ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประชุมเชิงปฎิบัติการ สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
2 รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน
3 ความรู้ท้องถิ่น วัฒนธรรมสุขภาพกับสังคมอาเซียน
4 แนวรบสุขภาพ : พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน
5 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
6 แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 R2R เมื่อยามน้ำนอง (มองโจทย์ R2R ยามน้องน้ำมาเยือน)
ปี พ.ศ. 2554
8 วิจัยจากงานประจำ: ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
9 การอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550:กรอบแนวคิด พัฒนาการ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
10 สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
11 เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคน
12 สังคมปรนัยกับการวิจัยจากงานประจำ
13 สาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิ กับสุขภาพชุมชน บทเรียนความท้าทายและบริบทใหม่ของงานสุขภาพภาคประชาชน
14 กระบวนการของนวัตกรรม
15 ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย
16 การอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550: กรอบแนวคิด พัฒนาการ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2551
17 การวิจัยเชิงคุณภาพ การเรียนรู้จากงานประจำ
18 บทคัดย่อผลงาน R2R ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา
ปี พ.ศ. 2549
19 กรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข 16 กรณี
20 ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง : การสังเคราะห์ความรู้สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. 2548
21 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพ : ศึกษากรณีน้ำตาลระหว่างพ.ศ. 2504-2539
22 วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
23 คู่มือทางสังคมและมานุษยวิทยาในงานบริการสุขภาพ
24 คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข
25 ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ
26 เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้
27 รายงานประจำปีสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(1 ธันวาคม 46-30 พฤศจิกายน 47