ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 วินัย งามแสง 1
14 Chayaporn Supachartwong 1
15 Waraporn Siriterm 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 Kasidit Nootong 1
23 Jittima Chatchawansaisin 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
31 วิมล เหมะจันทร 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
34 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 Chariya Uiyyasathian 1
37 Yeshey Penjor 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 กำจัด มงคลกุล 1
43 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 Thada Jirajaras 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
50 อวย เกตุสิงห์ 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 สมชัย วัฒนการุณ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 Acom Sornsute 1
69 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 Thanathon Sesuk 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
91 อุทัย บุญประเสริฐ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
102 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
103 สมพร พรมดี 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สิริพร สิวราวุฒิ 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
109 วาสนา เสียงดัง 1
110 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
111 สำเริง แย้มโสภี 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
116 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 Sithiporn Agthong 1
119 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
120 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 มยุรี ตันติสิระ 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 Panee Boonthavi 1
128 Sumphan Wongseripipatana 1
129 Supa Chantharasakul 1
130 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
131 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
132 Naiyana Chaiyabutr 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Ampa Luiengpirom 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 Kittisak Likhitwitayawuid 1
140 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Vanida Chantarateptawan 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 กาญจนา แก้วเทพ 1
150 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
151 วัฒนชัย สมิทธากร 1
152 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 ละอองทิพย์ เหมะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 5
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 3
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
7 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
8 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
9 List assignment problems
10 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
11 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
13 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาท และการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
14 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
15 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
16 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาท และการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
17 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท