ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 5
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
4 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
5 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
8 สุรจิต สุนทรธรรม 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ประทีป ธนกิจเจริญ 3
11 รำไพ แก้ววิเชียร 3
12 นิภาพรรณ สุขศิริ 3
13 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
14 วลัยพร พัชรนฤมล 3
15 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
16 ณภากุล โรจนสุภัค 2
17 วรรณี นิธิยานันท์ 2
18 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
19 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
20 ชูชัย ศรชำนิ 2
21 อำพล จินดาวัฒนะ 2
22 นภาพร วาณิชย์กุล 2
23 กฤช ลี่ทองอิน 2
24 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
25 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
26 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
27 กิรณา แต้อารักษ์ 2
28 ภูษิต ประคองสาย 2
29 จิตปราณี วาศวิท 2
30 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
31 Health Insurance System Research Office 2
32 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
33 ครรชิต สุขนาค 1
34 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
35 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
36 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
37 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
38 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
39 ปัทมา ศิริเวช 1
40 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
41 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
42 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
43 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
45 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
46 สงครามชัย ลีทองดี 1
47 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
48 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
49 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
51 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
52 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
53 Office of Health Assurrance 1
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 Kirana Tae-arruk 1
56 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
58 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
60 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
61 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
62 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
63 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
64 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
65 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
66 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
67 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
68 ศิริพร กัญชนะ 1
69 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
71 ชมรมแพทย์ชนบท 1
72 Swansea university 1
73 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
74 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
75 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
76 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
77 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
78 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
79 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
80 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
82 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
83 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
84 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 1
85 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
86 หทัยชนก สุมาลี 1
87 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
88 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
89 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
90 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
91 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
92 David Hughes 1
93 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
94 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
95 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
96 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
97 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
98 Weerasak putthasri 1
99 Thai Health Promotion Foundation 1
100 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
101 สุชาติ สรณสถาพร 1
102 National Health System Reform Office 1
103 Natitonal Health Security Office 1
104 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
105 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
106 กัญจนา ติษยาธิคม 1
107 วันรพี สมณช้างเผือก 1
108 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
110 ชูฉัตร ประมูลผล 1
111 วิชัย เอกพลากร 1
112 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
113 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
114 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
115 Health Systems Research Institute 1
116 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
117 Ponpisut Jongudomsuk 1
118 Samrit Srithamrongsawats 1
119 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
120 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
121 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
122 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
123 แพร จิตตินันทน์ 1
124 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
125 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
126 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
127 กระทรวงสาธารณสุข 1
128 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
129 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
130 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
131 อังสุมาลี ผลภาค 1
132 พัชนี ธรรมวันนา 1
133 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
134 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
135 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
136 ทวีศรี กรีทอง 1
137 Thaworn Sakulpanit 1
138 สำนักงานประกันสังคม 1
139 อาณัติ วรรณศรี 1
140 Niphapan Suksir 1
141 ชาฮีดา วิริยาทร 1
142 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
143 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
144 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
145 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
146 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
147 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
148 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
149 วรรณภา บำรุงเขต 1
150 เทียม อังสาชน 1
151 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
152 กรมการประกันภัย 1
153 รัชนี สรรเสริญ 1
154 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
155 Wannapha Bamrungkhet 1
156 Phenkhae Lapying 1
157 Kittinan Anakamanee 1
158 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
159 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
160 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
161 Sutheerada Chimnoi 1
162 Ramphai Kaewwichian 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2555 6
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 7
7 2551 8
8 2550 1
9 2549 2
10 2547 4
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2556
3 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
4 P4P: Pay for Performance
5 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
6 ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค
ปี พ.ศ. 2555
7 10 ปีของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
8 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R
9 การพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพคนพิการในงานบริการปฐมภูมิ
10 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
11 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
12 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลลัพธ์การให้บริการกรณีไส้ติ่งอักเสบใน ๓ ระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย2552
15 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
16 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
17 ความแตกต่างในจำนวนวันนอนและการเข้ารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างระบบประกันสุขภาพ
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
19 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
20 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
21 IT/ICT ในการสร้างสุขภาพชุมชน
22 ทิศทางการพัฒนา และนโยบายสุขภาพกรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ
23 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
24 การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
25 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
26 เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2551
27 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านการบาดเจ็บภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellence Center) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
29 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
30 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
32 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
34 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542-2550
ปี พ.ศ. 2550
35 Evaluation of the Project Development of Gold Card Enrollment System : A Case Study in Phrae
ปี พ.ศ. 2549
36 การสร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์นอกกระแสหลัก : การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
37 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 4 อนาคตและทิศทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
38 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
39 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 1 การดำเนินงานระดับนโยบาย วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
40 การบริหารระบบ (System administration)
41 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2546
42 ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล