ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 ๋Janes, Gavin W. 1
6 รุ่งราวี ทองกันยา 1
7 ชอุ่ม มลิลา 1
8 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
9 สุมิตรา พูลทอง 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 วินัย งามแสง 1
16 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
17 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 Yeshey Penjor 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 Sompol Sanguanrungsirikul 1
26 Naiyana Chaiyabutr 1
27 Kitpramuk Tantayaporn 1
28 Ampa Luiengpirom 1
29 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
35 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 วิมล เหมะจันทร 1
39 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
44 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
45 Thanathon Sesuk 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
48 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
49 Pantharee Boonsatorn 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
54 ประธาน ดาบเพชร 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 Anawatch Mitpratan 1
65 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
66 Waraporn Siriterm 1
67 Kasidit Nootong 1
68 Chayaporn Supachartwong 1
69 มยุรี ตันติสิระ 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
72 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
75 Acom Sornsute 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
79 Chariya Uiyyasathian 1
80 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
83 ธวัชชัย สันติสุข 1
84 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
86 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
87 Sithiporn Agthong 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 สมพร พรมดี 1
103 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
104 Pornpimol Muanjai 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 Thada Jirajaras 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
122 Wilai Anomasiri 1
123 Jaitip Paiboon 1
124 วัฒนชัย สมิทธากร 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
127 Vanida Chantarateptawan 1
128 กาญจนา แก้วเทพ 1
129 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
131 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
132 Supa Chantharasakul 1
133 Garnpimol C. Ritthidej 1
134 Vimolmas Lipipun 1
135 Sumphan Wongseripipatana 1
136 Panee Boonthavi 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
142 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
146 อุทัย บุญประเสริฐ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
150 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
151 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
152 Srilert Chotpantarat 1
153 ศิริชัย ศิริกายะ 1
154 Chalermpol Leevailoj 1
155 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
156 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
157 Boonchai Sangpetngam 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย