ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 7
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
4 ศิริพา อุดมอักษร 3
5 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
6 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
7 วินิต อัศวกิจวิรี 3
8 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
9 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
10 พิสนธิ์ จงตระกูล 2
11 เขมวดี ขนาบแก้ว 2
12 สมหญิง พุ่มทอง 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
14 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
16 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
17 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
18 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
19 Office of the Food and Drug Administration 2
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
21 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
23 จิตรา เศรษฐอุดม 2
24 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
25 Office of the President, Mahidol University 2
26 กัญญดา อนุวงศ์ 2
27 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 2
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
29 วีรวรรณ แตงแก้ว 2
30 ณัชธญา นิลพานิชย์ 2
31 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
32 บดี ธนะมั่น 2
33 Chalermchai Chaikittiporn 2
34 วิชัย เอกพลากร 2
35 อมร เปรมกมล 2
36 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
37 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
38 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
39 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
40 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
41 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
42 Siriwat Tiptaradol 2
43 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
44 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
45 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
46 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
47 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
48 Amorn Premgamone 2
49 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
50 Virasak Chongsuvivatwong 2
51 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
54 ประพนธ์ อางตระกูล 1
55 Sombat Kaeochinda 1
56 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
57 สมบัติ แก้วจินดา 1
58 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
59 Niranut Subthawee 1
60 Krittin Bunditanukul 1
61 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
62 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
63 Wirat Tongrod 1
64 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
65 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
66 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
67 Kitiyot Yotsombut 1
68 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
69 Varavoot Sermsinsiri 1
70 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
71 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
72 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
74 เตือนใจ โก้สกุล 1
75 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
76 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
77 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
78 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
79 วรสุดา ยูงทอง 1
80 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
81 อารีรัตน์ ลุนผา 1
82 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
84 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
85 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
86 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
87 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
88 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
89 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
90 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
91 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
92 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
93 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
94 limw0002@kku.ac.th 1
95 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
96 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
97 อาณดี นิติธรรมยง 1
98 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
99 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
100 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
101 มานิตย์ อรุณากูร 1
102 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
103 นันทวัน หัตถมาศ 1
104 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
105 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
106 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
107 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
110 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
111 กิติยศ ยศสมบัติ 1
112 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
113 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
114 อนันต์ ทองทา 1
115 Nithima Sumpradit 1
116 Suboonya Hutangkabodee 1
117 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
118 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
120 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
121 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
122 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
123 สุบุญญา หุตังคบดี 1
124 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
125 วิรัตน์ ทองรอด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2545 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
5 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
6 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
7 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย