ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirapat Pratontep 22
2 เพลินพิศ พงษ์ประยูร 15
3 สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 15
4 ศุภนุช รสจันทร์ 15
5 นิรัน เปี่ยมใย 15
6 วรรณา เลาวกุล 11
7 ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 11
8 ธนาวุธ โนราช 11
9 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 6
10 วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ 6
11 อานนท์ จินดาดวง 5
12 หทัยรัตน์ การีเวทย์ 4
13 จิติ หนูแก้ว 4
14 Teerakiat Kerdcharoen 3
15 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 3
16 Jiti Nukeaw 3
17 ดอน คล้ายทับทิม 3
18 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 3
19 Don Klaitabtim 3
20 Thanyarat Sawatsuk 3
21 Phimwipha Piyakulawat 3
22 ชัยยุทธ แซ่กัง 3
23 Udom Asawapirom 3
24 อุดม อัศวาภิรมย์ 3
25 Chaiyuth Sae-kung 3
26 ธัญญารัตน สวัสดิ์สุข 3
27 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
28 วิน บรรจงปรุ 2
29 Pattasuda Duangkaew 2
30 อลงกต ตรีทอง 2
31 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
32 Alongkot Treetong 2
33 พัฐสุดา ดวงแก้ว 2
34 Tanakorn Osotchan 2
35 วันทนา เกิดนิยม 2
36 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
37 Gamolwan Thumcharean 2
38 Wantana Koetniyom 2
39 Anusit Keawprajak 2
40 Waraporn Wongsukkab 2
41 Patsuda Duangkaew 1
42 Supanit Pomtheeraphat 1
43 Rungroj Maolanon 1
44 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
45 Gamolwan Tumcharem 1
46 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
47 Rungtawee Piyananjaratsri 1
48 Panita Lamsam 1
49 Niyom Hongsith 1
50 Kalaya Udomvitid 1
51 Sanpet Nilphai 1
52 ปณิตา ล่ำซำ 1
53 สรรเพชญ นิลผาย 1
54 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
55 นิยม โฮ่งสิทธิ์ 1
56 นิธิ อัตถิ 1
57 Kanjana Saeteaw 1
58 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
59 Siwaporn Meejoo Smith 1
60 สันติ วัฒนายน 1
61 สุรีย์พร อุทธิยา 1
62 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
63 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
64 กัลยา อุดมวิทิต 1
65 Satit Puttipipatkhachorn 1
66 Santi Vatanayon 1
67 Sureeporn Uttiya 1
68 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
69 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
70 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
71 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
72 Martin Brinkmann 1
73 Jean-Claude Wittmann 1
74 Christian Chaumont 1
75 อัมพร โพธิ์ใย 1
76 Rawat Jaisutti 1
77 Onanong Chamlek 1
78 S. Sophitpan 1
79 S. Porntheeraphat 1
80 อรอนงค์ แช่มเล็ก 1
81 Tippavan Hongkacharn 1
82 วิริยา สุวรรณเนตร 1
83 Wiriya Suwannet 1
84 N. Somwang 1
85 Apirak Pankiew 1
86 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
87 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
88 Suranan Anantachaisilp 1
89 Win Bunjongpru 1
90 นิมิต สมหวัง 1
91 Charndet Hruanun 1
92 Amporn Poyai 1
93 เรวัตร ใจสุทธิ 1
94 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
95 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
96 สุภาพ ชูพันธ์ 1
97 Anon Chindadung 1
98 ผ่องศรี มังกรทอง 1
99 นิกร มังกรทอง 1
100 Pongsri Mangkorntong 1
101 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
102 Annop Klamchuen 1
103 Annop Klumcheun 1
104 Apinan Soottitantawat 1
105 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 1
106 Keisuke Fukaya 1
107 สากล ระหงษ์ 1
108 เคสุเกะ ฟูคายา 1
109 Sakon Rahong 1
110 Pisit Singjai 1
111 Supab Choopun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 11
8 2550 3
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการสแกนภาพของเข็มกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมใช้แล้ว โดยท่อนาโนคาร์บอนสังเคราะห์จากโลหะคะตะลีสนิกเกิลที่เตรียมด้วยวิธีชุบด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นและสารพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
5 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
6 Performance Improvement of Zinc Oxide Photoanode-Based Dye-Sensitized Solar Cells by Multi-Walled Carbon Nanotube
7 Effect of Co-solvents on Structural and Morphological Properties of P3HT:PCBM Thin Films for Polymer Solar Cells
8 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
ปี พ.ศ. 2552
9 เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์
10 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
11 Structural, Optical and Photovoltaic Properties of ZnO-MWCNTs Electrodes
12 Fabrication of superhydrophilic nanostructured surface by thermal annealing of titanium thin films in air
ปี พ.ศ. 2551
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
14 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
15 Effect of Structural Transformation on the Gas-Sensing Properties of Phthalocyanine Thin Films
16 Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films
17 Feature Difference of Interaction Between Various Organic Solvent
18 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
19 Dye-sensitized solar cells based on TiO2–MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms
20 Electron microscopy and optical spectroscopy analyses of carbon nanotube composite electrodes for dye-sentisized solar cells
21 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
22 Electrochemical Analysis of TiO2-Carbon Nanotube Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells.
23 ZnO nanostructures as semiconducting photoelectrodes in dye -sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2550
24 Oriented and Nanostructured Polycarbonate Substrates for the Orientation of Conjugated Molecular Materials and Gold Nanoparticles
25 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
26 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts