ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
3 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
4 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 สุรจิต สุนทรธรรม 5
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
9 วลัยพร พัชรนฤมล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
12 ไม่มีข้อมูล 4
13 รำไพ แก้ววิเชียร 4
14 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
15 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
16 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
17 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
18 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
20 อำพล จินดาวัฒนะ 3
21 ภูษิต ประคองสาย 3
22 Health Insurance System Research Office 3
23 นภาพร วาณิชย์กุล 3
24 ชูชัย ศรชำนิ 3
25 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
26 วรรณี นิธิยานันท์ 3
27 กฤช ลี่ทองอิน 3
28 ณภากุล โรจนสุภัค 3
29 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
30 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
31 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
32 ชมรมแพทย์ชนบท 2
33 Swansea university 2
34 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
35 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
36 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
38 ศิริพร กัญชนะ 2
39 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
40 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
41 David Hughes 2
42 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
43 Wannapha Bamrungkhet 2
44 วรรณภา บำรุงเขต 2
45 Sutheerada Chimnoi 2
46 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
47 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
48 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
49 จิตปราณี วาศวิท 2
50 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
51 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
52 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
53 วันรพี สมณช้างเผือก 2
54 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
55 Phenkhae Lapying 2
56 ครรชิต สุขนาค 2
57 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
58 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
59 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
60 สงครามชัย ลีทองดี 2
61 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
62 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
63 กิรณา แต้อารักษ์ 2
64 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
65 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
66 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
67 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
68 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
69 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
70 หทัยชนก สุมาลี 2
71 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
72 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
74 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
75 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
76 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
77 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
78 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
79 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
80 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
82 Health Systems Research Institute 1
83 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
84 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
85 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
86 National Health System Reform Office 1
87 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
88 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
89 Thai Health Promotion Foundation 1
90 Natitonal Health Security Office 1
91 แพร จิตตินันทน์ 1
92 Ponpisut Jongudomsuk 1
93 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
94 สุชาติ สรณสถาพร 1
95 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
96 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
97 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
98 กระทรวงสาธารณสุข 1
99 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
100 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
101 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
102 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
103 Samrit Srithamrongsawats 1
104 เทียม อังสาชน 1
105 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
106 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
107 Kittinan Anakamanee 1
108 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
109 Weerasak putthasri 1
110 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
111 รัชนี สรรเสริญ 1
112 กรมการประกันภัย 1
113 วิชัย เอกพลากร 1
114 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
115 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
116 ชูฉัตร ประมูลผล 1
117 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
118 อังสุมาลี ผลภาค 1
119 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
121 กัญจนา ติษยาธิคม 1
122 ปัทมา ศิริเวช 1
123 ชาฮีดา วิริยาทร 1
124 Niphapan Suksir 1
125 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
126 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
127 Ramphai Kaewwichian 1
128 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
129 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
130 Office of Health Assurrance 1
131 Kirana Tae-arruk 1
132 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
133 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
134 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
135 Thaworn Sakulpanit 1
136 ทวีศรี กรีทอง 1
137 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
138 พัชนี ธรรมวันนา 1
139 อาณัติ วรรณศรี 1
140 สำนักงานประกันสังคม 1
141 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
142 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
143 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
144 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
145 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
148 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
149 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
150 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
151 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
152 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
153 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
154 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
155 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
156 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
157 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
159 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
160 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
161 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
162 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)