ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบินต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
2 กิจกรรมกลุ่มการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง
3 การศึกษาความเป็นไปได้ ของการลงทุนสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสารของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
4 ความคิดเห็นของบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่มีต่อการให้ข้อมูลในแฟ้มสะสมผลงาน ของสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ความภักดีของสมาชิกสหกรณ์ กับผลสำเร็จของการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร
6 การประเมินความต้องการของสหกรณ์การเกษตร ในการรับบริการข่าวสารด้านการตลาดสินค้าเกษตร จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
7 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศเพื่อการค้าของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
8 เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย
ปี พ.ศ. 2544
9 แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร