ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 82
2 ภูษิต ประคองสาย 42
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 36
4 วลัยพร พัชรนฤมล 30
5 จิตปราณี วาศวิท 26
6 กัญจนา ติษยาธิคม 24
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 23
8 ไม่มีข้อมูล 15
9 ทักษพล ธรรมรังสี 14
10 หทัยชนก สุมาลี 13
11 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 13
12 วิชช์ เกษมทรัพย์ 11
13 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
15 จิรบูรณ์ โตสงวน 9
16 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 9
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 9
18 Phusit Prakongsai 7
19 International Health Policy Program 7
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
22 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
24 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
25 สิรินทร์ยา พูลเกิด 6
26 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5
27 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 5
28 จงกล เลิศเธียรดำรง 5
29 สุวรรณา มูเก็ม 5
30 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5
31 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 5
32 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 5
33 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
34 ถนอม สุภาพร 5
35 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
37 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
38 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
39 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
40 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
41 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 4
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
43 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
44 วงเดือน จินดาวัฒนะ 4
45 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
46 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
47 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 4
48 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
49 Walaiporn Patcharanarumol 4
50 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
51 กรมอนามัย 4
52 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
53 อรณัชชา เซ็นโส 3
54 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
55 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
56 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
57 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3
58 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
59 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
60 อัญชลี จิตรักนที 3
61 สมหญิง สายธนู 3
62 วัฒนีย์ เย็นจิตร 3
63 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
64 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
65 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
66 โรงพยาบาลสงฆ์ 3
67 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 3
68 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
69 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
70 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
71 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
72 Thanom Supaporn 2
73 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
74 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
75 ธัญธิตา วิสัยจร 2
76 Visanu Thamlikitkul 2
77 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 2
78 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 2
79 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
80 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
81 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
82 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
83 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
84 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
85 สุเมธ องค์วรรณดี 2
86 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
87 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
88 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
89 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
90 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2
91 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
92 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
93 บวร งามศิริอุดม 2
94 ชูจิตร นาชีวะ 2
95 สงครามชัย ทองดี 2
96 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
97 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
98 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
99 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
100 นิพรรณพร วรมงคล 2
101 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
102 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
103 ตวงรัตน์ โพธะ 2
104 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
106 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
107 ศิริพร กัญชนะ 2
108 Saowalak Hunnangkul 2
109 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
110 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
111 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
112 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
113 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
114 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
115 Nithima Sumpradit 2
116 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
117 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
118 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 2
119 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
120 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
121 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
122 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
123 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
124 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
125 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
126 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
127 อดุลย์ โมฮารา 2
128 อรทัย วลีวงศ์ 2
129 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
130 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
131 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
132 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
133 International Health Policy Program Thailand 2
134 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
135 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
136 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
137 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
138 สมสงวน อัษญคุณ 2
139 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
140 สุวรรณี วังกานต์ 2
141 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
142 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
143 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
144 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
145 David Hughes 2
146 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
147 สุทธิษา สมนา 2
148 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
149 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
150 Swansea university 2
151 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
152 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
153 จันทนา พัฒนเภสัช 2
154 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
155 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
156 ครรชิต สุขนาค 2
157 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
158 สงครามชัย ลีทองดี 2
159 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
160 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
161 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
162 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
163 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
164 โรงพยาบาลลำปาง 1
165 Jiruth Sriratanaban 1
166 Thunthita Wisaijohn 1
167 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
168 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
169 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
170 Weerasak putthasri 1
171 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
172 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
173 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
174 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
175 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
176 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
177 Krit Pongpirul 1
178 อนันต์ ทองทา 1
179 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
180 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
181 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
182 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
183 Chitpranee Vasvid 1
184 โครงการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย 1
185 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
186 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
187 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
188 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
189 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
190 Siriwan Pitayarangsarit 1
191 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
192 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
193 Rapeepong Suphanchaimat 1
194 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
195 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
196 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
197 Parinda Seneerattanaprayul 1
198 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
199 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
200 กัลยา อโณทยานนท์ 1
201 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
202 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
203 สุชาติ สรณสถาพร 1
204 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
205 พนิต มโนการ 1
206 ชูฉัตร ประมูลผล 1
207 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
208 กรมการประกันภัย 1
209 ฑิณกร โนรี 1
210 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
211 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
212 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
213 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
214 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
215 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
216 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
217 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
218 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
219 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
220 ประพนธ์ อางตระกูล 1
221 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
222 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
223 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
224 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
225 Thaksaphon Thamrangsri 1
226 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
227 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
228 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
229 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
230 สุรศักดิ์ สุนทร 1
231 Thailand Health Policy Program 1
232 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
233 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
234 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
235 นคร เปรมศรี 1
236 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
237 เฉวตสรร นามวาท 1
238 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
239 Artitaya Tiampriwan 1
240 Onsri Hinthamai 1
241 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
242 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
243 ทวีศรี กรีทอง 1
244 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
245 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
246 วันดี กริชอนันต์ 1
247 สำนักงานประกันสังคม 1
248 พัชนี ธรรมวันนา 1
249 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
250 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
251 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
252 Chitpranee Wasawit 1
253 The International Health Policy Program 1
254 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
255 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
256 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
257 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
258 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
259 Thinakorn Noree 1
260 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
261 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
262 ชัยเวช ธนไพศาล 1
263 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
264 ธำรง ตรรกวาทการ 1
265 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
266 ทวี รัตนชูเอก 1
267 ทวีสิน ตันประยูร 1
268 Chutima Akaleephan 1
269 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
270 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
271 อภิชาติ รอดสม 1
272 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
273 สถาบันพระบรมราชชนก 1
274 ลลิตยา กองคำ 1
275 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
276 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
277 วรางคณา วรราช 1
278 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 1
279 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
280 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1
281 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
282 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1
283 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
284 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
285 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
286 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
287 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
288 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
289 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
290 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
291 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
292 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
293 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
294 อินทิรา ยมาภัย 1
295 ชาฮีดา วิริยาทร 1
296 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
297 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
298 Pornpit Silkavute 1
299 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
300 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
301 Areewan Cheawchanwattana 1
302 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
303 Chulaporn Limwattananon 1
304 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 8
8 2548 4
9 2547 4
10 2546 5
11 2545 7
12 2544 1
13 543 135
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
3 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
5 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
6 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
7 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
8 การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ
9 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
10 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
11 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
12 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
13 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
14 ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ปี พ.ศ. 2552
15 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
16 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
17 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
18 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
19 ทำไมคนไทยถึงขี้เมา
20 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
21 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
22 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
23 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
24 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
27 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547
28 จากนโยบายสู่การปฏิบัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
29 แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร
30 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
31 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
32 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
33 ความปลอดภัยของผู้ป่วย
34 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
35 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
36 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
37 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
38 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
39 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
40 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
41 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
42 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
43 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
44 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
45 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน