ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติรัฐ นันสะอาง 34
2 วิศิษำ์ศรี วิยะรัตน์ 4
3 จารุพงษ์ พัฒนสิงห์ 4
4 สุรพันธ์ รักษาพราหมณ์ 4
5 ขจรเดช มิตรอุดม 4
6 ประภากร ถนอมพุดซา 4
7 ศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ 4
8 ยุทธชัย กรินชัย 4
9 สันติรัฐ นันสะอาด 4
10 ภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล 4
11 วัชรพงษ์ ราชวงศ์ 4
12 คมสัน จิระภัทรศิลป 4
13 อังคาร คำเรือน 4
14 ประวิทย์ แทวกระโทก 4
15 อาคม ราชภักดี 4
16 พีรณัฐ กล้าหาญ 4
17 อนุสรณ์ แสงสุวรรณ 4
18 เยี่ยมวุฒิ ชัยะปะปัง 4
19 สมชัย วิฒิฐานนท์ 4
20 จิตติ โสภณวชิราพร 4
21 นราวุฒิ ปลื้มบำเรอ 4
22 นุชจรี จิตร์เกิด 3
23 สมชาติ พรหมเกิด 3
24 วิสุทธิ์ ศิริศรีวิโรจน์ 3
25 ธวัชชัย พัลวัฒน์ 1
26 จุฑามาศ มุกดา 1
27 วันทนา ซามาตย์ 1
28 ณภัทร ฉัตรกมลกุล 1
29 ธนสาร จอมพุทรา 1
30 วรวุฒิ เพ็ชรขุนทด 1
31 อธิป สิทธิ 1
32 ภาณุพงศ์ พรมหมื่นไวย์ 1
33 เศรษฐวิชญ์ วังนันท์ 1
34 วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์ 1
35 ธีรนุช มุลทากุล 1
36 เฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล 1
37 พงศกร อุ่นสุพรรณ์ 1
38 ภูมิวัฒน์ บุญรักษา 1
39 เพ็ญศรี ชัยสุวรรณ์ 1
40 ปรวรรต กัณฑสิทธิ์ 1
41 ปัญญา วงศ์ต่าย 1
42 พงค์เทพ บุญทองช่วย 1
43 จารุวรรณ ภู่เทศ 1
44 อัญมณี อุสสาร 1
45 ภาณุสิทธิ์ ดวงศรี 1
46 ณัฐกร แก้วอินทร์ศรวล 1
47 กรกนก สำกำปัง 1
48 สถาพร ชื่นศิริกุล 1
49 อารีรัตน์ พานิชย์ 1
50 สุพล บุตรปาน 1
51 ศราวุธ ปอกระโทก 1
52 ปราโมทย์ อัมพร 1
53 ฤทธิ์ชัย โพธินันท์ 1
54 สาวิตรี เกตุเสโร 1
55 ภักดี ดำเนินผล 1
56 อดิศร อุทัยแพน 1
57 มนูญ เกงขุนทด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 16
3 2552 34
4 2551 8
5 2550 1
6 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนากระบวนการและการออกแบบสำหรับผลิตสารเคมีจากอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีออฟติไมเซชั่น
ปี พ.ศ. 2553
2 เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง โดยใช้ Au/ LaSrMnO3นาโนคอมโพสิตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการร่วมผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและไฟฟ้าจากแก๊สมีเทน
3 ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการการใช้บริการระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ที่จบจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
5 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องแบบภาพแยกชิ้น
6 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
7 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร และการเคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงาน
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 8 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องการเคลื่อนที่
11 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
12 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
13 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่องวัสดุสังเคราะห์กรรมวิธีการผลิตเหล็ก และวัสดุเชื้อเพลิง
14 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 7 เรื่อง แรงและสมดุล
15 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
16 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
18 อิทธิพลของพารามิเตอร์ การเชื่อมความต้านทานแบบจุดต่อสมบัติทางกลของการเชื่อมโลหะต่างชนิด ระหว่างอะลูมิเนียม AA 1100 และเหล็กกล้า 1010
19 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบเครื่องมือกล
20 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิวและการสึกหรอของมีดกลึง ในการกลึงเหล็กแม่พิมพ์งานร้อน เกรด DHA1
21 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้า
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้น ในเขตภาคกลาง
23 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการสมรรถนะช่างเจียระไนอัญมณีของสถานประกอบการในเขตภาคตะวันออก
24 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
25 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปาล์มน้ำมันภาคใต้ตอนบน
26 การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ การเชื่อม [GMAW] ต่อคุณสมบัติทางกล ของรอยเชื่อมอลูมิเนียมเกรด AA1100 และ AA5083
27 การศึกษาผลของการใช้ชุดการสอนแบบ KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
28 การศึกษาสภาพปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
30 การศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ของกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้า ต่อคุณภาพงานของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
31 ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตจังหวัดสระบุรี
32 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเชื่อมโลหะ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
33 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเชื่อมมิก ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลเหล็กกล้าสเตนเลสออสเตนนิติค เกรด AISI 304
34 การศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมแก๊สคลุม Ar, CO2 และ O2 ที่มีผลต่อกระบวนการเชื่อมมิก ต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติค เกรด AISI 304
35 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กรณีศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
36 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
37 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการสมรรถนะครูฝึกฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
38 อิทธิพลของตัวแปร EDM ที่มีต่อคุณสมบัติของวัสดุชิ้นงานเหล็กเครื่องมือ (AISI 01)
39 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
40 การศึกษาพารามิเตอร์การเจาะต่อการสึกหรอของดอกสว่านสำหรับงานเจาะเหล็กทำเครื่องมืองานร้อนเกรด SKD 61
41 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 กรณีศึกษา วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
43 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเจาะงานของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304
44 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของนักเรียน-นักศึกษาสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
45 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
46 อิทธิพลของกระบวนการเจาะต่อการสึกหรอของดอกสว่านในการเจาะงานเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เกรด UNS S31803
47 การศึกษาการแปรผันสัดส่วนของแก๊สปกคลุมในกระบวนการเชื่อมทังสเตนอาร์กอน ต่อคุณภาพงานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด UNS S31803
48 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
49 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านสมรรถนะช่างอุตสาหกรรม กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง
50 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติงานในการเจียระไนกลม เหล็กกล้าคาร์บอนชุบแข็งเกรด AISI 4140
51 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการทดสอบวัสดุ เรื่องการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างรูปแบบการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการสอนแบบปกติ
ปี พ.ศ. 2551
52 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ตรวจสอบด้วยสายตาในกรณีที่หยุดตรวบสอบ
53 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงนักศึกษาฝึกงานแผนกช่างอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
54 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการสอนแบบซ่อมเสริมกับการสอนแบบปกติ กรณีศึกษาการเรียน เรื่อง ระบบนิวแมติกส์เบื้องต้น
55 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมบัติของวัสดุ และการทดสอบวัสดุ
56 การศึกษาตัวแปร ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของดอกสว่านในการเจาะเหล็กกล้า P20
57 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ในธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
58 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแก้ว กรณีศึกษาโรงงานผลิตขวดแก้ว
59 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิวและการสึกหรอของมีดกลึง ในการกลึงเหล็กแม่พิมพ์งานเย็น
ปี พ.ศ. 2550
60 การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบโดยวิธีการฝึกอบรมด้วยข้อมูลป้อนก่อน