ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวย สังข์สะอาด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ชาญณรงค์ บาลมงคล 6
3 ปิยะบุตร พฤกษานุบาล 4
4 ประเสริฐ รังสีโสภณอาภรณ์ 2
5 สำรวย สังข์สะอาด 2
6 ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ 2
7 ณรงค์ อยู่ถนอม 2
8 เอกรินทร์ พงศ์พีรพัฒน์ 2
9 ณรงค์ ทองฉิม 1
10 อังกูร วงษ์ภักดี 1
11 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
12 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
13 นุชากร ภูมิวัฒน์ 1
14 นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 1
15 วิชัย เตยวงศ์ศักดิ์ 1
16 คมสัน เพ็ชรรักษ์ 1
17 วิชัย วรรธนะโสภณ 1
18 ทับทิม อ่างแก้ว 1
19 สมพันธ์ อำพาวัน 1
20 วรา จูห้อง 1
21 ปรีชา คุ้มครอง 1
22 มนตรี ไทยมานะ 1
23 บุญเรือง มะรังศรี 1
24 เอกชัย ลีลารัศมี 1
25 โตมร สุนทรนภา 1
26 ณรงค์ชัย ลิ่มเศรษฐกานต์ 1
27 วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา 1
28 เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ 1
29 นรเศรษฐ พัฒนเดช 1
30 ธวัชชัย พิชิตชัยกุล 1
31 ณรงค์ อยู่ถนอม 1
32 ไพศาล จิรานันตรัตน์ 1
33 สุรินทร์ นาคะวิวัฒน์ 1
34 จรัสศรี ลอประยูร 1
35 บุญชัย เตชะอำนาจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2545 4
3 2544 7
4 2541 3
5 2539 2
6 2538 2
7 2536 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2533 2
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 2
14 2525 2
15 2524 1
16 2523 1
17 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบสร้างลูกถ้วยแขวนคอตันชั้นเดียว
ปี พ.ศ. 2545
2 การวัดแรงดันเสิร์จฟ้าผ่าในระบบสายส่ง 230 เควี ด้วยโวลเตจดิไวเดอร์
3 การพัฒนาออกแบบสร้างโวลเตจดิไวเดอร์สำหรับวัดแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชัน
4 การคำนวณและออกแบบสร้างชีลด์ป้องกันสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำ
5 เครื่องวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
6 การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง
7 การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
8 ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์
9 การศึกษาและวิจัยปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในประเทศไทย
10 ผลของแรงดันเกินอิมพัลส์หน้าคลื่นชันต่อลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน
11 การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
12 การศึกษาวิจัยสวิตซิ่งเสิร์จในระบบ 24kV ขณะเปิดปิดสวิตซ์ตัดตอน
ปี พ.ศ. 2541
13 ผลกระทบของแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชันต่อลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน
14 ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวนเปรอะเปื้อน
15 การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
16 ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง
17 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 1000 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2538
18 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน
19 การคำนวณหาความเครียดสนามไฟฟ้าบนผิวฉนวนลูกถ้วยพอร์ซเลน ด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
ปี พ.ศ. 2536
20 การทดสอบแรงดันสูงอิมพัลส์แบบอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์
ปี พ.ศ. 2535
21 ผลของรูปคลื่นแรงดันต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน
ปี พ.ศ. 2534
22 การพัฒนาเครื่องนับฟ้าผ่าแบบซีเกร
ปี พ.ศ. 2533
23 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 400 กิโลโวลต์ แบบตัวเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง
24 เครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ปี พ.ศ. 2531
25 การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ
26 หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA
ปี พ.ศ. 2530
27 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 400 กิโลโวลต์ แบบตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2529
28 การศึกษาตัวไดอิเล็กตริกชนิดเซรามิกส์ที่ใช้ทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า
29 การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบ 100 kV 10 kVA ใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวน
ปี พ.ศ. 2525
30 การวัดแรงดันคลื่นรบกวนวิทยุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
31 การออกแบบและสร้างมัลติเปิลช็อบปิ้งแกปขนาด 400 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2524
32 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 300 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2523
33 การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน