ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อังกาบ บุญสูง 6
2 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 4
3 กนกกาญจน์ พรหมน้อย 4
4 เทอดไทย ทองอุ่น 3
5 รังสิมา อัมพวัน 2
6 อัมเรศ เทพมา 2
7 จินตนา จุลทัศน์ 2
8 อัมพวัน ไมตรัตน์ 1
9 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
10 ไมตรี สุทธจิตต์ 1
11 กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 1
12 สุวรรณา รองวิริยะพานิช 1
13 ธนภูมิ เฟื่องเพียร 1
14 ดุษฎี บุญธรรม 1
15 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
16 สิทธินันท์ ทองศิริ 1
17 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 1
18 อรพิน เสละคร 1
19 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
20 ธนวัฒน์ รอดขาว 1
21 ฉลวย เสาวคนธ์ 1
22 ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ 1
23 เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
24 วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 1
25 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
26 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 1
27 สารัลย์ กระจง 1
28 นิพนธ์ เกตุจ้อย 1
29 กอปร ศรีนาวิน 1
30 สุปรียา คำฟู 1
31 ธวัชชัย ปราบศัตรู 1
32 อรชร บุญลา 1
33 ณัฐพร พันชะโก 1
34 ณิชารีย์ ใจคำวัง 1
35 ธฤตา กิติศรีปัญญา 1
36 จักรพันธ์ โคมัยกุล 1
37 กานต์ธิดา ไชยมา 1
38 อัจฉรา ธรรมถาวร 1
39 นุศวดี พจนานุกิจ 1
40 จักรพงษ์ นนท์ไทย 1
41 วันวิสาข์ แฟงฟัก 1
42 ศศิธร สุขจิตต์ 1
43 อดุลย์ พุกอินทร์ 1
44 พงศ์เทพ กุลชาติชัย 1
45 ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ 1
46 ไพโรจน์ นะเที่ยง 1
47 สมเจตน์ บุญชื่น 1
48 ยุพิน เถื่อนศรี 1
49 อิสระ อินจันทร์ 1
50 ดร.อิสระ อินจันทร์ 1
51 ปริญญา ไกรวุฒินันท์ 1
52 เจนศักดิ์ คชนิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 21
3 2557 10
4 2556 11
5 2555 3
6 2554 4
7 2553 9
8 2552 4
9 2551 3
10 2549 2
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมและรูปแบบทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เมืองบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
3 การวิเคราะห์ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟสในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
4 การเปรียบเทียบอัตราผลิตภาพกระบวนการของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์
5 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
6 การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
7 การออกแบบและสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการแบบมีส่วน
8 การวิเคราะห์และปรับปรุงต้นทุนโลจิสติกส์ของผลไม้เศรษฐกิจ ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบลีนโดยใช้ต้นทุนกิจกรรม
9 การสร้างเครื่องอบสับปะรดด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การสร้างและพัฒนาตู้อบผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบอนามัยแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซชีวมวลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
11 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์
12 ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับลดการสูญเสียในเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
13 การสืบค้นกรรมวิธีการผลิตเหล็กน้ำพี้ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
14 การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้เชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส
15 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลหาดกรวด อำเภอ  เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
16 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
17 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดชนิดเอกโตไมครอไรซ่าเพื่อการฟื้นฟูป่าโดยใช้ต้นกล้าเอกโตไมคอร์ไรซาเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
18 คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกในพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
19 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลดิบโดยใช้แบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำทิ้งโรงงานแหนม
20 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และการรับข้อมูลทางเพศผ่านสื่อ ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
21 สมภาควิภัชนัยบางอย่างบนกึ่งกรุป อี-อินเวอร์ซีพ
22 ปัญหาอสมการแปรผันและจุดตรึงบนเซตไม่คอนเวกซ์
ปี พ.ศ. 2557
23 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงและต้านออกซิเดชั่นของเปปไทด์รำข้าวและเคอร์คูมินในรูปแบบการทดลองความดันเลือดสูงในหนูแรท
24 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอีไลซ่าเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณมัลเบอร์โรไซด์เอและศึกษาผลของสารกระตุ้นต่อการสร้างสารในรากเพาะเลี้ยงและเซลล์แขวนลอยต้นหม่อน
25 ผลของสารกระตุ้นต่อการผลิตสารไดเซนทรีนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบอระเพ็ดพุงช้างและบอระเพ็ดยางแดง
26 การบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารหนูและไซยาไนด์โดยเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเคลือบบนไดอะตอมไมด์
27 การคัดเลือกเชื้อรา metarhizium anisopliae ที่มีศักยภาพในการควบคุมเพลื้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stal))ในนาข้าว
28 การจัดการศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพริกโดยชีววิธีในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
29 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
30 การพัฒนาสุตรอาหารเทียมในการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) (F.))
31 ระบบไฟฟ้าเเบบกระจายศูนย์ของประเทศไทยภายใต้รูปแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
32 การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
33 การศึกษาผลการรักษาของการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยและการทำฟาร์มาโคพัง เจอร์ต่อภาวะการเกิดพิษของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ในหนูขาว (กอ-044)
34 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนียวนำโดยความเครียด(กอ-032)
35 ฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย (ยอ-009)
36 ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวาน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผสมแก๊สโซฮอล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลท-04)
37 การศึกษาศักยภาพของผลหม่อนต่อฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสานในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
38 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก
39 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมเพื่อการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
40 การผลิตกล้วยไม้ฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพานิชย์
41 การศึกษาการเพิ่มปริมาณลูกผสมจากช่อดอกอ่อนที่คัดเลือกแล้วในรุ่นที่ 2
42 พัฒนาการปลูกเลี้ยงฟาแลนนอฟซิสแนวใหม่เชิงพานิชย์
43 การพัฒนาอุปกรณ์การเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อใช้กำหนดเวลาการผสมเทียม
ปี พ.ศ. 2555
44 พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ
45 การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมในพื้นที่อารยธรรมล้านนาตะวันออกล้านนาตะวันออก
46 สถาปัตยกรรมไตในดินแดนแดนอารยธรรมล้านนาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2554
47 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพจากสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ของเส้นใยและดอกเห็ดกระด้าง
48 การลดวิกฤตน้ำเสียอันเนื่องมาจากฟาร์มปศุสัตว์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา (ปีที่ 2) : บนพื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งชุมชน
49 การจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
50 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำทิ้งที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2553
51 ฤทธิ์ตรีกฏุกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
52 การพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
53 การประเมินศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
54 โครงการประยุกต์ใช้ระบบการให้น้ำใต้ผิวดิน(SIS)โดยใช้เซรามิกรูพรุนร่วมกับเส้นใยธรรมชาติคลุมดินในพื้นที่เกษตรที่สูง: เพื่อรากฐานการพัฒนาของความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
55 ศักย์การผลิตและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่กว๊านพะเยา
56 แบบจำลองการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูลช่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานี
57 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
58 การศึกษาโครงสร้าง ความเป็นผลึก และคุณสมบัติทางด้านความร้อน ของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตทางทฤษฎีเปรียบเทียบกับการทดลอง
59 การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
60 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชนกรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
61 โครงการวิจัยเชิงนโยบาย "10 สารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค"
62 การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก
63 ออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับจากแร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
64 รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าม่อฮ่อม
65 การพัฒนาเครื่องมือผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนกรณีศึกษาชุมชนนานกกา อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
66 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
67 โครงการนำร่องเพื่อกระตุ้นความสนใจในการทำวิจัยของเยาวชน
68 ผลของอุณหภูมิเย็นที่มีต่อเวลาฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจและระดับกรดแลคติก ในเลือดภายหลังการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
69 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองสำหรับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดุตรดิตถ์
70 การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
71 ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ำต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์
72 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ
73 การตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมาตรฐานจากเมล็ดข้าวสี
74 โครงการการพัฒนาคุณภาพของครีมเปลือกเมล็ดมะขามของกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา