ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พฤกษา บุกบุญ 6
2 ทัศนีย์ ญาณะ 5
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 5
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 3
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
8 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 2
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
11 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
12 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
13 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
14 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
15 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
16 สิรินาฏ นิภาพร 1
17 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
18 วัชริน สินธวานนท์ 1
19 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
20 กฤษณา คำมูล 1
21 กันยา บุญธรรม 1
22 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
23 สตางค์ ศุภผล 1
24 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
25 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
27 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
28 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
29 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
30 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
31 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
32 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
33 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
34 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 3
3 2553 5
4 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 สถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ปี2554
2 การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพชุมชน
3 สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล
4 สรุปประชุม เรื่อง R2R เครือข่ายสาธารณสุขท้องถิ่น
5 บทเรียนจากพื้นที่ปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือประเมินระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
6 การขับเคลื่อนชุมชน :เครื่องมือ และวิธีจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
7 การติดตามประเมินผลนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
8 สังเคราะห์ประสบการณ์ ความรู้ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาระบบดูแลประชากร โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
9 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
10 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
11 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
12 ผลการดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการ “12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
13 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
14 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ