ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 64
2 ภูษิต ประคองสาย 32
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 24
4 วลัยพร พัชรนฤมล 23
5 จิตปราณี วาศวิท 21
6 กัญจนา ติษยาธิคม 20
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 16
8 ไม่มีข้อมูล 11
9 หทัยชนก สุมาลี 9
10 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 9
11 ทักษพล ธรรมรังสี 9
12 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 8
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 7
15 วิชช์ เกษมทรัพย์ 7
16 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
17 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
18 สัญญา ศรีรัตนะ 6
19 Phusit Prakongsai 5
20 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 5
21 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 5
22 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 5
23 จิรบูรณ์ โตสงวน 5
24 จงกล เลิศเธียรดำรง 4
25 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
26 International Health Policy Program 4
27 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4
28 Walaiporn Patcharanarumol 4
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
30 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
31 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
32 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
33 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
34 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
36 สุวรรณา มูเก็ม 3
37 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
38 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
39 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
40 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3
41 สิรินทร์ยา พูลเกิด 3
42 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
43 ถนอม สุภาพร 3
44 วงเดือน จินดาวัฒนะ 3
45 วัฒนีย์ เย็นจิตร 3
46 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
47 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 3
48 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
49 โรงพยาบาลสงฆ์ 3
50 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
51 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
52 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
53 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
54 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
55 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
56 สุวิมล ฉกาจนโรดม 2
57 อัญชลี จิตรักนที 2
58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
59 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
60 International Health Policy Program Thailand 2
61 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
62 อรณัชชา เซ็นโส 2
63 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
64 ธัญธิตา วิสัยจร 2
65 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
66 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
67 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
68 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
69 สมสงวน อัษญคุณ 2
70 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
71 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
72 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
73 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
74 กรมอนามัย 2
75 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
76 อดุลย์ โมฮารา 2
77 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 2
78 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
79 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
80 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
81 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
82 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
83 สมหญิง สายธนู 2
84 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
85 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
86 David Hughes 1
87 วรางคณา วรราช 1
88 Swansea university 1
89 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
90 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
91 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
92 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
93 ลลิตยา กองคำ 1
94 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
95 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
96 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
97 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
98 โครงการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
100 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
101 Chitpranee Vasvid 1
102 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
103 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
104 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
105 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
106 สุทธิษา สมนา 1
107 นิพรรณพร วรมงคล 1
108 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
109 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
110 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
111 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
112 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
113 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
114 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 1
115 ชาฮีดา วิริยาทร 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
117 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
118 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
119 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
120 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
121 สำนักงานประกันสังคม 1
122 อรทัย วลีวงศ์ 1
123 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
124 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
126 ครรชิต สุขนาค 1
127 Areewan Cheawchanwattana 1
128 Pornpit Silkavute 1
129 สงครามชัย ลีทองดี 1
130 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
131 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
132 Chulaporn Limwattananon 1
133 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 1
134 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
135 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
136 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 1
137 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
139 สุชาติ สรณสถาพร 1
140 สุรศักดิ์ สุนทร 1
141 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
142 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
143 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
144 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
145 สงครามชัย ทองดี 1
146 Thailand Health Policy Program 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
148 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
150 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
151 Thaksaphon Thamrangsri 1
152 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
153 พัชนี ธรรมวันนา 1
154 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
155 The International Health Policy Program 1
156 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
157 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
158 Chutima Akaleephan 1
159 Thinakorn Noree 1
160 ฑิณกร โนรี 1
161 ชูฉัตร ประมูลผล 1
162 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
163 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
164 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
165 กรมการประกันภัย 1
166 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 1
167 ประพนธ์ อางตระกูล 1
168 Thunthita Wisaijohn 1
169 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
170 Jiruth Sriratanaban 1
171 Weerasak putthasri 1
172 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
173 Parinda Seneerattanaprayul 1
174 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
175 Thanom Supaporn 1
176 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
177 Rapeepong Suphanchaimat 1
178 Siriwan Pitayarangsarit 1
179 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
180 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
181 Krit Pongpirul 1
182 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
183 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
184 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
185 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
186 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
187 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
188 Saowalak Hunnangkul 1
189 อนันต์ ทองทา 1
190 Visanu Thamlikitkul 1
191 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
192 Nithima Sumpradit 1
193 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
194 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
195 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
196 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
197 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
198 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
199 อภิชาติ รอดสม 1
200 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
201 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
202 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
203 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
204 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
205 จันทนา พัฒนเภสัช 1
206 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
207 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
208 สถาบันพระบรมราชชนก 1
209 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 1
210 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 1
211 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 1
212 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1
213 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
214 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
215 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1
216 สุเมธ องค์วรรณดี 1
217 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
218 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
219 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
220 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 1
221 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1
222 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
223 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
224 ทวีสิน ตันประยูร 1
225 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
226 ทวี รัตนชูเอก 1
227 ชัยเวช ธนไพศาล 1
228 ธำรง ตรรกวาทการ 1
229 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
230 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
231 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
232 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
233 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
234 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
235 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
236 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
237 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
238 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
239 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
240 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
241 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
242 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
243 อินทิรา ยมาภัย 1
244 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
245 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
246 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
247 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
248 วันดี กริชอนันต์ 1
249 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
250 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
251 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
252 พนิต มโนการ 1
253 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
254 กัลยา อโณทยานนท์ 1
255 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
256 ตวงรัตน์ โพธะ 1
257 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
258 ชูจิตร นาชีวะ 1
259 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
260 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
261 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
262 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
263 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
264 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
265 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
266 เฉวตสรร นามวาท 1
267 สุวรรณี วังกานต์ 1
268 ทวีศรี กรีทอง 1
269 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
270 นคร เปรมศรี 1
271 Artitaya Tiampriwan 1
272 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
273 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
274 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
275 Chitpranee Wasawit 1
276 Onsri Hinthamai 1
277 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
278 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
279 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
280 โรงพยาบาลลำปาง 1
281 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
282 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 1
283 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 1
284 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
285 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
286 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
287 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
288 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
289 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
290 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
291 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 1
292 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 1
293 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
294 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
295 ปรัศนี ทิพยโสภติ 1
296 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
297 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
298 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
299 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
300 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
301 ศิริพร กัญชนะ 1
302 บวร งามศิริอุดม 1
303 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
304 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 9
3 2554 8
4 2553 15
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 10
8 2549 18
9 2548 18
10 2547 16
11 2546 10
12 2545 16
13 2544 5
14 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
2 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ—กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2555
3 ความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนประกันสุขภาพ ทางออกอยู่หนใด?
4 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
5 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
6 การคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
7 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
8 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
9 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
10 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
12 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
13 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
14 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
15 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
16 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
17 การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ
18 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
19 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
ปี พ.ศ. 2553
20 การคาดประมาณภาระโรคของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2572
21 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
22 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
23 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
24 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
25 ทางเลือกเชิงนโยบาย เรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
26 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
27 ทบทวนทางเลือกของการกระจายอำนาจองค์การมหาชน
28 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
29 ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
30 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ
31 ทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข
32 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
33 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
34 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
35 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิในชุมชน
36 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
37 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
38 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2551
39 ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2547
40 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
41 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
42 การนำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธีรวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย : การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
ปี พ.ศ. 2550
43 ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2547
44 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
45 การทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการกำหนดกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
46 สถานการณ์และความสูญเสียปีสุขภาวะจากความรุนแรงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547
47 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
48 บทสรุปสำหรับผู้บริหารและบทสังเคราะห์งานวิจัยจากการศึกษากระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2549
49 การวางแผนความต้องการผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของสถานบริการภาครัฐ ในทศวรรษหน้า (ปี พ.ศ.2551-2560)
50 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
51 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ CMVR ในจอประสาทตาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย
52 ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า?
ปี พ.ศ. 2549
53 การกระจายแพทย์ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
54 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 4 อนาคตและทิศทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
55 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
56 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
57 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
58 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
59 ความคิดเห็นของประชาชนไทยต่อการคัดเลือกผู้ป่วยไตวารเรื้อรังเข้ารับบริการทดแทนไต
60 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
61 การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ
62 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ Cytomegalovirus ในจอประสาทตาของผู้ป่วย HIV/AIDS ในประเทศไทย
63 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
64 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
65 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
66 ทำไมคนไทยถึงขี้เมา
67 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
68 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
69 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ของแหล่งการเงินต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
70 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2548
71 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
72 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
73 ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
74 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547
75 จากนโยบายสู่การปฏิบัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
76 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
77 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
78 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
79 การสำรวจการใช้ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลในประเทศไทย
80 บทบาทของแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
81 การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม
82 ความเห็นของผู้ให้บริการต่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก : กรณีศึกษาระบบสารสนเทศ
83 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก : กรณีศึกษาจังหวัดน่านปี ๒๕๔๕
84 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
85 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 2 เรื่อง รายจ่ายด้านของคนไทยก่อนและหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
86 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของโรงพยาบาลในประเทศไทยยุคของการปฏิรูประบบสุขภาพ
87 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
88 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
89 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
90 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
91 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
92 ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการแมมโมแกรมตามประเภทของระบบประกันสุขภาพผู้ใช้บริการในประเทศไทย
93 แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร
94 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
95 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
96 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
97 การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย: บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย
98 ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ
99 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 1 เรื่องการเจ็บป่วย การใช้บริการสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
100 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
101 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
102 การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ
103 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
104 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
105 ความปลอดภัยของผู้ป่วย
106 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ
107 การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ
108 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
109 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
110 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
111 การลาออกของแพทย์
112 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
113 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
114 การจัดการความรับผิดจากการรักษาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
115 ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY
116 วิธีวัดคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค
117 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
118 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
119 การสำรวจทัศนคติและความต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อข้อเสนอในเชิงนโยบาย
120 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
121 การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง
122 อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546
123 อัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546
124 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
125 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
126 ภาระโรค
127 ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อนำเครื่องฉายรังสีโปรตอนมาใช้รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย
128 การมียาสามัญจำหน่ายในประเทศกับค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล: กรณีศึกษายาที่ขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่
129 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
130 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
131 การผ่าตัดคลอดบุตรสิทธิสตรีหรือความพอดีที่ควรเป็น
132 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนบริการของสถานพยาบาลแบบมาตรฐานและแบบลัด
133 สถานพยาบาลต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า-กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
134 ภาระงานของบุคลากรและประสิทธิภาพการใช้เตียงโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด ปี 2543
135 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
ปี พ.ศ. 2541
136 การวิจัยกับการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขไทย