ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 5
2 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
3 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 3
4 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
5 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
7 ลือชา วนรัตน์ 2
8 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
9 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
12 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
13 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
15 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
16 ภูษิต ประคองสาย 1
17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
18 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
19 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
20 อำพล จินดาวัฒนะ 1
21 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
22 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
23 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
24 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
25 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
26 ศิริพร กัญชนะ 1
27 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
28 Vichai Chokewiwat 1
29 Office of the Permanent Sercretary of MOPH 1
30 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
31 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
32 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
33 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
34 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
35 ปราณี จริตเอก 1
36 Chanvit Tharathep 1
37 Nateerat Thamroj 1
38 นักวิชาการอิสระ 1
39 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
40 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
41 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
43 โสภณ เมฆธน 1
44 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
45 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
46 อุบล หลิมสกุล 1
47 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
48 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
49 ศักดา พรึงลำภู 1
50 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
51 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
52 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
53 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
54 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 วิชัย เอกพลากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 4
5 2550 1
6 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความไม่เป็นธรรมของระบบบริการสุขภาพไทยและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
2 บทบาท องค์ประกอบ และการจัดการเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
3 สาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2554
4 ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
5 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
ปี พ.ศ. 2553
6 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
7 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
8 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
10 สาธารณสุขมูลฐานในมุมมองของประชาคมโลกและสังคมไทย
11 พลวัตรการสาธารณสุขมูลฐาน-สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง : มุมมองจากประชาคมโลก
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
13 Development of Legal System to Support Human Resource Development in Thai Traditional Medicine
ปี พ.ศ. 2547
14 ระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ
15 ยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ และกระบวนการในการจัดทำนโยบายการวิจัยสุขภาพ(Policy process)ของประเทศไทย