ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำเริง ปานอุทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย อ่อนอาษา 11
2 บุญมา ดีแสง 10
3 กิตติพงษ์ พงษ์บุญ 8
4 ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ 7
5 จำเนียร เผื่อนดา 6
6 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 5
7 สุชาติ มูลเมือง 3
8 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 3
9 ชลดา อ่อนอาษา 3
10 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 3
11 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
12 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
13 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 2
14 อารี ไชยาภินันท์ 2
15 โสภา ศิริไพพรรณ 2
16 สุภาพ ปารมี 2
17 นิทัศน์ นุ่นสง 2
18 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
19 กรองจิต เกษจินดา 1
20 อรรณพ หอมจันทร์ 1
21 ต่อลาภ คำโย 1
22 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
23 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
24 ทรงพล รอดทอง 1
25 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
26 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
27 กำพล เกษจินดา 1
28 ไพบูลย์ บุบผา 1
29 ประทีป ด้วงแค 1
30 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
31 นฤมล นุชเปลี่ยน 1
32 เพชร พลอยเจริญ 1
33 สุกันฑ์ พึ่งกุล 1
34 สุพจน์ เจริญสุข 1
35 จารุชาติ ปราชญ์นคร 1
36 กิตติมา ด้วงแค 1
37 วารินทร์ จิระสุขทวีกุล 1
38 นายศุภชาติ วรรณวงษ์ 1
39 เมธี รุ่งแสง 1
40 สุรชัย สิงห์เหาะ 1
41 ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล 1
42 พิษณุพงษ์ สาเขตร์ 1
43 ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 1
44 ดอกรัก มารอด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 3
3 2552 8
4 2550 1
5 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพน้ำและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
3 ศักยภาพในการให้น้ำและการใช้ประโยชน์น้ำ ลุ่มน้ำระยอง
4 การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง
ปี พ.ศ. 2552
5 สมบัติทางอุทกวิทยาของดินป่าต้นน้ำ
6 การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย
7 ผลกระทบของไฟป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ
8 ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ
9 ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ
10 ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติดินในพื้นที่ต้นน้ำ
11 ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ
12 ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2550
13 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากดินในป่าเบญจพรรณผสมไผ่ : กรณีศึกษา สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี