ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 7
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
5 ศิริพา อุดมอักษร 3
6 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
7 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
8 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
9 วินิต อัศวกิจวิรี 3
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
11 วีรวรรณ แตงแก้ว 2
12 กัญญดา อนุวงศ์ 2
13 ณัชธญา นิลพานิชย์ 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
15 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 2
16 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
17 พิสนธิ์ จงตระกูล 2
18 เขมวดี ขนาบแก้ว 2
19 สมหญิง พุ่มทอง 2
20 จิตรา เศรษฐอุดม 2
21 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
22 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
24 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
25 Office of the Food and Drug Administration 2
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
27 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
28 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
30 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
31 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
32 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
33 Amorn Premgamone 2
34 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
35 วิชัย เอกพลากร 2
36 Chalermchai Chaikittiporn 2
37 อมร เปรมกมล 2
38 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
39 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
40 Virasak Chongsuvivatwong 2
41 บดี ธนะมั่น 2
42 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
43 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
44 Office of the President, Mahidol University 2
45 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
46 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
47 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
48 Siriwat Tiptaradol 2
49 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
50 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
51 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
52 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
53 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
54 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
55 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
56 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
57 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
60 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
61 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
62 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
63 เตือนใจ โก้สกุล 1
64 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
65 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
66 นันทวัน หัตถมาศ 1
67 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
68 มานิตย์ อรุณากูร 1
69 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
70 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
71 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
72 สุบุญญา หุตังคบดี 1
73 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
74 Suboonya Hutangkabodee 1
75 กิติยศ ยศสมบัติ 1
76 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
78 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
79 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
80 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
81 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
82 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
83 อาณดี นิติธรรมยง 1
84 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
85 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
87 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
88 limw0002@kku.ac.th 1
89 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
90 Kitiyot Yotsombut 1
91 Krittin Bunditanukul 1
92 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
93 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
94 Varavoot Sermsinsiri 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
97 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
98 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
99 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
100 Nithima Sumpradit 1
101 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
102 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
103 อนันต์ ทองทา 1
104 วิรัตน์ ทองรอด 1
105 Wirat Tongrod 1
106 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
107 Niranut Subthawee 1
108 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
109 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
110 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
111 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
112 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
113 วรสุดา ยูงทอง 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
115 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
116 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
117 อารีรัตน์ ลุนผา 1
118 Sombat Kaeochinda 1
119 ประพนธ์ อางตระกูล 1
120 สมบัติ แก้วจินดา 1
121 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
122 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
123 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
125 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2545 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
5 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
6 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
7 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย