ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 7
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 6
4 พัฒนาวิไล อินใหม 6
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
6 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
7 Health Insurance System Research Office 5
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
9 วรรณภา บำรุงเขต 4
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
13 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
14 อังสุมาลี ผลภาค 3
15 รัชนี สรรเสริญ 3
16 อาณัติ วรรณศรี 3
17 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
19 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
20 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
21 สงครามชัย ลีทองดี 3
22 สำนักงานประกันสังคม 3
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
24 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
26 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
27 Wannapha Bamrungkhet 2
28 Chulaporn Limwattananon 2
29 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
31 ไม่มีข้อมูล 2
32 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
33 Sutheerada Chimnoi 2
34 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
35 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
36 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
37 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
39 มุกดา สำนวนกลาง 2
40 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
41 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
42 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
43 ทัศนีย์ ญาณะ 2
44 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
46 วิชัย เอกพลากร 1
47 Thananan Rattanachotphanit 1
48 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
49 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
50 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
51 Pornpit Silkavute 1
52 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
53 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
54 Onanong Waleekhachonloet 1
55 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
56 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
57 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
59 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
60 ประไพร อุตมา 1
61 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
62 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
63 Patchanee Thamwanna 1
64 สรพงษ์ วิชกูล 1
65 ธนภร ชัยจิต 1
66 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
67 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
68 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
69 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
70 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
71 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
72 ครรชิต สุขนาค 1
73 ผลิดา ภูธรใจ 1
74 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
75 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
76 เชิดชัย สุนทรภาส 1
77 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
78 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
79 พิมประภา กิจวิธี 1
80 สิรินาฏ นิภาพร 1
81 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
82 เทียม อังสาชน 1
83 ธัญธิตา วิสัยจร 1
84 จเร วิชาไทย 1
85 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
86 ชาฮีดา วิริยาทร 1
87 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
88 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
89 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
90 แพรว เอี่ยมน้อย 1
91 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
92 Siriphan Sasat 1
93 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
94 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
95 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
96 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
97 สุพินดา สาทรกิจ 1
98 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
99 ทวีศรี กรีทอง 1
100 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
101 จิตปราณี วาศวิท 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 Kwanjai Amnatsatsue 1
104 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
105 แพร จิตตินันทน์ 1
106 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
107 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
108 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
109 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
110 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
111 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
112 กรมอนามัย 1
113 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
114 International Health Policy Program, Thailand 1
115 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
116 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
117 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
119 Sinchai Torwatanakitkul 1
120 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
121 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2552 1
5 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
4 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคและปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลศูนย์ในประเทศไทย
5 รายงานสถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
6 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ