ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสารดึงดูดยุงลายสวน Aedes albopictus และ ยุงลายบ้าน Ae. aegypti โดยเลียนแบบองค์ประกอบทางเคมีของน้ำสกัดจากสัตว์ที่เป็นอาหารทะเล และ น้ำสกัดพืชบางชนิด
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาหัวเชื้อต้นแบบในการหมักโมโรมิสำหรับการผลิตซีอิ๊ว
ปี พ.ศ. 2553
3 การขยายผลการตรวจแยกหาเอนโดไฟท์จากต้นพืชสมุนไพรไทยพื้นบ้าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของชีวควบคุมศัตรูพืช ที่ก่อโรคกับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
4 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2552
5 การขยายผลการตรวจแยกหาเอนโดไฟท์จากต้นพืชสมุนไพรไทยพื้นบ้าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของชีวควบคุมศัตรูพืช ที่ก่อโรคกับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
6 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิตแปรรูปที่มีผลต่อความเสถียรในการเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์ถั่วแมคคาเดเมียพร้อมรับประทาน
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
9 การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิตแปรรูปที่มีผลต่อความเสถียรในการเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์ถั่วแมคคาเดเมียพร้อมรับประทาน
10 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันที่สกัดได้จากถั่วแมคคาเดเมียที่เก็บจากคอยตุง
11 การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ้วของไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 การวิจัยและพัฒนาสู่ระบบจัดการคุณภาพด้านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลองกองในภาคใต้ต่อคุณภาพลองกองเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
13 การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย
14 การศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในกระบวนการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวของไทย
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาปฏิกริยาการเกิดสีน้ำตาล ในกระบวนการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวของไทย
16 การคัดแยกส่วนประกอบของอาหารไทยที่มีสาร Antioxidant
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในกระบวนการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวของไทย