ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำเรียง เมฆเกรียงไกร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 9
2 ชาย เลิศวิทยชัยกุล 5
3 สุพัตรา แผนวิชิต 4
4 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 4
5 วีระพงษ์ บุญโญภาส 4
6 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
8 วรัณ เจียมจิตต์ตรง 2
9 ศศิวิมล กังวาลไกล 2
10 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
11 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 2
12 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 2
13 เกสรี นิติมนตรี 2
14 ชัยศิลป์ อุตส่าห์ 2
15 จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ 2
16 อิสริยา วิมลรัตน์ 2
17 สุรศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล 2
18 มธุศร สุทธะลักษณ์ 2
19 สรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์ 2
20 เกวดี ศรีมา 2
21 เรณุมาศ รักษาแก้ว 2
22 ครรชิต ปังคานนท์ 1
23 อรพรรณ พนัสพัฒนา 1
24 โชติกร ลือสัมพันธ์ 1
25 ธิติ คุ้มรักษ์ 1
26 เยาวนุช วิยาภรณ์ 1
27 ทศทีปต์ อภิญญาสกุล 1
28 จิตรลดา เฮงยศมาก 1
29 ยอดชาย วีระพงศ์ 1
30 ทิวารักษ์ เจริญทรัพย์ 1
31 ปัทมาวดี บุญโญภาส 1
32 นิตยา วัฒนะชีวะกุล 1
33 ศรันยา วิบูลย์ศิริพงษ์ 1
34 ทิพย์จารี จันฤาไชย 1
35 สิรีธร มะระพฤกษ์วรรณ, 2520- 1
36 อัจฉรา อาธารมาศ, 2522- 1
37 วิจิตร วายุรกุล 1
38 นันทพร ทับทิมศรี 1
39 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
40 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
41 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
42 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
43 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
44 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
45 กฤษณา ศักดิวรพงศ์ 1
46 พิมลรัตน์ วรรธนะหทัย 1
47 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
48 พรชนก กฤดาธิการ 1
49 ทิพย์จารี จันฤๅไชย 1
50 อมรรัตน์ รัตนกิจเจริญ 1
51 เอกลักษณ์ เหลืองอำพล 1
52 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
53 สุพรรณิการ์ ไทยวัฒน์ 1
54 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1
55 สุวรรณนี ภู่สุวรรณ์ 1
56 ต้องตา ตันตรัตนพงษ์ 1
57 นันทพร ทับทิมศรี 1
58 พิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า 1
59 มยุรี ชีพพานิชไพศาล 1
60 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
61 ภารดี เพ็ญเจริญ 1
62 สุทธิชัย จิตรวาณิช 1
63 อุษา วิชัยไพโรจน์วงศ์ 1
64 วสุรัตน์ ศิริพงษ์มงคล 1
65 ทิวานันท์ พสุธาดล 1
66 จรัญ ภักดีธนากุล 1
67 มิ่งขวัญ พงษ์สถิตย์ 1
68 ภัทรพร อรรถาพิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2554 5
4 2553 10
5 2552 11
6 2551 3
7 2550 4
8 2549 2
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2543 2
14 2539 2
15 2538 2
16 2537 1
17 2535 2
18 2534 2
19 2532 2
20 2528 1
21 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
2 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2555
3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
4 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
5 ที่มา คุณสมบัติ และบทบาทของกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
6 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
7 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
ปี พ.ศ. 2554
8 กฎหมายกับ ISO 26000 ความรับผิดชอบต่อสังคม : ศึกษากรณีผู้ประกอบการในประเทศไทย
9 การนำหลักกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้กับธุรกิจจัดสรรวันหยุดพักผ่อนในประเทศไทย
10 มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงระดับค้าปลีก
11 ภาระการพิสูจน์ในหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ
12 มาตรการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในบริษัทจดทะเบียน
ปี พ.ศ. 2553
13 การประกันหนี้ในอนาคต
14 มาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจนักสืบเอกชน
15 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
16 บทบาทของคณะกรรมการเจ้าหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
17 การดำเนินการต่อสัญญาทางการเงิน (Financial Contracts) ในกระบวนการล้มละลาย
18 การดำเนินการต่อสัญญาทางการเงิน (financial Contracts) ในกระบวนการล้มละลาย
19 บทบาทของคณะกรรมการเจ้าหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
20 การประกันหนี้ในอนาคต
21 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครอง ของนักท่องเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
22 มาตรฐานทางกฏหมายเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจนักสืบเอกชน
ปี พ.ศ. 2552
23 การบังคับคดีหุ้นสามัญ
24 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากฎหมาย ในการเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
25 ศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้ในคดีล้มละลายข้ามชาติ
26 การนำมาตรการกำกับแบบรวมกลุ่มของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์
27 การนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Squeeze Out) มาใช้ในประเทศไทย
28 มาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551
29 การบังคับคดีหุ้นสามัญ
30 การนำมาตรการกำกับแบบรวมกลุ่มของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์
31 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
32 การนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Squeeze Out) มาใช้ในประเทศไทย
33 ศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้ในคดีล้มละลายข้ามชาติ
ปี พ.ศ. 2551
34 มาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรณีแปรรูปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน
35 การฉ้อฉลในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันวินาศภัย
36 มาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีแปรรูปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน
ปี พ.ศ. 2550
37 การใช้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
38 การบังคับคดีโดยเอกชน
39 การแปรสภาพบริษัทมหาชนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
40 การติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรม : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. 2549
41 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
42 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด
ปี พ.ศ. 2547
43 ข้อสัญญาและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า : ศึกษากรณีสัญญาระหว่างผู้ค้าปลีกรายใหญ่กับผู้ผลิตรายย่อย
ปี พ.ศ. 2546
44 สถาบันประกันเงินฝาก : ศึกษาอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบระบบสถาบันการเงิน และการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงินที่มีปัญหา
ปี พ.ศ. 2545
45 การเลิกบริษัท : ศึกษากรณีการถอนทะเบียนบริษัทร้าง
ปี พ.ศ. 2544
46 ผลกระทบทางกฎหมายในการนำ ISP 98 มาใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
47 ผลกระทบและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจของการนำระบบมัดจำ-คืนเงินมาใช้ : ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์แบตเตอรี
48 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่มาของรายได้ ของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
49 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งมวลชนใต้ดิน
50 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเชิญชวนให้มอบฉันทะในการประชุม ผู้ถือหุ้นในบริษัท
ปี พ.ศ. 2538
51 การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น
52 มาตรการทางกฎหมายในการที่เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของรัฐ
ปี พ.ศ. 2537
53 สัญญาเฉลี่ยเวลาการใช้อสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ใช้สิทธิ
ปี พ.ศ. 2535
54 ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
55 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมัดจำ
ปี พ.ศ. 2534
56 ข้อจำกัดในการโอนหุ้น
57 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการเช่า
ปี พ.ศ. 2532
58 การขนส่งทางอากาศ : ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ ในการรับขนคนโดยสาร
59 การเลิกสัญญา
ปี พ.ศ. 2528
60 มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม