ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 6
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 5
3 พัฒนาวิไล อินใหม 5
4 สุธีรดา ฉิมน้อย 5
5 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
9 Health Insurance System Research Office 4
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
12 วรรณภา บำรุงเขต 3
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
14 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
15 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
17 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
18 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
19 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
20 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
21 ไม่มีข้อมูล 2
22 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
23 อาณัติ วรรณศรี 2
24 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
25 สำนักงานประกันสังคม 2
26 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
27 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
28 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
29 สงครามชัย ลีทองดี 2
30 Chulaporn Limwattananon 2
31 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
32 อังสุมาลี ผลภาค 2
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
34 รัชนี สรรเสริญ 2
35 เทียม อังสาชน 1
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
37 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
38 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
39 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
40 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
41 Sutheerada Chimnoi 1
42 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
43 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
44 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
45 ธนภร ชัยจิต 1
46 ธัญธิตา วิสัยจร 1
47 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
48 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
49 ผลิดา ภูธรใจ 1
50 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
51 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
52 สิรินาฏ นิภาพร 1
53 พิมประภา กิจวิธี 1
54 เชิดชัย สุนทรภาส 1
55 Wannapha Bamrungkhet 1
56 จเร วิชาไทย 1
57 Siriphan Sasat 1
58 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
59 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
60 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
61 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
62 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
63 Kwanjai Amnatsatsue 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
65 แพรว เอี่ยมน้อย 1
66 ชาฮีดา วิริยาทร 1
67 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
68 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
69 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
70 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
71 สุพินดา สาทรกิจ 1
72 ทวีศรี กรีทอง 1
73 จิตปราณี วาศวิท 1
74 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
75 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
76 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
77 ครรชิต สุขนาค 1
78 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
80 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
81 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
82 Sinchai Torwatanakitkul 1
83 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
85 แพร จิตตินันทน์ 1
86 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
87 กรมอนามัย 1
88 ทัศนีย์ ญาณะ 1
89 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
90 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
91 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
92 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
93 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
94 International Health Policy Program, Thailand 1
95 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
96 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
98 มุกดา สำนวนกลาง 1
99 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
100 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
101 สรพงษ์ วิชกูล 1
102 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
103 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
104 Patchanee Thamwanna 1
105 Pornpit Silkavute 1
106 Thananan Rattanachotphanit 1
107 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
108 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
109 วิชัย เอกพลากร 1
110 ประไพร อุตมา 1
111 Onanong Waleekhachonloet 1
112 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
113 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
114 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
115 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
116 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
117 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
118 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
119 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
120 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
121 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 8
4 2555 6
5 2554 20
6 2553 4
7 2552 10
8 2551 3
9 2550 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
2 การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ
3 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2556
4 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
5 สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ
6 การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ : ประเด็นข้อขัดแย้ง
7 ประสบการณ์ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการรับบริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน
8 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
9 ผลกระทบของนโยบายการใช้บริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อระบบสุขภาพ
10 ศักยภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการกำกับโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา
11 การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 บทสังเคราะห์รายงานการประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555
13 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
14 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านยาเพื่อติดตามประเมินการสั่งใช้ยาและส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับโรงพยาบาล
15 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
16 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
17 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
18 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทย์ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนแพทย์
19 การประเมินทางคณิตศาสตร์การประกันภัย สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ....
20 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
22 สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
23 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
24 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
25 สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
26 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคและปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลศูนย์ในประเทศไทย
27 การดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีที่หนึ่ง พ.ศ. 2553
28 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายรวมและค่ายา (ต่อเนื่อง)
29 การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในระดับใบสั่งยาตามตัวชี้วัดที่กำหนดของโรงพยาบาลนำร่อง 34 แห่ง ในภาพรวม เปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2554
30 ผลสัมฤทธิ์การใช้บริการสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพของภาครัฐในอนาคต ในช่วงปี พ.ศ.2554-2564
31 รายงานสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
32 รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย
33 รายงานสถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
34 รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
35 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
36 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
37 ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลูโคซามีน
ปี พ.ศ. 2553
38 ผลการศึกษาการประเมินการบริหารจัดการการคลังเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) และการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการคลังสถานพยาบาลปฐมภูมิ
39 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
40 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
41 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
42 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
43 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
44 ผลการเรียนรู้การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต้นแบบที่ผ่านการอบรมแผนที่ยุทธศาสตร์
45 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
46 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
47 การพัฒนาข้อเสนอแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระยะที่ 2
48 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิเคราะห์การเงินการคลังของโรงพยาบาล (Hospital Financial Analysts, HFA) ปี 2552
49 ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
50 รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
51 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
52 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูงศูนย์มะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
53 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งเสริมการแข่งขันในระบบตลาด(Competitive market) หรือระบบการบริการภายใต้การจัดการภาครัฐเพื่อสังคม (Managed or socialized system)
54 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งเน้นสิทธิเพื่อประกันโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เป็นธรรม (Equitable access) หรือมุ่งการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ (Helping the poor)
ปี พ.ศ. 2550
55 ดัชนีชี้วัดเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพประชาชนไทย
56 Implications of the Universal Coverage Scheme on Health Service Delivery System in Thailand