ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 วินัย งามแสง 1
8 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 นภสร โกวรรธนะกุล 1
13 Phanphen Wattanaarsakit 1
14 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 Anawatch Mitpratan 1
19 Kasidit Nootong 1
20 Jittima Chatchawansaisin 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
32 วิมล เหมะจันทร 1
33 Chakkaphan Sutthirat 1
34 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ประคอง ชอบเสียง 1
42 Yeshey Penjor 1
43 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
44 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 Thada Jirajaras 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 Walaisiri Muangsiri 1
53 เอกชัย อดุลยธรรม 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 ไววิทย์ พุทธารี 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 Acom Sornsute 1
68 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
69 ละอองทิพย์ เหมะ 1
70 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 กระมล ทองธรรมชาติ 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 ศุกันยา ห้วยผัด 1
80 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
87 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
92 อุทัย บุญประเสริฐ 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 สมพร พรมดี 1
105 สุวิชา ทองสิมา 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 วาสนา เสียงดัง 1
111 วัลลภ แย้มเหมือน 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
116 ธวัชชัย สันติสุข 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
119 Sithiporn Agthong 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Kittisak Likhitwitayawuid 1
128 Panee Boonthavi 1
129 Sumphan Wongseripipatana 1
130 มยุรี ตันติสิระ 1
131 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Naiyana Chaiyabutr 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 Chalermpol Leevailoj 1
149 Vanida Chantarateptawan 1
150 กาญจนา แก้วเทพ 1
151 Jaitip Paiboon 1
152 วัฒนชัย สมิทธากร 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 Wilai Anomasiri 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย