ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงระบบติดตามทางเดินอนุภาคภายในหัววัดอลิซ เซิร์น
ปี พ.ศ. 2559
2 ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลการให้น้ำไร่มันสำปะหลังด้วยแบบจำลองระบบการชลประทาน
3 ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับจำลองระบบการชลประทานในไร่มันสำปะหลัง
4 ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 2 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับการให้น้ำในการผลิตมันสำปะหลัง
5 ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
6 การขึ้นรูปเส้นใยนาโนของพิลิเมอร์สามองค์ประกอบชนิดใหม่ของพอลิแลแลคไทด์/พอลิคาร์โพแลคโทน/เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเลทโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่ง
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดอุตรดิตถ์
8 โฟมย่อยสลายได้ของน้ำยางธรรมชาติ/แป้งเทอร์โมพลาสติก/เส้นใยไฟโปรอิน เหลือทิ้งจากรังไหม : การเตรียมและการหาคุณลักษณะ
ปี พ.ศ. 2552
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญทวีโชค
10 การนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาผลิตถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในการฟอกสีน้ำตาล
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว โรงสีธัญญผล
12 การลดปริมาณการใช้แก็สโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเตาย่างใส้แบบในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
13 การลดการสูญเสียและการแพร่กระจายแป้งทัลคัมสู่บรรยากาศ โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการพ่นแป้งของโรงงานผลิตยางในรถจักรยานและรถจักรยานยนต์
14 การหาค่ากัมมันตภาพทางแสงที่เหมาะสมในวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอล