ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
3 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
7 Weerasak putthasri 2
8 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
9 สมหญิง สายธนู 2
10 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
11 สุวรรณา มูเก็ม 2
12 Somying Saithanu 2
13 อรณัชชา เซ็นโส 2
14 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
15 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
16 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
17 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
18 จันทนา พัฒนเภสัช 2
19 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
20 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
21 International Health Policy Program 2
22 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
23 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
24 Krit Pongpirul 2
25 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
26 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
27 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
28 สงครามชัย ลีทองดี 2
29 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
30 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
31 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
32 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
33 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
35 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
36 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
37 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
38 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
39 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
40 ฐิติมา นวชินกุล 2
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
42 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
43 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
44 นักวิชาการอิสระ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 1
3 2546 1
4 2545 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
2 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2552
3 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2546
4 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
5 การประกันคุณภาพของบริการส่งเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพระดับจังหวัด