ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
4 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 สุรจิต สุนทรธรรม 5
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
11 รำไพ แก้ววิเชียร 4
12 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
14 วลัยพร พัชรนฤมล 4
15 วรรณี นิธิยานันท์ 3
16 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
17 ณภากุล โรจนสุภัค 3
18 ชูชัย ศรชำนิ 3
19 อำพล จินดาวัฒนะ 3
20 นภาพร วาณิชย์กุล 3
21 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
22 กฤช ลี่ทองอิน 3
23 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
24 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
25 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
26 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
27 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
28 ภูษิต ประคองสาย 3
29 Health Insurance System Research Office 3
30 หทัยชนก สุมาลี 2
31 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
32 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
33 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
34 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
35 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
36 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
37 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
39 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
40 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
41 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
42 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
43 ชมรมแพทย์ชนบท 2
44 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
45 Swansea university 2
46 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
48 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
49 David Hughes 2
50 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
51 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
52 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
53 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
54 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
55 ศิริพร กัญชนะ 2
56 วรรณภา บำรุงเขต 2
57 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
58 Wannapha Bamrungkhet 2
59 Sutheerada Chimnoi 2
60 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
61 จิตปราณี วาศวิท 2
62 วันรพี สมณช้างเผือก 2
63 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
64 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
65 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
66 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
67 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
68 Phenkhae Lapying 2
69 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
70 ครรชิต สุขนาค 2
71 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
72 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
73 กิรณา แต้อารักษ์ 2
74 สงครามชัย ลีทองดี 2
75 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
76 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
77 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
78 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
79 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
80 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
81 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
82 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
83 อาณัติ วรรณศรี 1
84 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
85 สำนักงานประกันสังคม 1
86 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
87 Niphapan Suksir 1
88 พัชนี ธรรมวันนา 1
89 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
90 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
91 Weerasak putthasri 1
92 Kittinan Anakamanee 1
93 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
94 ชาฮีดา วิริยาทร 1
95 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
96 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
97 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
98 Thaworn Sakulpanit 1
99 ทวีศรี กรีทอง 1
100 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
101 ปัทมา ศิริเวช 1
102 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
103 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
104 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
106 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
107 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
108 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
111 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
112 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
113 Office of Health Assurrance 1
114 Kirana Tae-arruk 1
115 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
116 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
117 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
118 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
119 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
120 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
121 Ramphai Kaewwichian 1
122 กัญจนา ติษยาธิคม 1
123 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
124 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
125 แพร จิตตินันทน์ 1
126 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
127 กระทรวงสาธารณสุข 1
128 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
129 Health Systems Research Institute 1
130 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
131 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
132 Ponpisut Jongudomsuk 1
133 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
134 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
135 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
137 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
138 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
139 Samrit Srithamrongsawats 1
140 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
141 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
142 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
143 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
144 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
146 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
147 อังสุมาลี ผลภาค 1
148 กรมการประกันภัย 1
149 เทียม อังสาชน 1
150 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
151 รัชนี สรรเสริญ 1
152 ชูฉัตร ประมูลผล 1
153 วิชัย เอกพลากร 1
154 National Health System Reform Office 1
155 Natitonal Health Security Office 1
156 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
157 Thai Health Promotion Foundation 1
158 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
159 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
160 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
161 สุชาติ สรณสถาพร 1
162 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)