaction Between Various Organic Solvent
18 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
19 Dye-sensitized solar cells based on TiO2–MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms
20 Electron microscopy and optical spectroscopy analyses of carbon nanotube composite electrodes for dye-sentisized solar cells
21 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
22 Electrochemical Analysis of TiO2-Carbon Nanotube Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells.
23 ZnO nanostructures as semiconducting photoelectrodes in dye -sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2550
24 Oriented and Nanostructured Polycarbonate Substrates for the Orientation of Conjugated Molecular Materials and Gold Nanoparticles
25 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
26 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts