ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 17
4 2559 14
5 2558 6
6 2557 7
7 2556 2
8 2555 7
9 2554 10
10 2553 9
11 2552 10
12 2551 14
13 2550 16
14 2549 9
15 2548 3
16 2547 6
17 2546 1
18 2545 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ปี พ.ศ. 2561
2 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรม และสิ่งแวดล้อมเส้นทางรถไฟชุมพร ท่าเรือน้ำลึกระนอง
3 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)
4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560
5 โครงการศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ๊ยน
6 โครงการศึกษาจัดทำโครงการจัดระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7 โครงการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8 โครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนน
9 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
10 โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ
11 โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย
12 โครงการศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต Super Cluster และประตูการค้าสำคัญของประเทศ
13 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
14 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริหารภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
15 โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนครราชสีมา
16 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
17 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย
18 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่
19 โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย
20 โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)
21 โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Service : PMS)
ปี พ.ศ. 2559
22 โครงการศึกษาแนวทางการคิดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่ง
23 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบเว็บท่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
24 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2559
25 โครงการศึกษาจัดทำแผนจัดการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคม
26 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
27 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รังสิต - สถานีบ้านภาชี มักกะสัน - ฉะเชิงเทรา ตลิ่งชัน -นครปฐม และมหาชัย - ปากท่อ)
28 โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่- ปาดังเบซาร์
29 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
30 โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
31 ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธินและการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม
33 โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักด้านความมั่นคงในภาคขนส่ง ระยะที่ 1
34 โครงการศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ
35 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
36 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2558
37 โครงการศึกษาจัดทำโครงการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง (Demand Management) เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
38 โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยคามสะดกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
39 โครการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
40 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายรุงเทพฯ หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย
41 โครงการาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
42 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลภัยทางถนนหลักสูตร การแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot Treatment Training Program)
43 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2557
44 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง สุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
45 โครการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport: NMT) และการปรับปรุงการเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
46 โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่
47 โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ
48 โครงการศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
49 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลภัยทางถนนหลักสูตร การแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot Treatment Training Program)
50 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2556
ปี พ.ศ. 2555
51 โครงการศึกษาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
52 โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
53 โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL)
54 โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก
55 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
56 โครงการศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชน ระยะที่ 1 เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
57 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน
ปี พ.ศ. 2554
58 การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดนครปฐม
59 การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดชัยนาท
60 โครงการศึกษาสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)
61 ศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและบูรณาการโครงข่าย สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
62 โครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
63 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)
64 โครงการศึกษาการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะปี 2555 - 2560
65 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วนช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น)
66 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
67 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร)
ปี พ.ศ. 2553
68 โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างต้นทุนการขนส่งและระบบ LOGISTICS
69 โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL)
70 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและการบริหารจัดการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Intermodal Facilities) ที่เชียงแสนและเชียงของ จังหวัดเชียงราย
71 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
72 โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก ระยะที่ 4
73 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.สมุทรสงคราม
74 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
75 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสตูล
76 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2552
77 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
78 จัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก ระยะที่ 3
79 โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDML II)
80 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2
81 โครงการงานออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยายช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา คลอง 4
82 โครงการงานออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการ (บางปิ้ง)-บางปู
83 โครงการศึกษาพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง ระยะที่ 2 (ITSI II)
84 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสงขลา
85 โครงการศึกษาจัดทำแผนแก้ไขอุบัติเหตุบริหารจุดตัดทางรถไฟกับถนนสำหรับรถไฟทางไกล
86 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการขนส่งและจราจร
ปี พ.ศ. 2551
87 สัญญาจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
88 ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดเลย
89 ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
90 โครงการศึกษาสํารวจข?อมูลด้านการขนส?งและจราจรเพื่อจัดทาแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน
91 โครงการศึกษาการบริหารจัดการระบบรถโดยสารประจำทาง และการเดินทางเชื่อมต่อในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
92 โครงการศึกษาสํารวจข?อมูลด้านการขนส?งและจราจรเพื่อจัดทาแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดเลย
93 โครงการศึกษาสํารวจข?อมูลด้านการขนส?งและจราจรเพื่อจัดทาแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์
94 โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง
95 โครงการศึกษาการจัดการความปลอดภัยตามแนวเส้นทาง (ถนน ทางน้ำ ทางรถไฟ) สู่แหล่งท่องเที่ยวหลักที่สำคัญในแต่ละภูมิภาค
96 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDML)
97 โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
98 โครงการศึกษาระบบวิเคราะห์ความเป็นไปได้และจัดลำดับความสำคัญ โครงการลงทุนด้านคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
99 โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้
100 โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อรองรับเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
101 โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย และผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ
102 โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เพื่อรองรับการขยายเส้นทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
103 โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อรองรับเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1
104 โครงการจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก ระยะที่ 2
105 โครงการศึกษาพัฒนาระบบการกำกับการขนส่งของเสียและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายระหว่างการขนส่งทางถนนจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งเก็บกักหรือทำลาย
106 โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหาร ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
107 โครงการปรับแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ
108 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก
109 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย
110 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
111 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม
112 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดพังงา
113 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนด้านการจราจรและขนส่งเมืองภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่
114 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 1
115 โครงการพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time ระยะที่ 2
116 โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศ แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร (TDMC VI)
ปี พ.ศ. 2549
117 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดลพบุรี
118 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดแพร่
119 โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศ แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร (TDMC V)
120 โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร (จ.ขอนแก่น จ.สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.เชียงใหม่ และ จ.นครราชสีมา)
121 โครงการจัดทำร่างความต้องการของประเทศตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานระบบรถไฟฟ้า
122 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ
123 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน)
124 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์
125 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดนของไทย เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
ปี พ.ศ. 2548
126 โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร (TDMC IV)
127 โครงการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์ เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
128 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด ศูนย์คมนาคมขนส่งตากสินและทางรถไฟสายแม่กลอง (ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย)
ปี พ.ศ. 2547
129 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และย่ายสถานีรถไฟบางซื่อ
130 โครงการจัดทําแผนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบการวางแผนการขนส?งและจราจร
131 โครงการศึกษาออกแบบช่องทางพิเศษเฉพาะรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
132 โครงการทางยกระดับบนถนนรัชดาภิเษก (อโศก-สุขุมวิท) และโครงการก่อสร้างเชื่อมต่อถนนสารสิน-รัชดาภิเษก
133 โครงการศึกษาและออกแบบ โครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี
134 โครงการศึกษา IMAC (โครงการศึกษาแผนสนธิการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง และพัฒนาเมือง : ภาคมหานคร)
ปี พ.ศ. 2546
135 โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบการจราจร (หัวข้อเรื่อง การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรในเชิงบูรณาการ พ.ศ. 2549-2554)
ปี พ.ศ. 2545
136 โครงการศึกษาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล