ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ถาวร สกุลพาณิชย์ 5
2 พัชนี ธรรมวันนา 2
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
4 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
5 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 2
6 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
7 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
8 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
9 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
13 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
14 ภูษิต ประคองสาย 1
15 หทัยชนก สุมาลี 1
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
18 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
19 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
20 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
21 วลัยพร พัชรนฤมล 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
23 สงครามชัย ลีทองดี 1
24 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
25 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
26 สมชัย จิตสุชน 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
28 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
29 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
30 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
33 Swansea university 1
34 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
37 ครรชิต สุขนาค 1
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
39 David Hughes 1
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
41 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
43 อนู แน่นหนา 1
44 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
45 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
46 ศิริพา อุดมอักษร 1
47 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
49 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
50 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
51 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
52 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
53 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
54 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
55 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 1
56 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
57 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
58 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
59 limw0002@kku.ac.th 1
60 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
61 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
62 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
63 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
64 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
65 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
66 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
67 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
68 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
69 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
70 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
71 อัญชลี จิตรักนที 1
72 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 1
5 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
2 การทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
3 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
4 การคลังสุขภาพสำหรับระบบบริการสุขภาพพึงประสงค์
5 ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
7 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
8 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง
9 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทย์ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนแพทย์
10 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ : เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันต้นทุน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2553
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ปี พ.ศ. 2551
12 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ