ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 5
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
5 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
6 สุวิมล ฉกาจนโรดม 2
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
8 จิตรา เศรษฐอุดม 2
9 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
10 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
11 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
12 วินิต อัศวกิจวิรี 2
13 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
14 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
15 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
16 ศิริพา อุดมอักษร 2
17 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
18 Kitiyot Yotsombut 1
19 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
20 Varavoot Sermsinsiri 1
21 Krittin Bunditanukul 1
22 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
23 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
24 สมบัติ แก้วจินดา 1
25 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
26 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
27 Niranut Subthawee 1
28 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
29 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
30 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
32 ประพนธ์ อางตระกูล 1
33 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
34 กิติยศ ยศสมบัติ 1
35 Suboonya Hutangkabodee 1
36 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
37 Nithima Sumpradit 1
38 Wirat Tongrod 1
39 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
40 วิรัตน์ ทองรอด 1
41 อนันต์ ทองทา 1
42 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
43 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
44 Siriwat Tiptaradol 1
45 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
46 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
47 Virasak Chongsuvivatwong 1
48 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
49 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
50 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 Office of the President, Mahidol University 1
52 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
53 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
54 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
55 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
56 Amorn Premgamone 1
57 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
58 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
59 อารีรัตน์ ลุนผา 1
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
61 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
62 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
63 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
64 อมร เปรมกมล 1
65 วิชัย เอกพลากร 1
66 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
67 Chalermchai Chaikittiporn 1
68 บดี ธนะมั่น 1
69 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
70 Sombat Kaeochinda 1
71 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
72 กัญญดา อนุวงศ์ 1
73 ณัชธญา นิลพานิชย์ 1
74 วีรวรรณ แตงแก้ว 1
75 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
77 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
79 เตือนใจ โก้สกุล 1
80 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
81 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
82 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
83 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
84 สมหญิง พุ่มทอง 1
85 เขมวดี ขนาบแก้ว 1
86 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
87 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
88 Office of the Food and Drug Administration 1
89 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
90 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
91 วรสุดา ยูงทอง 1
92 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
93 พิสนธิ์ จงตระกูล 1
94 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
95 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
97 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
98 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
99 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
100 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
101 อาณดี นิติธรรมยง 1
102 limw0002@kku.ac.th 1
103 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
104 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
105 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
106 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
107 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
108 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
109 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
111 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
112 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
113 นันทวัน หัตถมาศ 1
114 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
115 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
116 มานิตย์ อรุณากูร 1
117 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
118 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
119 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
120 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
121 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
122 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
123 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
124 สุบุญญา หุตังคบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 6
6 2549 1
7 2547 1
8 2545 2
9 2542 1
10 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
3 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
4 การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ
5 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลยาชีววัตถุในประเทศไทย กรณีศึกษา epoetin
6 การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตำรับยา
7 การประเมินการได้รับกรดเบนโซอิกจากการบริโภคอาหารของคนไทยตามค่าสูงสุดในมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
9 การทบทวนเอกสารวิชาการ บทเรียนการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
12 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
13 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทย
16 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
17 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2547
18 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ปี พ.ศ. 2545
19 การมียาสามัญจำหน่ายในประเทศกับค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล: กรณีศึกษายาที่ขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่
20 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
21 Development of Indicators for the Achievement of consumer protection on health products according to the Eighth National Socio-economic Development Plan
ปี พ.ศ. 2538
22 ระบบยาในประเทศไทย