ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำราญ สิริภคมงคล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 1
3 2551 1
4 2549 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2542 1
8 2541 1
9 2540 2
10 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2 การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2552
3 รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2551
4 รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานในนักเรียนประถมศึกษา ด้วยกระบวนการสร้างพลังอำนาจผู้ปกครอง และครู
ปี พ.ศ. 2549
5 รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานในนักเรียนประถมศึกษา ด้วยกระบวนการสร้างพลังอำนาจผู้ปกครอง และครู
ปี พ.ศ. 2546
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษาเปรียบเทียบ ในชุมชนที่เข้มแข็งกับชุมชนที่อ่อนแอ ของจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2545
7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก: ศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนที่ เข้มแข็งกับชุมชนที่อ่อนแอ จังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2542
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ศึกษาในพื้นที่เสียงสูงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง จังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2541
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ศึกษาในพื้นที่เสียงสูงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง จังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2540
10 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ.ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8 จังหวัดนครสวรรค์
11 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ. ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8
ปี พ.ศ. 2538
12 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ.ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8 จังหวัดนครสวรรค์
13 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ. ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8