ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
2 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายคุณภาพ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
3 การดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
4 การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเทศบ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
5 กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
6 การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
7 ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
8 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
9 รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
10 การพัฒนาเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ ซึ่งมีความสามารถทางด้านจัดการข้อมูล