ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สินีนาฏ ศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 2
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 6
6 2553 11
7 2552 7
8 2551 5
9 2550 4
10 2549 1
11 2547 1
12 2546 1
13 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาการผลิตและสมบัติของอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ในประเทศไทย
2 รายงานการวิจัยการเพิ่มมูลค่าไหมบ้านและไหมอีรี่ด้วยการพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลหน้าที่เฉพาะเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง
3 รายงานการวิจัยการศึกษาการผลิตและสมบัติของอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
4 การใช้ผักตบชวาในการกำจัดและเปลี่ยนแปลงอิออนโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเป็นอนุภาคนาโนที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์
5 ผลกระทบทางชีววิทยาของอนุภาคนาโนของเงินต่อกบนา (Rana rugulosa)
ปี พ.ศ. 2556
6 การปรับพื้นผิวของอนุภาคแม่เหล็กเพื่อการประยุกต์ใช้ในตรวจวัดและแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร
8 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร
ปี พ.ศ. 2554
9 การเพิ่มสมบัติทางชีวภาพของโครงร่างอิเล็กโตรสปันพอลีคาโปรแลคโตนด้วยรีคอมบิแนนท์เปปไทด์จากบางส่วนของคอลลาเจนและไฟโบรเนคติน
10 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร
11 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
12 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนห้วยกลุ่ม
13 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
14 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนห้วยกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2553
15 การสร้างระบบยีสต์ทูไฮบริดสำหรับศึกษาไฟโตเอสโตรเจนในพืชสมุนไพรไทย
16 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
17 การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็ก NiFe2O4 และ CuFe2O4 ด้วยวิธี Sol gel ร่วมกับโพลิเมอร์จากโปรตีนเซริซินที่สกัดจากไหม และดัดแปลงพื้นผิวของอนุภาคเพื่อแยกบริสุทธิ์กรดนิวคลีอิก
18 การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอิเลคโตรสปันจากไฟโบรอินที่สกัดจากมดแดงและไฟโบรอินสายผสม
19 การผลิตแผ่นเส้นนาโนอิเลคโตรสปัน PCL ที่มีสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและการอักเสบ
20 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของไทยและ ส.ป.ป.ลาว
21 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของไทยและ ส.ป.ป.ลาว
22 การสร้างระบบยีสต์ทูไฮบริดสำหรับศึกษาไฟโตเอสโตรเจนในพืชสมุนไพรไทย
23 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
24 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจปี 2552
25 การผลิตและสมบัติของโครงร่างเส้นใยอิเล็กโตรสปันจากโปรตีนของเส้นใยมดแดงไทย (Oecophylla smaragdina Fabricius)
ปี พ.ศ. 2552
26 โครงการการสร้างระบบยีสต์ทูไฮบริดสำหรับศึกษาไฟโตเอสโตรเจนในพืชสมุนไพรไทย
27 A simple thermal decomposition synthesis, magnetic properties, and cytotoxicity of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles
28 Magnetic and cytotoxicity properties of La1-xSrxMnO3 (0 ? x ? 0.5) nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition
29 Synthesis and characterization of LaMnO3+? nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition method
30 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของไทยและ ส.ป.ป.ลาว
31 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนห้วยกลุ่ม
32 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของไทยและส.ป.ป.ลาว
ปี พ.ศ. 2551
33 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีการบริโภคในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาหวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
34 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีการบริโภคในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาหวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
35 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีการบริโภคในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาหวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
36 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
37 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพ และเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจปี 2551
ปี พ.ศ. 2550
38 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก
39 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก
40 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก
41 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์ เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจปี 2550
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจโดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2547
43 English two 203102 Theme 1 Information and communications technology (ICT)
ปี พ.ศ. 2546
44 English 2 Theme 5 Science in life