ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ถาวร สกุลพาณิชย์ 5
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
3 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
4 อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 2
5 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
6 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
7 พัชนี ธรรมวันนา 2
8 ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย 2
9 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 2
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
11 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
12 limw0002@kku.ac.th 1
13 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
15 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
16 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
18 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
19 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
20 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
21 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
22 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
24 อัญชลี จิตรักนที 1
25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
26 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
27 สมชาย สุริยไกร 1
28 วลัยพร พัชรนฤมล 1
29 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
31 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
34 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
35 หทัยชนก สุมาลี 1
36 ภูษิต ประคองสาย 1
37 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
38 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
39 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
40 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
41 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
42 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
44 สงครามชัย ลีทองดี 1
45 ครรชิต สุขนาค 1
46 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
47 อังคนา แสงนภากาศ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
49 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
50 สมชัย จิตสุชน 1
51 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
54 Swansea university 1
55 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
58 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
59 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
60 David Hughes 1
61 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
62 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
63 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
64 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
65 พัฒนาวิไล อินไหม 1
66 อนู แน่นหนา 1
67 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
68 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
69 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
70 ศิริพา อุดมอักษร 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
72 พงศา พรชัยวิเศษกุล 1
73 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
74 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
75 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
76 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 1
77 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
78 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
79 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 1
5 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
2 การทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
3 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
4 การคลังสุขภาพสำหรับระบบบริการสุขภาพพึงประสงค์
5 ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
7 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
8 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง
9 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทย์ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนแพทย์
10 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ : เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันต้นทุน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2553
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ปี พ.ศ. 2551
12 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ