ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธินันท์ ท่อแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สิทธินันท์ ท่อแก้ว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sittinun Tawkaew 9
2 Sitthisuntorn Supothina 9
3 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 9
4 สินศุภา จุ้ยจุลเจิม 8
5 ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง 5
6 พิศมัย พันธุ์อภัย 4
7 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 4
8 Angkhana Jaroenworaluck 4
9 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 4
10 Thammarat Panyathanmaporn 4
11 เมตตา เจริญพานิช 3
12 สมชาย แย้มใส 3
13 พิชัย อัษฏมงคล 2
14 ปาริฉัตร จันทร์ปลั่ง 2
15 ปรีชา แก้วศรีพรม 2
16 วินัย พุทธกุล 2
17 อัญชลี ปิ่นทองคำ 2
18 Phongnakhorn Yang-Ngarm 2
19 รุ่งอรุณ แสนงาม 2
20 ตะวัน สุขน้อย 2
21 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 2
22 Tawan Sooknoi 2
23 จิตรลดา ทักทาย 1
24 เอกพจน์ ปานมาก 1
25 Jitlada Thackthay 1
26 Metta Chareonpanich 1
27 จุฑาทิพย์ สินเธาว์ 1
28 เมตตา เจริญพาณิชย์ 1
29 พิชัย อัษฎมงคล 1
30 นิตต์อลิน พันธุ์อภัย 1
31 - 1
32 พงศ์นคร ยางงาม 1
33 พงศ์นคร เงินยวง 1
34 Sittinun Tawkeaw 1
35 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
36 ชูวิทย์ ผลโภค 1
37 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 1
38 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
39 ชลดา วามสิงห์ 1
40 Pongpan Chindaudom 1
41 Chollada Warmsingh 1
42 Rung-Arun Sanngam 1
43 Kannikar Juengsuwattananon 1
44 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
45 Supatra Jinawath 1
46 Nudthakarn Kosachan 1
47 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 6
6 2550 4
7 2549 4
8 2539 1
9 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสังเคราะห์ไตรอะซิติน ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันจากกลีเซอรอลและกรดอะซิติกด้วยแหล่งความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ
2 การสังเคราะห์ไตรอะซิติน ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันจากกลีเซอรอลและกรดอะซิติกด้วยแหล่งความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2558
3 คุณการสังเคราะห์ 4-Aminophenol จาก 4-Nitrophenol ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสง TiO2/Ag
4 การสร้างเครื่องอบแห้งสำหรับใช้ในวิชา CHE381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
ปี พ.ศ. 2553
5 การสังเคราะห์สารประกอบของไนโอเบตด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลเพื่อประยุกต์ในการดูดซับ Cr6+ และสีเมทิลีนบลู
ปี พ.ศ. 2552
6 การสังเคราะห์สารประกอบ TiO2 ที่มีการเติมโลหะทรานซิชันสำหรับการย่อยสลายสีย้อม
7 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
ปี พ.ศ. 2551
8 Preparation of K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
9 Preparation of agglomerated particles of TiO2 and silica-coated magnetic particle
10 Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)1.7 - anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst
11 Preparation and Photoactivity of ?- K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
12 การสังเคราะห์สารประกอบ TiO2 ที่มีการเติบโลหะทรานซิชัน สำหรับการย่อยสลายสีย้อม
13 การผลิตเยื่อแผ่นเซรามิกรูพรุนขนาดไมโครเมตรด้วยการอัดรีดสำหรับการแยกชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
15 Preparation and characterization of immobilized titanium dioxide on glass powder
16 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
17 การสังเคราะห์และคุณลักษณะของ PNIPAM [poly-N-isopropylacrylamide]
ปี พ.ศ. 2549
18 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
19 การผลิตตัวกรองมัลไลต์โดยวิธีเทน้ำสลิป
20 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเลือกศึกษาแบบรับรวมและแบบแยกสาขาวิชา ของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 การสังเคราะห์ hydrotalcite สำหรับเร่งปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน
ปี พ.ศ. 2539
22 ตัวกรองเซรามิกชนิดไฮอะลูมินาสำหรับการแยกทางชีวภาพ