ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
6 Thanathon Sesuk 1
7 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
8 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
9 Suchin Arunsawatwong 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 กระมล ทองธรรมชาติ 1
13 ศุกันยา ห้วยผัด 1
14 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
15 กมลชนก ยวดยง 1
16 ประธาน ดาบเพชร 1
17 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
20 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
21 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
22 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 Kasidit Nootong 1
26 Anawatch Mitpratan 1
27 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
30 Chonticha Srisawang 1
31 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
32 Jittima Chatchawansaisin 1
33 Waraporn Siriterm 1
34 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
35 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 Acom Sornsute 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
40 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
46 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
47 ธวัชชัย สันติสุข 1
48 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
49 สำเริง แย้มโสภี 1
50 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
51 Sithiporn Agthong 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
53 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 Pornpimol Muanjai 1
65 ไววิทย์ พุทธารี 1
66 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
69 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
70 เอกชัย อดุลยธรรม 1
71 Varunee Padmasankh 1
72 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
73 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 สิริพร สิวราวุฒิ 1
76 สมพร พรมดี 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 วาสนา เสียงดัง 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 Thada Jirajaras 1
82 วินัย งามแสง 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 Wilai Anomasiri 1
85 Jaitip Paiboon 1
86 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
87 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 Vanida Chantarateptawan 1
90 กาญจนา แก้วเทพ 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 Sumphan Wongseripipatana 1
97 Panee Boonthavi 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 ศิริชัย ศิริกายะ 1
103 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
105 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
112 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
117 Boonchai Sangpetngam 1
118 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
119 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 ชอุ่ม มลิลา 1
123 ๋Janes, Gavin W. 1
124 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
125 ประคอง ชอบเสียง 1
126 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
130 รุ่งราวี ทองกันยา 1
131 สุมิตรา พูลทอง 1
132 นภสร โกวรรธนะกุล 1
133 Phanphen Wattanaarsakit 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 Yeshey Penjor 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 Sompol Sanguanrungsirikul 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
149 Kitpramuk Tantayaporn 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 วิมล เหมะจันทร 1
152 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
153 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
154 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
155 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
156 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 5
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 3
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
7 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
8 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
9 List assignment problems
10 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
11 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
13 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาท และการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
14 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
15 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
16 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาท และการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
17 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท