ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำเริง แย้มโสภี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
3 สุวดี ยาป่าคาย 1
4 Suchin Arunsawatwong 1
5 Thanathon Sesuk 1
6 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
7 ศุกันยา ห้วยผัด 1
8 กระมล ทองธรรมชาติ 1
9 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
10 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
11 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
12 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 Thada Jirajaras 1
15 อวย เกตุสิงห์ 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
18 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
19 สมชัย วัฒนการุณ 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
23 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
24 Kasidit Nootong 1
25 Anawatch Mitpratan 1
26 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 สิทธิพร แอกทอง 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
31 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
32 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 Acom Sornsute 1
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
36 Chariya Uiyyasathian 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 ธวัชชัย สันติสุข 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
53 อุทัย บุญประเสริฐ 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 กอบกุล พฤกษะวัน 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
68 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
69 สายฝน ควรผดุง 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 Jittima Chatchawansaisin 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
79 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 Wilai Anomasiri 1
85 Jaitip Paiboon 1
86 Panee Boonthavi 1
87 Sumphan Wongseripipatana 1
88 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
96 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
99 Boonchai Sangpetngam 1
100 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 กาญจนา แก้วเทพ 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
111 ศิริชัย ศิริกายะ 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 บรรจง คณะวรรณ 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 Yeshey Penjor 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 ๋Janes, Gavin W. 1
121 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 ชอุ่ม มลิลา 1
124 กำจัด มงคลกุล 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
129 วินัย งามแสง 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
132 นภสร โกวรรธนะกุล 1
133 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Sompol Sanguanrungsirikul 1
140 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 ละอองทิพย์ เหมะ 1
143 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
144 สุมา เมืองใย 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 วิมล เหมะจันทร 1
151 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 3