ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 7
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 6
4 พัฒนาวิไล อินใหม 6
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
6 Health Insurance System Research Office 5
7 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
8 วรรณภา บำรุงเขต 4
9 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
15 อาณัติ วรรณศรี 3
16 สงครามชัย ลีทองดี 3
17 รัชนี สรรเสริญ 3
18 สำนักงานประกันสังคม 3
19 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
20 อังสุมาลี ผลภาค 3
21 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
22 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
23 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
24 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
25 ไม่มีข้อมูล 2
26 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
27 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
28 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
30 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
31 ทัศนีย์ ญาณะ 2
32 มุกดา สำนวนกลาง 2
33 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
34 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
36 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
37 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
38 Sutheerada Chimnoi 2
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
40 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
42 Wannapha Bamrungkhet 2
43 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
44 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
45 Chulaporn Limwattananon 2
46 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
47 สุพินดา สาทรกิจ 1
48 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
49 ทวีศรี กรีทอง 1
50 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
51 ครรชิต สุขนาค 1
52 จิตปราณี วาศวิท 1
53 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
54 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
55 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
56 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
57 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
58 เทียม อังสาชน 1
59 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
60 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
61 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
62 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
63 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
64 ผลิดา ภูธรใจ 1
65 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
66 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
67 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
68 Kwanjai Amnatsatsue 1
69 International Health Policy Program, Thailand 1
70 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
71 สิรินาฏ นิภาพร 1
72 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 แพรว เอี่ยมน้อย 1
76 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
77 ชาฮีดา วิริยาทร 1
78 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
79 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
80 Siriphan Sasat 1
81 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
82 จเร วิชาไทย 1
83 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
84 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
85 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
87 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
88 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
89 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
90 Onanong Waleekhachonloet 1
91 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
92 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
94 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
95 กรมอนามัย 1
96 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
97 Sinchai Torwatanakitkul 1
98 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
99 แพร จิตตินันทน์ 1
100 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
101 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
102 ประไพร อุตมา 1
103 Patchanee Thamwanna 1
104 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
105 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
106 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
107 ธัญธิตา วิสัยจร 1
108 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
109 ธนภร ชัยจิต 1
110 เชิดชัย สุนทรภาส 1
111 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
112 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
113 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
114 สรพงษ์ วิชกูล 1
115 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
116 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
117 Pornpit Silkavute 1
118 Thananan Rattanachotphanit 1
119 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
120 วิชัย เอกพลากร 1
121 พิมประภา กิจวิธี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2552 1
5 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
4 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคและปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลศูนย์ในประเทศไทย
5 รายงานสถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
6 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ