ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวย สังข์สะอาด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ชาญณรงค์ บาลมงคล 6
3 ปิยะบุตร พฤกษานุบาล 4
4 ณรงค์ อยู่ถนอม 2
5 ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ 2
6 ประเสริฐ รังสีโสภณอาภรณ์ 2
7 เอกรินทร์ พงศ์พีรพัฒน์ 2
8 สำรวย สังข์สะอาด 2
9 คมสัน เพ็ชรรักษ์ 1
10 วิชัย วรรธนะโสภณ 1
11 สมพันธ์ อำพาวัน 1
12 วรา จูห้อง 1
13 วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา 1
14 วิชัย เตยวงศ์ศักดิ์ 1
15 เอกชัย ลีลารัศมี 1
16 เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ 1
17 นรเศรษฐ พัฒนเดช 1
18 ปรีชา คุ้มครอง 1
19 บุญเรือง มะรังศรี 1
20 โตมร สุนทรนภา 1
21 ณรงค์ชัย ลิ่มเศรษฐกานต์ 1
22 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
23 ไพศาล จิรานันตรัตน์ 1
24 ธวัชชัย พิชิตชัยกุล 1
25 มนตรี ไทยมานะ 1
26 สุรินทร์ นาคะวิวัฒน์ 1
27 จรัสศรี ลอประยูร 1
28 ณรงค์ อยู่ถนอม 1
29 บุญชัย เตชะอำนาจ 1
30 ณรงค์ ทองฉิม 1
31 อังกูร วงษ์ภักดี 1
32 นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 1
33 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
34 ทับทิม อ่างแก้ว 1
35 นุชากร ภูมิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 6
2 2547 1
3 2546 1
4 2545 5
5 2544 9
6 2542 2
7 2541 5
8 2539 3
9 2538 3
10 2536 1
11 2535 1
12 2534 1
13 2533 2
14 2531 2
15 2530 1
16 2529 2
17 2525 2
18 2524 1
19 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การออกแบบสร้างลูกถ้วยแขวนคอตันชั้นเดียว
2 การคำนวณและออกแบบสร้างชีลด์ป้องกันสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำ
3 การศึกษาและวิจัยปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในประเทศไทย
4 การศึกษาวิจัยสวิตชิ่งเสิร์จในระบบ 24 kV ขณะเปิดปิดสวิตซ์ตัดตอน
5 การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
6 เครื่องวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2547
7 การออกแบบสร้างลูกถ้วยแขวนคอตันชั้นเดียว
ปี พ.ศ. 2546
8 การออกแบบสร้างลูกถ้วยแขวนคอตันชั้นเดียว
ปี พ.ศ. 2545
9 การวัดแรงดันเสิร์จฟ้าผ่าในระบบสายส่ง 230 เควี ด้วยโวลเตจดิไวเดอร์
10 เครื่องวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
11 การพัฒนาออกแบบสร้างโวลเตจดิไวเดอร์สำหรับวัดแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชัน
12 การคำนวณและออกแบบสร้างชีลด์ป้องกันสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำ
13 เครื่องวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
14 การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง
15 การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
16 ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์
17 การคำนวณและออกแบบสร้างชีลด์ป้องกันสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำ
18 การศึกษาและวิจัยปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในประเทศไทย
19 การศึกษาและวิจัยปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในประเทศไทย
20 ผลของแรงดันเกินอิมพัลส์หน้าคลื่นชันต่อลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน
21 การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
22 การศึกษาวิจัยสวิตซิ่งเสิร์จในระบบ 24kV ขณะเปิดปิดสวิตซ์ตัดตอน
ปี พ.ศ. 2542
23 การศึกษาวิจัยสวิตชิ่งเสิร์จในระบบ 24 kV ขณะเปิดปิดสวิตซ์ตัดตอน
24 การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2541
25 ผลกระทบของแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชันต่อลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน
26 ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวนเปรอะเปื้อน
27 การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า
28 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ 1000 กิโลโวลต์
29 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ 1000 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2539
30 ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง
31 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 KV 30 KJ
32 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 1000 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2538
33 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน
34 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 KV 30 KJ
35 การคำนวณหาความเครียดสนามไฟฟ้าบนผิวฉนวนลูกถ้วยพอร์ซเลน ด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
ปี พ.ศ. 2536
36 การทดสอบแรงดันสูงอิมพัลส์แบบอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์
ปี พ.ศ. 2535
37 ผลของรูปคลื่นแรงดันต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน
ปี พ.ศ. 2534
38 การพัฒนาเครื่องนับฟ้าผ่าแบบซีเกร
ปี พ.ศ. 2533
39 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 400 กิโลโวลต์ แบบตัวเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง
40 เครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ปี พ.ศ. 2531
41 การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ
42 หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA
ปี พ.ศ. 2530
43 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 400 กิโลโวลต์ แบบตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2529
44 การศึกษาตัวไดอิเล็กตริกชนิดเซรามิกส์ที่ใช้ทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า
45 การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบ 100 kV 10 kVA ใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวน
ปี พ.ศ. 2525
46 การวัดแรงดันคลื่นรบกวนวิทยุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
47 การออกแบบและสร้างมัลติเปิลช็อบปิ้งแกปขนาด 400 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2524
48 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 300 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2523
49 การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน