ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำลี ทองชิว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
3 ชุลีพร ผมพันธ์ 3
4 วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า 3
5 สุนิตรา ภาคอินทรีย์ 2
6 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 2
7 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 2
8 สมพงษ์ จิตระดับ 2
9 กิรินท์ สหเสวียนต์ 2
10 อรพินท์ เล่าซี้ 2
11 ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ 2
12 กิติยวดี บุญซื่อ 2
13 ปานเพชร ร่มไทร 2
14 หทัยรัตน์ พุ่มคชา 2
15 รัตนา สำโรงทอง 2
16 วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล 2
17 ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์ 2
18 อมรรัตน์ สุดสวาท 2
19 วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
20 เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 2
21 เรวณี ชัยเชาวรัตน์ 2
22 วารี ถิระจิตร 2
23 อุมา สุคนธมาน 2
24 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 2
25 ชาริณี ตรีวรัญญู 2
26 สมชาย งามสุขสวัสดิ์ 1
27 สุกัญญา ร้อยพิลา 1
28 สุชาดา พจนพิมล 1
29 นภาพร แก้วนิมิตชัย 1
30 สุรีรัตน์ หมั่นขยันจิต 1
31 นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ 1
32 อุดม หอมคำ 1
33 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
34 วิชัย เสวกงาม 1
35 สวลี อาชาสุวรรณ 1
36 วิไลวรรณ โอรส 1
37 สัญญา เรืองถาวรกุล 1
38 สุดสายใจ ชาญณรงค์ 1
39 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
40 กาญจนา บุญส่ง 1
41 อุทัย ดุลยเกษม 1
42 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
43 ปิยนาถ บุนนาค 1
44 ศุภกร เกษกล้า 1
45 มานพ จินะนา 1
46 วัชรี เหล่มตระกูล 1
47 มิลินทรา กวินกมลโรจน์ 1
48 สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ. โรงเรียนบ้านต้นแก้ว 1
49 สันถวี นิยมทรัพย์ 1
50 พยุง ไชยวงศ์ 1
51 ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ 1
52 ปริมวดี ประยูรศุข 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
54 รัชฎา ทับเทศ 1
55 สุภาภรณ์ ทองเจิม 1
56 สมคิด ปลอดโปร่ง 1
57 สดใส ตันติกัลยาภรณ์ 1
58 อักษร รุ่งมณี 1
59 ประสิทธิ์ อามาตร์ 1
60 ดวงดาว สุภีกิตย์ 1
61 รัตนา ฉากฉลัก 1
62 วัลลภา อารีรัตน์ 1
63 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
64 จิรพรรณ จันผกา 1
65 ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก 1
66 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
67 ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ 1
68 วรรณวิษา เภาวิเศษ 1
69 สุจิตรา จันโทภาส 1
70 วัชรินทร์ ดีทรง 1
71 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง 1
72 สุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ 1
73 ลักขณา สมเชื้อ 1
74 บุรินทร์ บุรัตน์ 1
75 กชกร ธิปัตดี 1
76 วินัย สอนดี 1
77 ภาวินี ศิริมูล 1
78 แสงรุ้ง พูลสุวรรณ 1
79 สุภา อักษรดิษฐ์ 1
80 สจ๊วร์ต, จิม 1
81 พันธวิทย์ ยืนยิ่ง, 2511- 1
82 นันทนา เตชะนนท์ 1
83 นฤมล มณีงาม, 2520- 1
84 วารีรัตน์ แก้วอุไร 1
85 ปิยฉัตร ฆังฆะ, 2521- 1
86 เสาวพร บุญช่วย 1
87 ประจง หลิ่มโตประเสริฐ 1
88 ทิศนา แขมมณี 1
89 องุ่น ละเต็บซัน 1
90 นิพล นาสมบูรณ์ 1
91 ฐิติกานต์ นาคหนุน 1
92 พรพิมล ประสงค์พร 1
93 บุศรินทร์ สิริปัญญาธร 1
94 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ 1
95 ภิญโญ จันทรวงศ์ 1
96 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
97 รสริน เจิมไธสง 1
98 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
99 อัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 ยาจิต สัมฤทธิ์ 1
102 โศจิวัจน์ เสริฐศรี 1
103 ประไพ ธรมธัช 1
104 สุจินต์ หนูแก้ว 1
105 ไพศาล ไชยราบ 1
106 ปรีชา ศรีอนันต์ 1
107 น้อมศรี เคท 1
108 ถาวร แซ่โง้ว 1
109 ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ 1
110 นิรมล สวัสดิบุตร 1
111 อำไพ สุจริตกุล 1
112 สุมาลี ชิโนกุล 1
113 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
114 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
115 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
116 ประคอง สุทธสาร 1
117 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
118 ดนุชา ปนคำ 1
119 นาตยา พงษ์ศิริกุล 1
120 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
121 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
122 กิตติมา ไกรพีรพรรณ 1
123 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
124 สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 1
125 ประเสริฐ ลีอำนนต์กุล 1
126 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
127 วรรณี ศิริโชติ 1
128 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
129 นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ 1
130 Kenneth M. Zeichner 1
131 แรมสมร อยู่สถาพร 1
132 ปราณภา โหมดหิรัญ 1
133 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
134 ประภัสสร์ รุจิพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 7
6 2551 6
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 3
11 2546 2
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 1
15 2542 4
16 2541 2
17 2540 2
18 2539 9
19 2538 2
20 2537 1
21 2536 4
22 2535 1
23 2534 7
24 2533 2
25 2532 2
26 2530 1
27 2529 1
28 2528 4
29 2527 1
30 2525 3
31 2524 2
32 2523 1
33 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการสอนตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
2 การพัฒนารูปแบบการสอนตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
3 การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐานผสมผสานแนวคิดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการลดความสูญเปล่าในการผลิตแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหลักสูตรไปใช้ของครูระดับประถมศึกษา
5 การวิจัยและพัฒนากระบวนการชี้แนะที่อิงทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับชุดความคิดด้านการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบเชื่อมโยง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบลึกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับประถมศึกษา
8 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
9 การวิจัยเเละพัฒนาโปรแกรมประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนิสิตนักศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา ตามเเนวทฤษฎีทวิปริทัศน์เเละเเนวคิดปริสีมาที่สาม
10 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้และและการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและเนื้อหาเพื่อเสริมสมรรถนะการสร้างบทเรียนดิจิทัลสำหรับครูสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือสามัญตามแนวคิดการผจญภัยศึกษา ของลอร์ด บาเด็น พาวเวลล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการอยู่รอดของนักเรียนประถมศึกษา
12 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ทางภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
13 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตร่ตรองเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู
14 การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู
15 การพัฒนาหลักสูตรบรรณาธิการเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการตรวจหนังสือเรียนอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดเอนนิส
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการคิดเชิงสัมพันธ์และแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงพีชคณิตของนักเรียนประถมศึกษา
17 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา
18 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลงสำหรับเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กเพื่อเตรียมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
19 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวคิดกรอบอัตลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
20 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ตามแนวคิดการฝึก ทางปัญญาจากต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในองค์กร และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
22 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวคิดกรอบอัตลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2551
23 ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
24 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1
25 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเน้นความเข้าใจวัฒนธรรมการบริโภคแบบพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
26 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเน้นความเข้าใจวัฒนธรรมการบริโภคแบบพอเพียง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
27 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1
28 ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2550
29 การพัฒนาหลักสูตรพฤกษศาสตร์พื้นบ้านสู่การสร้างจิตวิทยาศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีชุมชนบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ
ปี พ.ศ. 2549
31 สภาพและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 10 จังหวัดภาคใต้
32 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสติปัญญาสามศรสำหรับครูประจำการ
ปี พ.ศ. 2548
33 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอนแบบภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยาและแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเน้นวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างชุมชนคีรีวงกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
35 การพัฒนาโปรแกรมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
36 แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
38 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษาครูชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
39 โครงการหลักสูตรมัคคุเทศก์งานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในชุมชนบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
40 การพัฒนาโปรแกรมการสอนขิม ตามแนวหลักสูตรงานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
41 โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
42 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบโครงงาน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
43 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นงานหัตถกรรมพื้นบ้านการทำเม็ดประเกือมเงินของชุมชนบ้านสดอสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2542
44 กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
45 การพัฒนาโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง สารเป็นพิษใกล้ตัวด้วยวิธีสอนแบบศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร
46 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 การศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2541
48 การพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่าน เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาโท สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
49 พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การประถมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538
ปี พ.ศ. 2540
50 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
51 ผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
52 การวิเคราะห์วัฒนธรรมนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
53 การพัฒนาความสามารถในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
54 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม ในนิทานพื้นบ้านภาคอีสานตอนใต้กับคุณธรรม ที่ปรากฏในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
55 การศึกษาการใช้เวลาในระหว่างปิดภาคเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
56 การศึกษาการนำแผนการจัดการเรียนอาชีพตามแนวทาง ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57 การศึกษาบทบาทของคอเต็บที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร
58 ความสอดคล้องระหว่างการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กับนโยบายการศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐบาล ระหว่างพุทธศักราช 2523-2537
59 การสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างซับซ้อน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
60 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
61 การศึกษาการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
62 การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536
ปี พ.ศ. 2537
63 การศึกษาการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2536
64 การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
65 ผลของการใช้โปรแกรมการสอนตามแนวคิดของ ราธส์ ฮาร์มินและไซมอนที่มีต่อขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
66 ผลของการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
67 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการการสอนวิชาอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2535
68 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กับความต้องการของสังคมไทยในช่วงปีพุทธศักราช 2521 ถึง 2532
ปี พ.ศ. 2534
69 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
70 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2543
71 การศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครราชสีมา
72 การศึกษาระดับความไม่สอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษากับพฤติกรรมทางวัฒนธรรม ของนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
73 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2543
74 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
75 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์
ปี พ.ศ. 2533
76 การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542
77 การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530
ปี พ.ศ. 2532
78 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของผู้จบหลักสูตรประถมศึกษา ปีการศึกษา 2529 จังหวัดสมุทรสาคร
79 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
80 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบปล่อยปละละเลย และแบบให้ความคุ้มครองมากเกินไป
ปี พ.ศ. 2529
81 การใช้แหล่งความรู้ในชุมชนในการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2528
82 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการประถมศึกษาของไทย
83 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา 10
84 การศึกษาคุณค่าทางการศึกษาของภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น ที่ฉายทางโทรทัศน์
85 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชากลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2527
86 รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
87 ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
88 ความสอดคล้องของค่านิยมทางสังคมตามการรับรู้ ที่เด็กได้จากการอ่านหนังสืออ่านสำหรับเด็กกับค่านิยมทางสังคม ที่กำหนดในหลักสูตรประถมศึกษา
89 การเปรียบเทียบผลเพิ่มความเข้าใจในการอ่าน และทัศนคติต่อการอ่านระหว่างการสอนอ่านแบบปกติ และการสอนอ่านโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่
ปี พ.ศ. 2524
90 ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี
91 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2523
92 ปัญหาการวัดและประเมินผลนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งและสองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี