ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
3 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
4 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 สุรจิต สุนทรธรรม 5
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
9 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
10 รำไพ แก้ววิเชียร 4
11 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
12 วลัยพร พัชรนฤมล 4
13 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
14 ไม่มีข้อมูล 4
15 Health Insurance System Research Office 3
16 ภูษิต ประคองสาย 3
17 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
18 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
19 วรรณี นิธิยานันท์ 3
20 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
21 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
22 นภาพร วาณิชย์กุล 3
23 ณภากุล โรจนสุภัค 3
24 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
25 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
26 กฤช ลี่ทองอิน 3
27 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
28 ชูชัย ศรชำนิ 3
29 อำพล จินดาวัฒนะ 3
30 ชมรมแพทย์ชนบท 2
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
32 Swansea university 2
33 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
34 ศิริพร กัญชนะ 2
35 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
36 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
37 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
38 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
39 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
40 David Hughes 2
41 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
42 วันรพี สมณช้างเผือก 2
43 Sutheerada Chimnoi 2
44 Wannapha Bamrungkhet 2
45 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
46 Phenkhae Lapying 2
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
48 วรรณภา บำรุงเขต 2
49 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
50 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
51 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
52 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
53 จิตปราณี วาศวิท 2
54 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
55 กิรณา แต้อารักษ์ 2
56 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
57 ครรชิต สุขนาค 2
58 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
59 สงครามชัย ลีทองดี 2
60 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
61 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
62 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
64 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
65 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
66 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
67 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
69 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
70 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
71 หทัยชนก สุมาลี 2
72 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
73 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
74 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
75 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
76 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
77 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
78 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
79 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
80 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
82 รัชนี สรรเสริญ 1
83 เทียม อังสาชน 1
84 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
85 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
86 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
87 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
88 กรมการประกันภัย 1
89 Kittinan Anakamanee 1
90 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
91 วิชัย เอกพลากร 1
92 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
93 กัญจนา ติษยาธิคม 1
94 Weerasak putthasri 1
95 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
96 ชูฉัตร ประมูลผล 1
97 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
99 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
100 อังสุมาลี ผลภาค 1
101 Niphapan Suksir 1
102 ชาฮีดา วิริยาทร 1
103 สุชาติ สรณสถาพร 1
104 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
105 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
106 Ramphai Kaewwichian 1
107 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
108 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
109 Office of Health Assurrance 1
110 Kirana Tae-arruk 1
111 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
112 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
113 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
114 Thaworn Sakulpanit 1
115 ทวีศรี กรีทอง 1
116 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
117 พัชนี ธรรมวันนา 1
118 อาณัติ วรรณศรี 1
119 สำนักงานประกันสังคม 1
120 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
121 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
122 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
123 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
124 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
125 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
126 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
127 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
128 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
129 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
130 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
131 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
132 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
133 ปัทมา ศิริเวช 1
134 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
135 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
136 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
137 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
138 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
139 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
141 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
142 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
143 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
144 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
145 Health Systems Research Institute 1
146 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
147 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
148 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
149 Thai Health Promotion Foundation 1
150 National Health System Reform Office 1
151 Natitonal Health Security Office 1
152 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
153 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
154 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
155 Samrit Srithamrongsawats 1
156 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
157 Ponpisut Jongudomsuk 1
158 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
159 กระทรวงสาธารณสุข 1
160 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
161 แพร จิตตินันทน์ 1
162 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)