ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำเภา วรางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 34
2 สุภาพ วาดเขียน 2
3 ชำนาญ ห่อวิจิตร 2
4 ปราณี นนทมาศ 1
5 เปี่ยมจิตต์ เกียรติบรรลือ 1
6 ปฏิพัทธ์ กระแสอินทร์ 1
7 ประณีต โรหิโตปการ 1
8 ศรีพรรณ อุประคำ 1
9 วินิจ ปัจฉิมสกุล 1
10 ทองใบ สายพรหมา 1
11 สมพร กระจายศรี 1
12 เจริญ ปุสุรินทร์คำ 1
13 เฉลา จตุรพาณิชย์ 1
14 กิติมา ชลายนเดชะ 1
15 จุณณวัฒน์ กิตติเวช 1
16 ไขแสง ศุขะวัฒนะ 1
17 วินัย เชาวน์ดี 1
18 ชำนาญ อจละนันท์ 1
19 ธีรกุล ศรีจันทพงศ์ 1
20 พัชรา อิงคนินันท์ 1
21 ทัศนีย์ ยาสมาน 1
22 สมคิด เมตไตรพันธ์ 1
23 สนอง ทองวิเศษ 1
24 อุทัย บุญประเสริฐ 1
25 มนัส บุญประกอบ 1
26 วรกิต วัดเข้าหลาม 1
27 มานิต ยอดเมือง 1
28 วนิดา สุวรรณเพ็ญ 1
29 ปรีดา วรปรีดา 1
30 คมสัน อุสุมสารเสวี 1
31 กอบพร กัลยา 1
32 โกวิท วิวัฒน์ศร 1
33 ชนิดา คัคนานต์ 1
34 ปรีชา วิหคโต 1
35 สุชาดา อมรพิเชษฐ์กุล 1
36 ประไพรัตน์ ศิริศรีษรชัย 1
37 จิตรา นุชมี 1
38 สอาง ปัจฉิมกุล 1
39 ศิริพร วีระโชติ 1
40 กวินทร์ ธาดากิจวรคุณ 1
41 ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 1
42 สำเนา เจิมพร 1
43 สุมน อินทรโฆสิต 1
44 ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง 1
45 สุวรรณี ชั่งทองคำ 1
46 สมพร สุขวิเศษ 1
47 บุญสืบ พันธุ์ดี 1
48 เจริญใจ บุณยทัต 1
49 รัมภา ไตชิละ 1
50 เรวัต เปี่ยมระลึก 1
51 สมภพ โรจนพันธ์ 1
52 วิไล วัฒนดำรงค์กิจ 1
53 วิเชียร นิตยะกุล 1
54 ประภัสสร์ รุจิพร 1
55 นิภา สุโขธนัง 1
56 นราพร มยุระสาคร 1
57 เบญจมาศ เมฆโสภณ 1
58 มนต์ทิพย์ ดวงเด่น 1
59 สุพัตรา สกุลครู 1
60 สุดา ธำรงโชติ 1
61 ตวงแสง สุวรรณศร 1
62 ดาวรุ่ง ส้มเกลี้ยง 1
63 บำเพ็ญ โต๊ะประดู่ 1
64 ไพบูลย์ ลิ้มมณี 1
65 กำจัด ดิศวัฒน์ 1
66 จินตนา ยันตรศาสตร์ 1
67 ณัฐวุฒิ คุณาวุฒิ 1
68 วิจิตร ภักดีรัตน์ 1
69 จันทร์พิมพ์ สายสมร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2525 2
2 2523 4
3 2522 7
4 2521 2
5 2520 4
6 2519 7
7 2518 2
8 2517 4
9 2516 2
10 2515 3
11 2514 2
12 2513 5
13 2512 4
14 2511 5
15 2510 1
16 2509 6
17 2508 3
18 2507 3
19 2506 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2525
1 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
2 สถานภาพทางโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนชาวเขา และโรงเรียนประชาชนไกลคมนาคม สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
3 ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูระดับประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
4 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
5 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
6 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
ปี พ.ศ. 2522
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้กับไม่ใช้แผ่นโปร่งใสประกอบการสอน
8 ปัญหาการใช้สื่อการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยครูสกลนคร
9 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
10 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูมหาสารคาม
11 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ไฟฟ้าในบ้าน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
12 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารการศึกษา สำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
13 ความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ. รมน. เขตจังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2521
14 การสร้างและใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในการสอนเรื่อง "มโนทัศน์พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
15 โครงการจัดและดำเนินงานศูนย์โสตทัศนศึกษาของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
16 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี่ทางการศึกษาวิทยาลัยครูสกลนคร
17 ปัญหาเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ของนิสิตฝึกสอน คณะคุรุศาสตร์
18 ความต้องการเทคโนโลยี่ทางการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยปวงชนของประเทศไทยในอนาคต
19 โครงการเสนอแนะการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
20 โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับวิทยาลัยครูจันทรเกษม
21 ความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
23 โครงการเสนอแนะจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี
24 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นวิชาเรขาคณิต" สำหรับนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 1
25 ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปี พ.ศ. 2518
27 การสร้างสถานการณ์จำลองปัญหา : การเลือกและใช้สื่อการสอน
28 ความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
29 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เปลือกโลก" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
30 การสอนวิชาถ่ายรูปเป็นรายบุคคลโดยใช้สไลด์เทปเสียง
31 โครงการศูนย์โสตทัศนศึกษาสำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
32 โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์โทรทัศน์การศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2516
33 ปัญหาการผลิตและการใช้อุปกรณ์การสอนของนักเรียนฝึกหัดครู ระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง
34 การเปรียบเทียบผลของการใช้ฟิล์มสคริปกับแบบจำลองประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2515
35 อิทธิพลของภาพต่างชนิดที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
36 ความคิดเห็นของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชน เพื่อการศึกษา
37 การทดลองสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ภาพยนตร์แบบลู้พ 8 มิลลิเมตร
ปี พ.ศ. 2514
38 ปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน คณะครุศาสตร์
39 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระหว่างวิธีสอน โดยใช้ชุดการสอนและการบรรยาย
ปี พ.ศ. 2513
40 ศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย : โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 ปัญหาเรื่องโสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียนชาวเขาของตำรวจชายแดนเขต 5
42 การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยฟิล์มสตริป ที่ผลิตขึ้นจากต่างประเทศกับที่ผลิตในประเทศไทย
43 ศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย : โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44 การศึกษาโครงการโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2512
45 โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 การทดลองใช้ภาพยนตร์แบบลู้พ 8 ม.ม. เป็นเครื่องสอนวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
47 การวิเคราะห์การใช้โสตทัศนอุปกรณ์ ประกอบการสอนกิจกรรมพลศึกษา ระดับอุดมศึกษา
48 การวิเคราะห์ปัญหาการผลิตภาพยนตร์ของหน่วยราชการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2511
49 การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชาสังคมศึกษาในชั้นประถมปลาย (ป.5, 6, 7) ด้วยฟิล์มสตริปกับการสอนด้วยปากเปล่า
50 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนช่วยการสอน ในวิทยาลัยพลศึกษา
51 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนช่วยการสอน ในวิทยาลัยพลศึกษา
52 การค้นคว้าสภาพของแสงสว่างที่เหมาะสมในการอ่านตัวพิมพ์ไทย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน
53 การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนมัธยม ในจังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2510
54 การศึกษาสิ่งที่มีผลต่อการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทฉาย ในโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมวิสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2509
55 การศึกษาการใช้โทรทัศน์ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา ของเทศบาลนครกรุงเทพ
56 อิทธิพลของภาพยนต์โทรทัศน์ต่อพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น
57 การศึกษาการใช้อุปกรณ์การสอนในวิทยาลัยเทคนิค
58 การศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนคร
59 การศึกษาความสนใจและทรรศนะที่มีต่อหนังสือพิมพ์รายวันของเยาวชน โรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนคร
60 การสำรวจปัญหาและความต้องการโสตทัศนูปกรณ์วิชาสังคมศึกษา ในโรงเรียนอาชีวศึกษาส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2508
61 การศึกษาเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
62 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทางวิทยุโรงเรียนในชนบท
63 การศึกษาถึงการออกแบบอาคารโรงเรียนเพื่อการใช้โสตทัศนูปกรณ์
ปี พ.ศ. 2507
64 การสำรวจความต้องการโสตทัศนูปกรณ์ วิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น ในเขตเทศบาลพระนครและธนบุรี
65 การสำรวจความต้องการโสตทัศนูปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพระนครและธนบุรี
66 การสำรวจความต้องการทางโสตทัศนูปกรณ์วิชาภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2506
67 การศึกษาเรื่องการใช้สีกับอาคารโรงเรียนในประเทศไทย