ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำเริง แย้มโสภี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
3 Chayaporn Supachartwong 1
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 Anawatch Mitpratan 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 Kasidit Nootong 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 รุ่งราวี ทองกันยา 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
34 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 Yeshey Penjor 1
38 วินัย งามแสง 1
39 Acom Sornsute 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 Thada Jirajaras 1
48 Pornpimol Muanjai 1
49 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 กอบกุล พฤกษะวัน 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 อวย เกตุสิงห์ 1
58 กมลชนก ยวดยง 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
67 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 สุมา เมืองใย 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
80 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
87 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 วัลลภ แย้มเหมือน 1
99 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 คัคนางค์ มณีศรี 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 บรรจง คณะวรรณ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Naiyana Chaiyabutr 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 Panee Boonthavi 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 Supa Chantharasakul 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 3