ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirapat Pratontep 22
2 เพลินพิศ พงษ์ประยูร 15
3 สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 15
4 ศุภนุช รสจันทร์ 15
5 นิรัน เปี่ยมใย 15
6 ธนาวุธ โนราช 11
7 วรรณา เลาวกุล 11
8 ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 11
9 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 6
10 วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ 6
11 อานนท์ จินดาดวง 5
12 หทัยรัตน์ การีเวทย์ 4
13 จิติ หนูแก้ว 4
14 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 3
15 Phimwipha Piyakulawat 3
16 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 3
17 Jiti Nukeaw 3
18 ธัญญารัตน สวัสดิ์สุข 3
19 Teerakiat Kerdcharoen 3
20 ชัยยุทธ แซ่กัง 3
21 Chaiyuth Sae-kung 3
22 Don Klaitabtim 3
23 อุดม อัศวาภิรมย์ 3
24 ดอน คล้ายทับทิม 3
25 Thanyarat Sawatsuk 3
26 Udom Asawapirom 3
27 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
28 Gamolwan Thumcharean 2
29 Waraporn Wongsukkab 2
30 วันทนา เกิดนิยม 2
31 Tanakorn Osotchan 2
32 Anusit Keawprajak 2
33 Wantana Koetniyom 2
34 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
35 อลงกต ตรีทอง 2
36 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
37 วิน บรรจงปรุ 2
38 พัฐสุดา ดวงแก้ว 2
39 Alongkot Treetong 2
40 Pattasuda Duangkaew 2
41 สากล ระหงษ์ 1
42 Apinan Soottitantawat 1
43 เคสุเกะ ฟูคายา 1
44 Sakon Rahong 1
45 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 1
46 Annop Klumcheun 1
47 Pisit Singjai 1
48 วิริยา สุวรรณเนตร 1
49 Tippavan Hongkacharn 1
50 อรอนงค์ แช่มเล็ก 1
51 Onanong Chamlek 1
52 Wiriya Suwannet 1
53 Rawat Jaisutti 1
54 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
55 เรวัตร ใจสุทธิ 1
56 Annop Klamchuen 1
57 Keisuke Fukaya 1
58 ผ่องศรี มังกรทอง 1
59 สรรเพชญ นิลผาย 1
60 ปณิตา ล่ำซำ 1
61 Niyom Hongsith 1
62 Panita Lamsam 1
63 นิยม โฮ่งสิทธิ์ 1
64 S. Sophitpan 1
65 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
66 Kalaya Udomvitid 1
67 Sanpet Nilphai 1
68 นิกร มังกรทอง 1
69 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
70 สุภาพ ชูพันธ์ 1
71 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
72 Pongsri Mangkorntong 1
73 กัลยา อุดมวิทิต 1
74 Supab Choopun 1
75 Anon Chindadung 1
76 Martin Brinkmann 1
77 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
78 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
79 อัมพร โพธิ์ใย 1
80 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
81 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
82 Christian Chaumont 1
83 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
84 นิธิ อัตถิ 1
85 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
86 Supanit Pomtheeraphat 1
87 Gamolwan Tumcharem 1
88 Kanjana Saeteaw 1
89 Patsuda Duangkaew 1
90 Rungroj Maolanon 1
91 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
92 Rungtawee Piyananjaratsri 1
93 Jean-Claude Wittmann 1
94 Sureeporn Uttiya 1
95 นิมิต สมหวัง 1
96 Win Bunjongpru 1
97 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
98 Amporn Poyai 1
99 Charndet Hruanun 1
100 N. Somwang 1
101 Apirak Pankiew 1
102 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
103 Suranan Anantachaisilp 1
104 สันติ วัฒนายน 1
105 สุรีย์พร อุทธิยา 1
106 Santi Vatanayon 1
107 Siwaporn Meejoo Smith 1
108 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
109 Satit Puttipipatkhachorn 1
110 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
111 S. Porntheeraphat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 11
8 2550 3
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการสแกนภาพของเข็มกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมใช้แล้ว โดยท่อนาโนคาร์บอนสังเคราะห์จากโลหะคะตะลีสนิกเกิลที่เตรียมด้วยวิธีชุบด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นและสารพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
5 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
6 Performance Improvement of Zinc Oxide Photoanode-Based Dye-Sensitized Solar Cells by Multi-Walled Carbon Nanotube
7 Effect of Co-solvents on Structural and Morphological Properties of P3HT:PCBM Thin Films for Polymer Solar Cells
8 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
ปี พ.ศ. 2552
9 เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์
10 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
11 Structural, Optical and Photovoltaic Properties of ZnO-MWCNTs Electrodes
12 Fabrication of superhydrophilic nanostructured surface by thermal annealing of titanium thin films in air
ปี พ.ศ. 2551
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
14 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
15 Effect of Structural Transformation on the Gas-Sensing Properties of Phthalocyanine Thin Films
16 Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films
17 Feature Difference of Interaction Between Various Organic Solvent
18 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
19 Dye-sensitized solar cells based on TiO2–MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms
20 Electron microscopy and optical spectroscopy analyses of carbon nanotube composite electrodes for dye-sentisized solar cells
21 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
22 Electrochemical Analysis of TiO2-Carbon Nanotube Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells.
23 ZnO nanostructures as semiconducting photoelectrodes in dye -sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2550
24 Oriented and Nanostructured Polycarbonate Substrates for the Orientation of Conjugated Molecular Materials and Gold Nanoparticles
25 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
26 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts