ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำอาง หอมชื่น
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาแบบบูรณาการด้านนิเวศวิทยาและการจำแนกพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
3 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2554
4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
5 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
6 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
7 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
8 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด (ปีการศึกษาที่3)
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
11 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน บนพื้นที่ดินเคมีที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
13 เครื่องหมายพันธุกรรมที่จำเพาะกับพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
14 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
15 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
16 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
18 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
19 สำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มฉ่ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย
20 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ดินเค็มที่ลุ่มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
21 สำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มฉ่ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย
22 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
23 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
24 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
25 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
26 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด [ปีการศึกษาปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
27 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน บนพื้นที่ดินเคมีที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
28 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
29 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
30 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
31 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็ม ที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2550
32 การปลูกไม้ยินต้นหลากชนิดเพื่อลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
33 การปลูกไม้ยินต้นหลากชนิดเพื่อลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
34 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
35 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
36 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
37 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
38 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
39 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
40 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2540
41 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
42 การสำรวจพรรณไม้น้ำในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น และศึกษาสัณฐานวิทยาของเรณูของพรรณไม้น้ำ
ปี พ.ศ. 2538
43 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การสำรวจพรรณไม้น้ำในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น และศึกษาสัณฐานวิทยาของเรณูของพรรณไม้น้ำ