ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 วินัย งามแสง 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 Phanphen Wattanaarsakit 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 Kasidit Nootong 1
24 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 พรรณี กาญจนพลู 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 Yeshey Penjor 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 รุ่งราวี ทองกันยา 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 Acom Sornsute 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 Thada Jirajaras 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 Pornpimol Muanjai 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 สุวดี ยาป่าคาย 1
79 Thanathon Sesuk 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
92 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
96 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 Sithiporn Agthong 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 สิริพร สิวราวุฒิ 1
110 สมพร พรมดี 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
117 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
118 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Garnpimol C. Ritthidej 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Vimolmas Lipipun 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 ละอองทิพย์ เหมะ 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Supa Chantharasakul 1
140 Sumphan Wongseripipatana 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 Kittisak Likhitwitayawuid 1
153 Panee Boonthavi 1
154 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 Jaitip Paiboon 1
157 วัฒนชัย สมิทธากร 1
158 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย