ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 5
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
4 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
5 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
8 สุรจิต สุนทรธรรม 4
9 รำไพ แก้ววิเชียร 3
10 ไม่มีข้อมูล 3
11 นิภาพรรณ สุขศิริ 3
12 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
13 วลัยพร พัชรนฤมล 3
14 ประทีป ธนกิจเจริญ 3
15 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
16 นภาพร วาณิชย์กุล 2
17 กิรณา แต้อารักษ์ 2
18 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
19 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
20 ณภากุล โรจนสุภัค 2
21 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
22 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
23 วรรณี นิธิยานันท์ 2
24 กฤช ลี่ทองอิน 2
25 ชูชัย ศรชำนิ 2
26 อำพล จินดาวัฒนะ 2
27 Health Insurance System Research Office 2
28 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
29 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
30 ภูษิต ประคองสาย 2
31 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
32 จิตปราณี วาศวิท 2
33 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
34 ชาฮีดา วิริยาทร 1
35 Niphapan Suksir 1
36 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
37 Ramphai Kaewwichian 1
38 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
39 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
40 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
41 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
42 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
44 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
45 Kirana Tae-arruk 1
46 Office of Health Assurrance 1
47 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
48 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
49 Phenkhae Lapying 1
50 Kittinan Anakamanee 1
51 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
52 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
53 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
55 Sutheerada Chimnoi 1
56 Weerasak putthasri 1
57 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
59 สำนักงานประกันสังคม 1
60 พัชนี ธรรมวันนา 1
61 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
62 ทวีศรี กรีทอง 1
63 Thaworn Sakulpanit 1
64 อาณัติ วรรณศรี 1
65 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
66 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
67 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
68 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
71 สงครามชัย ลีทองดี 1
72 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
73 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
74 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
75 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 1
76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
77 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
78 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
79 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
80 หทัยชนก สุมาลี 1
81 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
82 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
83 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
85 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
86 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
87 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
88 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
89 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
90 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
91 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
92 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
93 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
94 ครรชิต สุขนาค 1
95 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
96 ปัทมา ศิริเวช 1
97 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
98 วันรพี สมณช้างเผือก 1
99 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
100 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
101 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
102 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
103 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
105 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
106 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
107 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
108 Ponpisut Jongudomsuk 1
109 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
110 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
111 Samrit Srithamrongsawats 1
112 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
113 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
114 ศิริพร กัญชนะ 1
115 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
117 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
118 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
119 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
120 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
121 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
122 David Hughes 1
123 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
124 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
126 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
127 Swansea university 1
128 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
129 ชมรมแพทย์ชนบท 1
130 แพร จิตตินันทน์ 1
131 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
133 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
134 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
135 ชูฉัตร ประมูลผล 1
136 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
137 วิชัย เอกพลากร 1
138 อังสุมาลี ผลภาค 1
139 กรมการประกันภัย 1
140 วรรณภา บำรุงเขต 1
141 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
142 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
143 เทียม อังสาชน 1
144 รัชนี สรรเสริญ 1
145 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
146 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
147 กัญจนา ติษยาธิคม 1
148 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
149 Health Systems Research Institute 1
150 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
151 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
152 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
153 กระทรวงสาธารณสุข 1
154 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
155 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
156 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
157 สุชาติ สรณสถาพร 1
158 Thai Health Promotion Foundation 1
159 National Health System Reform Office 1
160 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
161 Natitonal Health Security Office 1
162 Wannapha Bamrungkhet 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2555 6
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 7
7 2551 8
8 2550 1
9 2549 2
10 2547 4
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2556
3 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
4 P4P: Pay for Performance
5 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
6 ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค
ปี พ.ศ. 2555
7 10 ปีของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
8 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R
9 การพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพคนพิการในงานบริการปฐมภูมิ
10 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
11 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
12 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลลัพธ์การให้บริการกรณีไส้ติ่งอักเสบใน ๓ ระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย2552
15 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
16 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
17 ความแตกต่างในจำนวนวันนอนและการเข้ารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างระบบประกันสุขภาพ
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
19 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
20 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
21 IT/ICT ในการสร้างสุขภาพชุมชน
22 ทิศทางการพัฒนา และนโยบายสุขภาพกรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ
23 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
24 การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
25 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
26 เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2551
27 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านการบาดเจ็บภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellence Center) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
29 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
30 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
32 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
34 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542-2550
ปี พ.ศ. 2550
35 Evaluation of the Project Development of Gold Card Enrollment System : A Case Study in Phrae
ปี พ.ศ. 2549
36 การสร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์นอกกระแสหลัก : การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
37 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 4 อนาคตและทิศทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
38 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
39 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 1 การดำเนินงานระดับนโยบาย วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
40 การบริหารระบบ (System administration)
41 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2546
42 ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล