ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 2
8 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
2 ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
4 ประเมินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลชนกับรถโดยสารปรับอากาศ บริเวณทางโค้งบ้านไทรโยง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
6 โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถตู้ชนท้ายรถบรรทุกกึ่งพ่วงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สาย จ.อุดรธานี - จ.สกลนคร กม. 16-17 บ.หนองแก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
7 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อฮ่อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จ.แพร่
ปี พ.ศ. 2551
8 การติดตามสนับสนุนและประเมินผลชุดโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
9 โครงการผู้ประสานงานภาค ติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
ปี พ.ศ. 2547
10 การจัดการระบบรถประจำทางสำหรับมหาวิทยาลัยเมืองภูมิภาคกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา