ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
7 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 Boonchai Sangpetngam 1
15 Srilert Chotpantarat 1
16 ศิริชัย ศิริกายะ 1
17 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
18 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
23 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
24 คัคนางค์ มณีศรี 1
25 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
27 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
28 ธวัชชัย สันติสุข 1
29 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
32 Sithiporn Agthong 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
36 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
41 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 Sompol Sanguanrungsirikul 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 Ampa Luiengpirom 1
48 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
49 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 Puttipongse Varavudhi 1
53 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 สุมา เมืองใย 1
56 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
57 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
58 วิมล เหมะจันทร 1
59 ละอองทิพย์ เหมะ 1
60 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
61 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 วัฒนชัย สมิทธากร 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 Wilai Anomasiri 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
71 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
72 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
73 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
74 Garnpimol C. Ritthidej 1
75 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
76 Vimolmas Lipipun 1
77 Supa Chantharasakul 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 Kittisak Likhitwitayawuid 1
80 Panee Boonthavi 1
81 Vanida Chantarateptawan 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 Chayaporn Supachartwong 1
84 Kasidit Nootong 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
92 Waraporn Siriterm 1
93 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
94 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
95 Acom Sornsute 1
96 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
97 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
98 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
99 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
100 Chariya Uiyyasathian 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
108 พรรณี กาญจนพลู 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 สุมิตรา พูลทอง 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 วินัย งามแสง 1
116 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
117 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
118 Yeshey Penjor 1
119 กำจัด มงคลกุล 1
120 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
121 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
122 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
126 Varunee Padmasankh 1
127 Thada Jirajaras 1
128 Walaisiri Muangsiri 1
129 เอกชัย อดุลยธรรม 1
130 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
131 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
132 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 สมพร พรมดี 1
135 วาสนา เสียงดัง 1
136 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
137 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
138 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
139 Rajalida Lipikorn 1
140 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
141 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
142 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 ศุกันยา ห้วยผัด 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 กระมล ทองธรรมชาติ 1
149 Suchin Arunsawatwong 1
150 สุวดี ยาป่าคาย 1
151 อวย เกตุสิงห์ 1
152 กมลชนก ยวดยง 1
153 ประธาน ดาบเพชร 1
154 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
155 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
156 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
157 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
158 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย