ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 5
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
5 สุวิมล ฉกาจนโรดม 2
6 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
7 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
8 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
10 วินิต อัศวกิจวิรี 2
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
12 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
13 ศิริพา อุดมอักษร 2
14 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
15 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
16 จิตรา เศรษฐอุดม 2
17 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
18 อารีรัตน์ ลุนผา 1
19 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
20 อมร เปรมกมล 1
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
22 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
23 Chalermchai Chaikittiporn 1
24 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
25 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
26 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
27 วิชัย เอกพลากร 1
28 บดี ธนะมั่น 1
29 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
30 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
31 Varavoot Sermsinsiri 1
32 Amorn Premgamone 1
33 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
34 Kitiyot Yotsombut 1
35 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
36 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
37 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
38 ประพนธ์ อางตระกูล 1
39 สมบัติ แก้วจินดา 1
40 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
41 Niranut Subthawee 1
42 Sombat Kaeochinda 1
43 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
44 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
46 วรสุดา ยูงทอง 1
47 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
48 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
49 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
50 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
52 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 1
53 สมหญิง พุ่มทอง 1
54 เขมวดี ขนาบแก้ว 1
55 พิสนธิ์ จงตระกูล 1
56 Office of the Food and Drug Administration 1
57 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
58 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
59 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
60 Siriwat Tiptaradol 1
61 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
62 Virasak Chongsuvivatwong 1
63 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
65 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
66 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
67 Office of the President, Mahidol University 1
68 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 Krittin Bunditanukul 1
70 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
71 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
72 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
73 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
74 นันทวัน หัตถมาศ 1
75 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
76 มานิตย์ อรุณากูร 1
77 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
78 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
79 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
80 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
81 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
82 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
83 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
84 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
85 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
86 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
88 ณัชธญา นิลพานิชย์ 1
89 กัญญดา อนุวงศ์ 1
90 วีรวรรณ แตงแก้ว 1
91 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
92 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
93 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
94 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
95 เตือนใจ โก้สกุล 1
96 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
97 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
98 limw0002@kku.ac.th 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
100 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
101 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
102 กิติยศ ยศสมบัติ 1
103 Suboonya Hutangkabodee 1
104 Nithima Sumpradit 1
105 อนันต์ ทองทา 1
106 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
107 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
108 Wirat Tongrod 1
109 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
110 วิรัตน์ ทองรอด 1
111 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
112 สุบุญญา หุตังคบดี 1
113 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
114 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
115 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
116 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
117 อาณดี นิติธรรมยง 1
118 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
120 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
121 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
122 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
123 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
124 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 1
7 2547 1
8 2545 2
9 2542 1
10 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
3 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
4 การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ
5 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลยาชีววัตถุในประเทศไทย กรณีศึกษา epoetin
6 การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตำรับยา
7 การประเมินการได้รับกรดเบนโซอิกจากการบริโภคอาหารของคนไทยตามค่าสูงสุดในมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
9 การทบทวนเอกสารวิชาการ บทเรียนการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
12 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
13 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
14 ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2547
16 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ปี พ.ศ. 2545
17 การมียาสามัญจำหน่ายในประเทศกับค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล: กรณีศึกษายาที่ขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่
18 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 Development of Indicators for the Achievement of consumer protection on health products according to the Eighth National Socio-economic Development Plan
ปี พ.ศ. 2538
20 ระบบยาในประเทศไทย