ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 5
2 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
3 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 3
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
5 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
6 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
7 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
8 ลือชา วนรัตน์ 2
9 ศักดา พรึงลำภู 1
10 วิชัย เอกพลากร 1
11 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
12 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
13 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
14 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
15 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
16 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
17 อุบล หลิมสกุล 1
18 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
20 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
21 ภูษิต ประคองสาย 1
22 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
23 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
24 Vichai Chokewiwat 1
25 Office of the Permanent Sercretary of MOPH 1
26 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
27 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
28 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
29 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
30 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
33 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
34 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
35 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
36 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
37 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
38 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
39 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
40 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
41 อำพล จินดาวัฒนะ 1
42 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
43 ศิริพร กัญชนะ 1
44 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
46 Nateerat Thamroj 1
47 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
48 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
49 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
50 Chanvit Tharathep 1
51 ปราณี จริตเอก 1
52 โสภณ เมฆธน 1
53 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
54 นักวิชาการอิสระ 1
55 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
56 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 4
5 2550 1
6 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความไม่เป็นธรรมของระบบบริการสุขภาพไทยและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
2 บทบาท องค์ประกอบ และการจัดการเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
3 สาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2554
4 ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
5 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
ปี พ.ศ. 2553
6 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
7 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
8 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
10 สาธารณสุขมูลฐานในมุมมองของประชาคมโลกและสังคมไทย
11 พลวัตรการสาธารณสุขมูลฐาน-สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง : มุมมองจากประชาคมโลก
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
13 Development of Legal System to Support Human Resource Development in Thai Traditional Medicine
ปี พ.ศ. 2547
14 ระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ
15 ยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ และกระบวนการในการจัดทำนโยบายการวิจัยสุขภาพ(Policy process)ของประเทศไทย