ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 5
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
5 สุวิมล ฉกาจนโรดม 2
6 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
7 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
8 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
10 วินิต อัศวกิจวิรี 2
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
12 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
13 ศิริพา อุดมอักษร 2
14 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
15 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
16 จิตรา เศรษฐอุดม 2
17 สมบัติ แก้วจินดา 1
18 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
19 Niranut Subthawee 1
20 ประพนธ์ อางตระกูล 1
21 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
22 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
23 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
24 อารีรัตน์ ลุนผา 1
25 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
26 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
28 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
29 Sombat Kaeochinda 1
30 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
31 Wirat Tongrod 1
32 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
33 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
34 วิรัตน์ ทองรอด 1
35 อนันต์ ทองทา 1
36 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
37 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
38 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
39 Kitiyot Yotsombut 1
40 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
41 Krittin Bunditanukul 1
42 Varavoot Sermsinsiri 1
43 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
44 Office of the President, Mahidol University 1
45 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
46 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
48 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
49 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
50 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
51 วรสุดา ยูงทอง 1
52 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
53 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
54 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
55 Office of the Food and Drug Administration 1
56 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
58 วิชัย เอกพลากร 1
59 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
60 Chalermchai Chaikittiporn 1
61 บดี ธนะมั่น 1
62 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
63 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
64 Amorn Premgamone 1
65 Siriwat Tiptaradol 1
66 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
67 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
68 Virasak Chongsuvivatwong 1
69 Nithima Sumpradit 1
70 อมร เปรมกมล 1
71 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
72 เตือนใจ โก้สกุล 1
73 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
74 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
75 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
77 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
78 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
79 นันทวัน หัตถมาศ 1
80 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
81 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
82 มานิตย์ อรุณากูร 1
83 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
85 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
86 พิสนธิ์ จงตระกูล 1
87 เขมวดี ขนาบแก้ว 1
88 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
89 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
91 สมหญิง พุ่มทอง 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 ณัชธญา นิลพานิชย์ 1
94 กัญญดา อนุวงศ์ 1
95 วีรวรรณ แตงแก้ว 1
96 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 1
97 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
98 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
99 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
100 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
101 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
103 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
104 สุบุญญา หุตังคบดี 1
105 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
107 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
108 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
109 กิติยศ ยศสมบัติ 1
110 Suboonya Hutangkabodee 1
111 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
112 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
113 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
114 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
115 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
116 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
117 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
118 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
119 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
120 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
121 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
122 อาณดี นิติธรรมยง 1
123 limw0002@kku.ac.th 1
124 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 6
6 2549 1
7 2547 1
8 2545 2
9 2542 1
10 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
3 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
4 การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ
5 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลยาชีววัตถุในประเทศไทย กรณีศึกษา epoetin
6 การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตำรับยา
7 การประเมินการได้รับกรดเบนโซอิกจากการบริโภคอาหารของคนไทยตามค่าสูงสุดในมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
9 การทบทวนเอกสารวิชาการ บทเรียนการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
12 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
13 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทย
16 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
17 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2547
18 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ปี พ.ศ. 2545
19 การมียาสามัญจำหน่ายในประเทศกับค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล: กรณีศึกษายาที่ขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่
20 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
21 Development of Indicators for the Achievement of consumer protection on health products according to the Eighth National Socio-economic Development Plan
ปี พ.ศ. 2538
22 ระบบยาในประเทศไทย