ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirapat Pratontep 22
2 เพลินพิศ พงษ์ประยูร 15
3 สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 15
4 ศุภนุช รสจันทร์ 15
5 นิรัน เปี่ยมใย 15
6 วรรณา เลาวกุล 11
7 ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 11
8 ธนาวุธ โนราช 11
9 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 6
10 วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ 6
11 อานนท์ จินดาดวง 5
12 หทัยรัตน์ การีเวทย์ 4
13 จิติ หนูแก้ว 4
14 Teerakiat Kerdcharoen 3
15 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 3
16 Jiti Nukeaw 3
17 ดอน คล้ายทับทิม 3
18 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 3
19 Don Klaitabtim 3
20 Thanyarat Sawatsuk 3
21 Phimwipha Piyakulawat 3
22 ชัยยุทธ แซ่กัง 3
23 Udom Asawapirom 3
24 อุดม อัศวาภิรมย์ 3
25 Chaiyuth Sae-kung 3
26 ธัญญารัตน สวัสดิ์สุข 3
27 Pattasuda Duangkaew 2
28 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
29 พัฐสุดา ดวงแก้ว 2
30 Tanakorn Osotchan 2
31 วิน บรรจงปรุ 2
32 อลงกต ตรีทอง 2
33 Alongkot Treetong 2
34 Gamolwan Thumcharean 2
35 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
36 Waraporn Wongsukkab 2
37 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
38 Anusit Keawprajak 2
39 วันทนา เกิดนิยม 2
40 Wantana Koetniyom 2
41 สุรีย์พร อุทธิยา 1
42 Santi Vatanayon 1
43 สันติ วัฒนายน 1
44 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
45 Sureeporn Uttiya 1
46 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
47 Siwaporn Meejoo Smith 1
48 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
49 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
50 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
51 อัมพร โพธิ์ใย 1
52 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
53 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
54 Christian Chaumont 1
55 Martin Brinkmann 1
56 Satit Puttipipatkhachorn 1
57 Jean-Claude Wittmann 1
58 Win Bunjongpru 1
59 Tippavan Hongkacharn 1
60 อรอนงค์ แช่มเล็ก 1
61 Onanong Chamlek 1
62 Wiriya Suwannet 1
63 Rawat Jaisutti 1
64 นิธิ อัตถิ 1
65 วิริยา สุวรรณเนตร 1
66 S. Sophitpan 1
67 S. Porntheeraphat 1
68 นิมิต สมหวัง 1
69 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
70 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
71 Amporn Poyai 1
72 Charndet Hruanun 1
73 N. Somwang 1
74 Apirak Pankiew 1
75 Suranan Anantachaisilp 1
76 นิกร มังกรทอง 1
77 Anon Chindadung 1
78 Annop Klamchuen 1
79 Annop Klumcheun 1
80 สุภาพ ชูพันธ์ 1
81 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
82 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
83 ผ่องศรี มังกรทอง 1
84 Sakon Rahong 1
85 Pisit Singjai 1
86 Keisuke Fukaya 1
87 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
88 เรวัตร ใจสุทธิ 1
89 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 1
90 Apinan Soottitantawat 1
91 เคสุเกะ ฟูคายา 1
92 สากล ระหงษ์ 1
93 Pongsri Mangkorntong 1
94 Supab Choopun 1
95 Supanit Pomtheeraphat 1
96 Gamolwan Tumcharem 1
97 Kanjana Saeteaw 1
98 Patsuda Duangkaew 1
99 Rungroj Maolanon 1
100 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
101 Rungtawee Piyananjaratsri 1
102 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
103 นิยม โฮ่งสิทธิ์ 1
104 Kalaya Udomvitid 1
105 Sanpet Nilphai 1
106 กัลยา อุดมวิทิต 1
107 Niyom Hongsith 1
108 ปณิตา ล่ำซำ 1
109 Panita Lamsam 1
110 สรรเพชญ นิลผาย 1
111 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 11
8 2550 3
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการสแกนภาพของเข็มกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมใช้แล้ว โดยท่อนาโนคาร์บอนสังเคราะห์จากโลหะคะตะลีสนิกเกิลที่เตรียมด้วยวิธีชุบด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นและสารพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
5 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
6 Performance Improvement of Zinc Oxide Photoanode-Based Dye-Sensitized Solar Cells by Multi-Walled Carbon Nanotube
7 Effect of Co-solvents on Structural and Morphological Properties of P3HT:PCBM Thin Films for Polymer Solar Cells
8 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
ปี พ.ศ. 2552
9 เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์
10 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
11 Structural, Optical and Photovoltaic Properties of ZnO-MWCNTs Electrodes
12 Fabrication of superhydrophilic nanostructured surface by thermal annealing of titanium thin films in air
ปี พ.ศ. 2551
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
14 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
15 Effect of Structural Transformation on the Gas-Sensing Properties of Phthalocyanine Thin Films
16 Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films
17 Feature Difference of Interaction Between Various Organic Solvent
18 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
19 Dye-sensitized solar cells based on TiO2–MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms
20 Electron microscopy and optical spectroscopy analyses of carbon nanotube composite electrodes for dye-sentisized solar cells
21 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
22 Electrochemical Analysis of TiO2-Carbon Nanotube Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells.
23 ZnO nanostructures as semiconducting photoelectrodes in dye -sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2550
24 Oriented and Nanostructured Polycarbonate Substrates for the Orientation of Conjugated Molecular Materials and Gold Nanoparticles
25 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
26 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts