ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 5
3 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
4 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
5 สุรจิต สุนทรธรรม 4
6 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
9 นิภาพรรณ สุขศิริ 3
10 รำไพ แก้ววิเชียร 3
11 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
12 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
13 ประทีป ธนกิจเจริญ 3
14 ไม่มีข้อมูล 3
15 วลัยพร พัชรนฤมล 3
16 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
17 Health Insurance System Research Office 2
18 ภูษิต ประคองสาย 2
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
20 นภาพร วาณิชย์กุล 2
21 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
22 จิตปราณี วาศวิท 2
23 กิรณา แต้อารักษ์ 2
24 วรรณี นิธิยานันท์ 2
25 ณภากุล โรจนสุภัค 2
26 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
27 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
28 ชูชัย ศรชำนิ 2
29 กฤช ลี่ทองอิน 2
30 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
31 อำพล จินดาวัฒนะ 2
32 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
33 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
34 ชูฉัตร ประมูลผล 1
35 วิชัย เอกพลากร 1
36 กัญจนา ติษยาธิคม 1
37 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
38 วันรพี สมณช้างเผือก 1
39 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
40 กรมการประกันภัย 1
41 เทียม อังสาชน 1
42 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
43 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
44 รัชนี สรรเสริญ 1
45 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
46 อังสุมาลี ผลภาค 1
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
48 Natitonal Health Security Office 1
49 กระทรวงสาธารณสุข 1
50 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
51 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
52 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
53 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
54 วรรณภา บำรุงเขต 1
55 แพร จิตตินันทน์ 1
56 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
57 Health Systems Research Institute 1
58 Thai Health Promotion Foundation 1
59 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
60 National Health System Reform Office 1
61 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
62 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
63 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
64 สุชาติ สรณสถาพร 1
65 พัชนี ธรรมวันนา 1
66 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
67 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
68 Niphapan Suksir 1
69 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
70 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
71 สำนักงานประกันสังคม 1
72 อาณัติ วรรณศรี 1
73 ชาฮีดา วิริยาทร 1
74 Ramphai Kaewwichian 1
75 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
77 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
78 Office of Health Assurrance 1
79 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
80 Kirana Tae-arruk 1
81 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
82 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
83 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
84 Phenkhae Lapying 1
85 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
86 Sutheerada Chimnoi 1
87 Wannapha Bamrungkhet 1
88 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
89 Kittinan Anakamanee 1
90 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
91 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
92 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
93 Thaworn Sakulpanit 1
94 ทวีศรี กรีทอง 1
95 Weerasak putthasri 1
96 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
97 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
98 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
99 สงครามชัย ลีทองดี 1
100 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
102 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
103 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
104 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
105 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
106 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
107 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
108 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
109 หทัยชนก สุมาลี 1
110 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
111 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
112 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
113 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
115 ครรชิต สุขนาค 1
116 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
117 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
118 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
120 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
121 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
122 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
123 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
124 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
125 ปัทมา ศิริเวช 1
126 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
127 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
128 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
130 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
131 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
132 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
133 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
134 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
136 ศิริพร กัญชนะ 1
137 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
138 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
139 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
140 Samrit Srithamrongsawats 1
141 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
142 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
143 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
144 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
145 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
146 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
148 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
149 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
150 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
151 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
152 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 1
153 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
154 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
155 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
156 Swansea university 1
157 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
158 ชมรมแพทย์ชนบท 1
159 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
160 David Hughes 1
161 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
162 Ponpisut Jongudomsuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2555 6
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 7
7 2551 8
8 2550 1
9 2549 2
10 2547 4
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2556
3 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
4 P4P: Pay for Performance
5 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
6 ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค
ปี พ.ศ. 2555
7 10 ปีของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
8 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R
9 การพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพคนพิการในงานบริการปฐมภูมิ
10 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
11 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
12 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลลัพธ์การให้บริการกรณีไส้ติ่งอักเสบใน ๓ ระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย2552
15 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
16 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
17 ความแตกต่างในจำนวนวันนอนและการเข้ารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างระบบประกันสุขภาพ
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
19 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
20 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
21 IT/ICT ในการสร้างสุขภาพชุมชน
22 ทิศทางการพัฒนา และนโยบายสุขภาพกรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ
23 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
24 การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
25 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
26 เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2551
27 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านการบาดเจ็บภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellence Center) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
29 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
30 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
32 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
34 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542-2550
ปี พ.ศ. 2550
35 Evaluation of the Project Development of Gold Card Enrollment System : A Case Study in Phrae
ปี พ.ศ. 2549
36 การสร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์นอกกระแสหลัก : การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
37 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 4 อนาคตและทิศทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
38 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
39 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 1 การดำเนินงานระดับนโยบาย วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
40 การบริหารระบบ (System administration)
41 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2546
42 ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล