ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 นภสร โกวรรธนะกุล 1
6 วินัย งามแสง 1
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 สุมิตรา พูลทอง 1
11 Yeshey Penjor 1
12 กำจัด มงคลกุล 1
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
14 Chonticha Srisawang 1
15 Chayaporn Supachartwong 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 Jittima Chatchawansaisin 1
20 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
21 รุ่งราวี ทองกันยา 1
22 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
23 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 วิมล เหมะจันทร 1
26 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 สุมา เมืองใย 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
40 พรรณี กาญจนพลู 1
41 Chakkaphan Sutthirat 1
42 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
48 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
49 สุวดี ยาป่าคาย 1
50 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
51 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 Rajalida Lipikorn 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Varunee Padmasankh 1
59 Thada Jirajaras 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 Suchin Arunsawatwong 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 Acom Sornsute 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
69 Kitpramuk Tantayaporn 1
70 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
71 Chariya Uiyyasathian 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 ศุกันยา ห้วยผัด 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 Pantharee Boonsatorn 1
81 Waraporn Siriterm 1
82 Ampa Luiengpirom 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
84 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
90 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
91 คัคนางค์ มณีศรี 1
92 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
94 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
100 อุทัย บุญประเสริฐ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
111 สิริพร สิวราวุฒิ 1
112 สมพร พรมดี 1
113 Sithiporn Agthong 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 สุวิชา ทองสิมา 1
119 วัลลภ แย้มเหมือน 1
120 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 Supa Chantharasakul 1
124 Garnpimol C. Ritthidej 1
125 Panee Boonthavi 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 Vimolmas Lipipun 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 Sompol Sanguanrungsirikul 1
135 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
136 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 มยุรี ตันติสิระ 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
155 กาญจนา แก้วเทพ 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 Vanida Chantarateptawan 1
158 Naiyana Chaiyabutr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย