ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พฤกษา บุกบุญ 8
2 ทัศนีย์ ญาณะ 6
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
5 ไม่มีข้อมูล 5
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 3
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
8 วัชริน สินธวานนท์ 2
9 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 2
10 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
11 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
12 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
13 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
14 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
16 สตางค์ ศุภผล 1
17 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
19 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
20 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
21 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
22 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
23 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
24 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
25 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
26 สิรินาฏ นิภาพร 1
27 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
28 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
29 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
30 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
31 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
32 กฤษณา คำมูล 1
33 กันยา บุญธรรม 1
34 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 543 14