ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรจิตต์ เดชอมรชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 รายงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับเลขานุการ (ฝ.485)
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาหลักสูตรพลาธิการ กรมพลาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
3 การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาพระพุทธศาสนา
4 การพัฒนาฐานความรู้การจัดการกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2548
5 โครงการความร่วมมือปฏิรูปสถานศึกษาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ช่วงที่ 1 และ 2)