ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
4 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
5 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
7 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
8 สุรจิต สุนทรธรรม 5
9 วลัยพร พัชรนฤมล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
12 ไม่มีข้อมูล 4
13 รำไพ แก้ววิเชียร 4
14 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
15 กฤช ลี่ทองอิน 3
16 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
17 ชูชัย ศรชำนิ 3
18 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
19 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
20 ณภากุล โรจนสุภัค 3
21 อำพล จินดาวัฒนะ 3
22 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
23 ภูษิต ประคองสาย 3
24 วรรณี นิธิยานันท์ 3
25 Health Insurance System Research Office 3
26 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
27 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
28 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
29 นภาพร วาณิชย์กุล 3
30 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
33 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
34 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
35 หทัยชนก สุมาลี 2
36 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
37 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
38 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
39 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
40 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
41 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
42 ชมรมแพทย์ชนบท 2
43 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
44 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
45 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
46 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
47 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
48 ศิริพร กัญชนะ 2
49 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
50 David Hughes 2
51 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
52 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
53 Swansea university 2
54 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
55 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
56 กิรณา แต้อารักษ์ 2
57 Phenkhae Lapying 2
58 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
60 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
61 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
62 Sutheerada Chimnoi 2
63 วันรพี สมณช้างเผือก 2
64 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
65 จิตปราณี วาศวิท 2
66 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
67 Wannapha Bamrungkhet 2
68 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
69 วรรณภา บำรุงเขต 2
70 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
71 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
72 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
73 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
74 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
75 สงครามชัย ลีทองดี 2
76 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
77 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
78 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
79 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
80 ครรชิต สุขนาค 2
81 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
82 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
83 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
84 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
85 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
87 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
88 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
89 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
90 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
92 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
93 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
94 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
95 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
97 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
98 ปัทมา ศิริเวช 1
99 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
100 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
101 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
102 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
103 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
104 Health Systems Research Institute 1
105 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
106 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
107 Natitonal Health Security Office 1
108 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
109 Thai Health Promotion Foundation 1
110 National Health System Reform Office 1
111 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
112 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
113 Ponpisut Jongudomsuk 1
114 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
115 Samrit Srithamrongsawats 1
116 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
117 แพร จิตตินันทน์ 1
118 กระทรวงสาธารณสุข 1
119 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
120 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
121 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
122 สำนักงานประกันสังคม 1
123 เทียม อังสาชน 1
124 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
125 รัชนี สรรเสริญ 1
126 กรมการประกันภัย 1
127 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
128 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
129 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
130 Kittinan Anakamanee 1
131 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
132 อังสุมาลี ผลภาค 1
133 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
134 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
135 กัญจนา ติษยาธิคม 1
136 สุชาติ สรณสถาพร 1
137 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
138 วิชัย เอกพลากร 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
140 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
141 ชูฉัตร ประมูลผล 1
142 Weerasak putthasri 1
143 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
144 ชาฮีดา วิริยาทร 1
145 Niphapan Suksir 1
146 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
147 Ramphai Kaewwichian 1
148 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
149 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
150 Office of Health Assurrance 1
151 Kirana Tae-arruk 1
152 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
153 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
154 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
155 Thaworn Sakulpanit 1
156 ทวีศรี กรีทอง 1
157 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
158 พัชนี ธรรมวันนา 1
159 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
160 อาณัติ วรรณศรี 1
161 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
162 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)