ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ถาวร สกุลพาณิชย์ 5
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
4 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 2
5 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
7 พัชนี ธรรมวันนา 2
8 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
9 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
10 David Hughes 1
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
12 Swansea university 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
14 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
15 สมชัย จิตสุชน 1
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
17 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
18 หทัยชนก สุมาลี 1
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
20 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
22 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
24 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
25 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
27 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
28 อนู แน่นหนา 1
29 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
30 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
31 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
32 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
33 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 1
34 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
35 ไม่มีข้อมูล 1
36 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
38 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
39 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
40 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
42 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
43 อัญชลี จิตรักนที 1
44 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
45 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
47 limw0002@kku.ac.th 1
48 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
49 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
50 ศิริพา อุดมอักษร 1
51 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
52 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
53 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
54 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
55 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
56 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
58 สงครามชัย ลีทองดี 1
59 วลัยพร พัชรนฤมล 1
60 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
61 ภูษิต ประคองสาย 1
62 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
63 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
64 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
65 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
66 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
67 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
68 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
69 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
70 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
71 ครรชิต สุขนาค 1
72 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 1
5 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
2 การทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
3 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
4 การคลังสุขภาพสำหรับระบบบริการสุขภาพพึงประสงค์
5 ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
7 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
8 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง
9 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทย์ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนแพทย์
10 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ : เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันต้นทุน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2553
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ปี พ.ศ. 2551
12 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ