ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 7
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 6
4 พัฒนาวิไล อินใหม 6
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
6 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
7 Health Insurance System Research Office 5
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
9 วรรณภา บำรุงเขต 4
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
13 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
14 อังสุมาลี ผลภาค 3
15 รัชนี สรรเสริญ 3
16 อาณัติ วรรณศรี 3
17 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
19 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
20 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
21 สงครามชัย ลีทองดี 3
22 สำนักงานประกันสังคม 3
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
24 Chulaporn Limwattananon 2
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
27 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
28 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
29 Sutheerada Chimnoi 2
30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
31 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
32 Wannapha Bamrungkhet 2
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
34 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
35 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
36 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
37 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
38 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
39 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
40 ไม่มีข้อมูล 2
41 มุกดา สำนวนกลาง 2
42 ทัศนีย์ ญาณะ 2
43 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
44 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
45 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
46 Patchanee Thamwanna 1
47 ประไพร อุตมา 1
48 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
49 สรพงษ์ วิชกูล 1
50 Thananan Rattanachotphanit 1
51 Onanong Waleekhachonloet 1
52 Pornpit Silkavute 1
53 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
54 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
55 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
56 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
57 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
59 วิชัย เอกพลากร 1
60 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
61 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
62 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
64 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
65 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
66 เทียม อังสาชน 1
67 สิรินาฏ นิภาพร 1
68 พิมประภา กิจวิธี 1
69 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
70 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
71 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
72 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
73 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
74 ธนภร ชัยจิต 1
75 เชิดชัย สุนทรภาส 1
76 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
77 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
78 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
79 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
80 ธัญธิตา วิสัยจร 1
81 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
82 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
83 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
84 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
85 จิตปราณี วาศวิท 1
86 ทวีศรี กรีทอง 1
87 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
88 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
89 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
90 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
91 ชาฮีดา วิริยาทร 1
92 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
93 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
94 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
95 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
96 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
97 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
98 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
99 ผลิดา ภูธรใจ 1
100 สุพินดา สาทรกิจ 1
101 ครรชิต สุขนาค 1
102 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
103 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
104 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
106 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
107 Sinchai Torwatanakitkul 1
108 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
109 แพร จิตตินันทน์ 1
110 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
111 กรมอนามัย 1
112 International Health Policy Program, Thailand 1
113 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
114 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
115 จเร วิชาไทย 1
116 Siriphan Sasat 1
117 แพรว เอี่ยมน้อย 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
119 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
120 Kwanjai Amnatsatsue 1
121 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2552 1
5 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
4 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคและปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลศูนย์ในประเทศไทย
5 รายงานสถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
6 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ