ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิโชค จันทร์ย่อง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิทธิโชค จันทร์ยอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 5
5 2551 6
6 2550 1
7 2544 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงสร้างและความหลากหลายของป่าชายเลนที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ห่างแหล่งชุมชน : กรณีศึกษาชายฝั่งอ่าวสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงสร้างของป่าชายเลนและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลน : กรณีศึกษา คลองสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงสร้างของป่าชายเลนและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลน : กรณีศึกษา คลองสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
5 โครงสร้างของป่าชายเลนและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่าชายเลน : กรณีศึกษา คลองสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
6 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรหอยตลับและหอยชักตีน
7 โครงสร้างของป่าชายเลนและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลน : กรณีศึกษา คลองสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
8 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศหญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
10 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม
11 การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำในทะเลอันดามัน
12 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลและชุมชนชายฝั่งบริเวณจังหวัดตรัง
13 การประเมินผลกระทบปรากฎการณ์ธรณีพิบัติต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลและชุมชนชายฝั่งบริเวณจังหวัดตรัง
14 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศ หญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาผลกระทบธรณีภัยพิบัติต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลและชุมชนชายฝั่งบริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2544
16 ผลของความเค็มต่างระดับและเกลือแร่บางชนิดต่อการพัฒนารังไข่และการวางไข่ของ แม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ